Bài soạn bai 31 mat

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg(11569 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 220
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 19 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2013, 06:11

Mô tả: CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP!! Ki Ki m tra bài cũể m tra bài cũể - Nêu cấu tạo quang học của mắt ? Điểm cực - Nêu cấu tạo quang học của mắt ? Điểm cực cận, cực viễn, khoảng nhìn rõ của mắt. cận, cực viễn, khoảng nhìn rõ của mắt. Thông tin Thông tin 90% học sinh trường chuyên bị tât khúc xạ tỷ lệ này cao gấp 3-4 lần so với khối không chuyên .nhiều hs bị cận không phải do di truyền V V 0 0 A’ A’ ≡ ≡ F’ F’ f f max max = OV = OV A A ≡ ≡ C C V V ≡ ≡ ∞ ∞ C C c c a) a) M¾t b×nh th­êng lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt cã tiªu cù M¾t b×nh th­êng lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt cã tiªu cù F’ n»m trªn vâng m¹c F’ n»m trªn vâng m¹c (f (f max max =OV). =OV). M¾t b×nh th­êng b) ®iÓm cùc viÔn Cv ë v« cùc c) ®iÓm c­c cËn tõ ®Õn10cm ®Õn 20cm. V V 0 0 A’ A’ f f max max a) a) M¾t cËn thÞ lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt tiªu ®iÓm F’ cña M¾t cËn thÞ lµ m¾t khi kh«ng ®iÒu tiÕt tiªu ®iÓm F’ cña m¾t n»m tr­íc vâng m¹c m¾t n»m tr­íc vâng m¹c f max < OV F’ F’ A A ∞ ∞ IV CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 1) M t ắ cận và cách khắc phục a) M t c nắ ậ * Đặc điểm: * Đặc điểm: - Điểm cực cận C - Điểm cực cận C c c gần mắt hơn so với mắt bình gần mắt hơn so với mắt bình thường. thường. - Điểm cực viễn C - Điểm cực viễn C V V là hữu hạn( không còn ở vô là hữu hạn( không còn ở vô cực nữa) không nhìn rõ vật ở xa cực nữa) không nhìn rõ vật ở xa d) d) ph¶i ®eo thÊu ph¶i ®eo thÊu kính kính ph©n kú cã tiªu cù thÝch hîp sao cho ph©n kú cã tiªu cù thÝch hîp sao cho vËt ë v« cùc qua kÝnh cho ¶nh ¶o hiÖn nªn vËt ë v« cùc qua kÝnh cho ¶nh ¶o hiÖn nªn C C V V cña m¾t cña m¾t A’ A’ V V 0 0 C C V V C C C C A A ∞ ∞ A’ A’ A A 1 1 ≡ ≡ F’ F’ k k ⇒ ⇒ f f k k = - O = - O k k F’ F’ k k 0 k = - O = - O k k C C V V ( đeo sát mắt) ( đeo sát mắt) b) Cách s aử b.1 Đeo kính b.2: PhÉu thuËt gi¸c m¹c lµm thay ®æi ®é cong cña b.2: PhÉu thuËt gi¸c m¹c lµm thay ®æi ®é cong cña bÒ mÆt gi¸c m¹c bÒ mÆt gi¸c m¹c . CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP!! Ki Ki m tra bài cũể m tra bài cũể - Nêu cấu tạo quang học của mắt ? Điểm cực - Nêu cấu tạo quang

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn bai 31 mat, Bài soạn bai 31 mat, Bài soạn bai 31 mat

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-31-mat

Đăng ký

Generate time = 0.286656856537 s. Memory usage = 18.45 MB