Gián án Bản tự kiểm điểm CAN BỘ QL

3 62 0
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 06:11

PHÒNG GD&ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tr ườ ng THCS Di ễ n H ả i Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ Năm 2010 ( Đối với cán bộ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị cơ sở) Họ và tên : Vâ Hång S¬n Năm sinh : 25 / 05 / 1974 Q qn: Diễn Mü- Diễn Châu- Nghệ An. Vào nghành : 1999 Vào Đảng cộng sản Việt Nam : 2001 Chức vụ và đơn vị cơng tác : P.Hiệu trưởng trường THCS DiƠn H¶i Nhiệm vụ được phân cơng : P.BÝ th chi bé-P.Hiệu Trưởng CM Nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trên từng nội dung sau đây : 1/ Phẩûm chất chính trò, đạo đức, lối sống : - Có tư tưởng vững vàng trong mọi lÜnh vùc, Tin tưởng và trung thành với lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với chủ nghóa Mac-lêNin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nói viết theo quan điểm của Đảng, chấp hành tốt mọi chđ tr¬ng đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà Nước, tuyệt đối chấp hành Nghò Quyết của Đảng. -Tôi luôn tích cực tham gia học tập để nâng cao trình độ cho bản thân, như học tập Nghò Quyết của Đảng,qua sách báo,m¹ng,tham gia Học nghiệp vụ quản lý, Đại học hệ t¹i chøc, nhằm từng bước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho bản thân mình. -Luôn luôn nghiêm chỉnh và có ý thức chấp hành tốt cuộc vận động : “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về nâng cao ý thức tráách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân , tự mình tu dưỡng đạo đức, sống giản dò,hòa đồng với mọi người, thực hành nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu, cửa quyền khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời thực hiện và vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành Quy đònh số 19 của Bộ chính trò về những điều đảng viên không được làm. - Các kế hoạch đều xây dựng dựa vào tình hình thực tế của đơn vò, nên kết quả luôn mang lại rất khả quan. Vì vậy chất lượng giáo dục luôn mang tính trung thực và khách quan. - Tôn trọng lãnh đạo các cấp, tạo mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp, phát huy tính dân chủ ở cơ sở, bằng cách mọi kế họach đều thông qua Hội đồng nhà trường, để tập thể thảo luận và đi đến thống nhất chung, tất cả vì lợi ít tập thể å. * Khuyết điểm : Do tÝnh chÊt c«ng viƯc b¶n th©n t«i phơ tr¸ch : C«ng t¸c tỉ chøc vµ c«ng t¸c chuyªn m«n do vËy c«ng viƯc tiÕp xóc va ch¹m vµ nh¾c nhë GVCBCNV hµng ngµy và bản tính thẳng thắn, nên dễ làm mất lòng đồng nghiệp. 2/ Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao : -Trách nhiệm là P. Hiệu TrưởngCM tôi luôn cố gắng hòan thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn họat động tích cực để hòan thành Nghò Quyết của Hội nghò cán bộ viên chức đâu năm đã đề ra, và xây dựng cũng như thực hiện kế họach T«i b¸m sát với tình hình thực tế của đơn vò, cụ thể là kÕ ho¹ch ®Ị ra cđa hiƯu trëng,Trªn c¬ së ®ã ®Ị ra kÕ ho¹ch cho b¶n th©n m×nh. +C«ng t¸c tỉ chøc:Tham mu ®Ị xt ph©n bỉ ph©n nhiƯm c¸n bé cèt c¸n phơ tr¸ch c¸c tỉ chøc kÞp thêi ho¹t ®éng cã chất lượng vµ ®¹t hiƯu qu¶. +C«ng t¸c chuyªn m«n: ChØ ®¹o tèt c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n:nh d¹y ®óng,d¹y ®đ theo Q§ 40/2006 PPCT cđa Së GD&§T NghƯ An,PPCT sè tiÕt cđa PGD&§T DiƠn Ch©u -ChØ ®¹o 2 tỉ chuyªn m«n thùc hiƯn tèt ho¹t ®éng chuyªn m«n cã hiƯu qu¶ cã 12 e häc sinh giái hun líp 9,4 ªm häc sinh giái gi¶I to¸n qua m¹ng cÊp hun,6 e häc sinh giái n¨ng khiÕu cÊp hun.dfdỈc biƯt cã 3 em häc sinh giái cÊp tØnh cã mét em ®¹t gi¶I 3 vỊ m«n to¸n. VỊ c«ng t¸c x©y dùng n©ng cao chÊt lỵng ®éi ngò:cã 4/4 ®/c thi ®¹t gi¸o viªn giái cÊp hun,1 ®/c thđ khoa lý thut m«n Lý,1 ®/c thđ khoa thùc hµnh m«n v¨n.ChØ ®¹o viƯc øng dơng c«ng nghƯ th«ng tin vµo trêng häc mét c¸ch tÝch cùc cã hiƯu qu¶ 100% biÕt sư dơng m¸y vi tÝnh trong ®ã 95% GV cã gio¸ ¸n so¹n b»ng vi tÝnh,chØ ®¹o 2 tỉ hoµn thµnh xt x¾c nhiƯm vơ ®ỵc giao C«ng t¸c kh¸c: KÕt hỵp víi c¸c tỉ chøc kh¸c trong nhµ trêng chØ ®¹o tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng cđa trêng.Xây dưng Trường : Xanh- Sạch – Đẹp được së,PGD ®¸nh gi¸ cao. */ Khuyết điểm: §«i lóc trong lµm viƯc do tÝnh chÊt c«ng viƯc do vËy cßn lµm cho mét ssè ®ång nghiƯp cha võa lßng 3/ Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Diễn Hải, ngày 25 tháng 5 năm 2010 Người tự nhận xét, đánh giá Thủ trưởng đơn vò cơ sở P.HiƯu Trëng Nhận xét, đánh giá, phân loại Vâ Hång S¬n . ườ ng THCS Di ễ n H ả i Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ Năm 2010 ( Đối với cán bộ lãnh đạo phòng, ban, đơn vị cơ. nhiệm vụ. Diễn Hải, ngày 25 tháng 5 năm 2010 Người tự nhận xét, đánh giá Thủ trưởng đơn vò cơ sở P.HiƯu Trëng Nhận xét, đánh giá, phân loại Vâ Hång S¬n
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bản tự kiểm điểm CAN BỘ QL, Gián án Bản tự kiểm điểm CAN BỘ QL, Gián án Bản tự kiểm điểm CAN BỘ QL

Bình luận về tài liệu gian-an-ban-tu-kiem-diem-can-bo-ql

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP