Bài soạn bai 31 mat

19 229 2 Gửi tin nhắn cho Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Tải lên: 11,569 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 06:11

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP!! Ki Ki m tra bài cũể m tra bài cũể - Nêu cấu tạo quang học của mắt ? Điểm cực - Nêu cấu tạo quang học của mắt ? Điểm cực cận, cực viễn, khoảng nhìn rõ của mắt. cận, cực viễn, khoảng nhìn rõ của mắt. Thông tin Thông tin 90% học sinh trường chuyên bị tât khúc xạ tỷ lệ này cao gấp 3-4 lần so với khối không chuyên .nhiều hs bị cận không phải do di truyền V V 0 0 A’ A’ ≡ ≡ F’ F’ f f max max = OV = OV A A ≡ ≡ C C V V ≡ ≡ ∞ ∞ C C c c a) a) M¾t b×nh th­êng lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt cã tiªu cù M¾t b×nh th­êng lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt cã tiªu cù F’ n»m trªn vâng m¹c F’ n»m trªn vâng m¹c (f (f max max =OV). =OV). M¾t b×nh th­êng b) ®iÓm cùc viÔn Cv ë v« cùc c) ®iÓm c­c cËn tõ ®Õn10cm ®Õn 20cm. V V 0 0 A’ A’ f f max max a) a) M¾t cËn thÞ lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt tiªu ®iÓm F’ cña M¾t cËn thÞ lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt tiªu ®iÓm F’ cña m¾t n»m tr­íc vâng m¹c m¾t n»m tr­íc vâng m¹c f max < OV F’ F’ A A ∞ ∞ IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 1) M t ắ cận và cách khắc phục a) M t c nắ ậ * Đặc điểm: * Đặc điểm: - Điểm cực cận C - Điểm cực cận C c c gần mắt hơn so với mắt bình gần mắt hơn so với mắt bình thường. thường. - Điểm cực viễn C - Điểm cực viễn C V V là hữu hạn( không còn ở vô là hữu hạn( không còn ở vô cực nữa) không nhìn rõ vật ở xa cực nữa) không nhìn rõ vật ở xa d) d) ph¶i ®eo thÊu ph¶i ®eo thÊu kính kính ph©n kú cã tiªu cù thÝch hîp sao cho ph©n kú cã tiªu cù thÝch hîp sao cho vËt ë v« cùc qua kÝnh cho ¶nh ¶o hiÖn nªn vËt ë v« cùc qua kÝnh cho ¶nh ¶o hiÖn nªn C C V V cña m¾t cña m¾t A’ A’ V V 0 0 C C V V C C C C A A ∞ ∞ A’ A’ A A 1 1 ≡ ≡ F’ F’ k k ⇒ ⇒ f f k k = - O = - O k k F’ F’ k k 0 k = - O = - O k k C C V V ( đeo sát mắt) ( đeo sát mắt) b) Cách s aử b.1 Đeo kính b.2: PhÉu thuËt gi¸c m¹c lµm thay ®æi ®é cong cña b.2: PhÉu thuËt gi¸c m¹c lµm thay ®æi ®é cong cña bÒ mÆt gi¸c m¹c bÒ mÆt gi¸c m¹c . CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP!! Ki Ki m tra bài cũể m tra bài cũể - Nêu cấu tạo quang học của mắt ? Điểm cực - Nêu cấu tạo quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bai 31 mat, Bài soạn bai 31 mat, Bài soạn bai 31 mat

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-31-mat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP