Bài giảng Tiết 101 văn 9: Các thành phần biệt lập

39 481 0 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/39 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 20:11

KiÓm tra bµi cò CU HI ? Thế nào là khởi ngữ? Hãy nêu dấu hiệu xác định khởi ngữ? Đáp án: - Khởi ngữ: là thành phần cõu đứng trước chủ ngữ để nêu đề tài được nói đến trong câu. - Dấu hiệu xác định khởi ngữ: + Đứng trước chủ ngữ. + Có thể kết hợp với các quan hệ từ: về, đối với . Điền vào chỗ trống trong các câu sau để Điền vào chỗ trống trong các câu sau để câu có khởi ngữ: câu có khởi ngữ: A/ A/ ……. thì ăn những miếng ngon ……. thì ăn những miếng ngon ……… ……… thì chọn việc cỏn con mà làm. thì chọn việc cỏn con mà làm. B/ B/ …… thì thầy không bênh vực những em lười …… thì thầy không bênh vực những em lười học. học. C/ ……… thì bạn ấy thích đọc truyện tranh C/ ……… thì bạn ấy thích đọc truyện tranh thiếu nhi. thiếu nhi. Ăn Làm Thầy Đọc BÀI TẬP Trong câu, các bộ phận có vai trò (chức năng) không Trong câu, các bộ phận có vai trò (chức năng) không đồng đều nhau. Ta có thể phân biệt đồng đều nhau. Ta có thể phân biệt thành thành 2 loại: 2 loại: - Loại thứ nhất - Loại thứ nhất : : (nằm trong cấu trúc cú pháp của câu). (nằm trong cấu trúc cú pháp của câu). Đó Đó là những bộ phận trực tiếp diễn đạt ý nghóa, sự việc của là những bộ phận trực tiếp diễn đạt ý nghóa, sự việc của câu như: câu như: chủ ngữ, vò ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ…. chủ ngữ, vò ngữ, bổ ngữ, trạng ngữ…. - Loại thứ hai - Loại thứ hai : : (không nằm trong cấu trúc cú pháp của (không nằm trong cấu trúc cú pháp của câu). câu). Đó là những bộ phận không trực tiếp nói lên sự Đó là những bộ phận không trực tiếp nói lên sự việc, mà được dùng để nêu thái độ của người nói đối với việc, mà được dùng để nêu thái độ của người nói đối với người nghe, hoặc đối với sự việc được nói đến trong câu. người nghe, hoặc đối với sự việc được nói đến trong câu. Ta gọi đó là Ta gọi đó là Thành phần biệt lập. Thành phần biệt lập. VÝ dơ: a/ H×nh nh­ Lan kh«ng ®i häc c/ Than «i, thời oanh liệt nay còn đâu ! CN VN b/ Nµy, h«m nay th y cã ®Õn kh«ng?ầ VN CN VN CNTN Các thành phần biệt lập I. Thành phần tình thái: a.Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. b. Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi. 1. B i t p: + Chắc: th hin độ tin cậy cao. + Có lẽ: th hin độ tin cậy thấp. Tiết 101: Cỏc t in mu trong cỏc cõu trờn th hin nhn nh ca ngi núi i vi s vic nờu trong cõu nh th no? 2. Nhận xét: 2. Nhận xét: 2. Nhận xét: - Các - Các từ in đậm: từ in đậm: chắc, có lẽ chắc, có lẽ nhằm thể hiện thái đ nhằm thể hiện thái đ ộ ộ , nhận , nhận đònh của người nói đối với sự việc trong câu. đònh của người nói đối với sự việc trong câu. - Không có các từ in đậm ấy thì ý nghóa cơ bản của câu - Không có các từ in đậm ấy thì ý nghóa cơ bản của câu không thay đổi vì không thay đổi vì các từ đó khơng tham gia vào việc các từ đó khơng tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. diễn đạt nghĩa sự việc của câu. * Kết luận: * Kết luận: TPTT được dùng để thể hiện cách nhìn của TPTT được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. a/“Với lòng mong nhớ của anh, anh nghó rằng, con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh.” b/“ Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười. vì khổ tâm đến nỗi không khóc được, nên anh phải cười vậy thôi .” Ch¾c Cã lÏ Ghi nhớ 1: Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. I. Thành phần tình thái: Tiết 101: Các thành phần biệt lập 1. B i t p: 2. Nhận xét: 3. Ghi nh: - Thnh phn tỡnh thỏi c dựng th hin cỏch nhỡn ca ngi núi i vi s vic c núi n trong cõu. Em hãy tìm thành phần tình thái trong các câu sau: 1- Sương chùng chình qua ngõ Hình như thu đã về . ( Sang thu - Hữu Thỉnh) 2- Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và có lẽ cả thế giới, có một vị Chủ tịch nước lấy chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh chiếc ao làm cung điện của mình. ( Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà) * L u ý: thành phần tình thái trong câu chia thành các loại: - Những yếu tố tình thái gắn với độ tin cậy của sự việc được nói đến ( hình như, ch c ch n, có lẽ .) - Những yếu tố tình thái gắn với ý kiến của người nói ( theo tôi, ý tụi l .) - Những yếu tố tình thái chỉ thái độ của người nói đối với người nghe ( à, ạ, nhỉ, nhé . đứng cuối câu) Em hãy đặt một câu có thành phần tình thái ? Bài tập nhanh . luận: - Thành phần tình thái - Thành phần tình thái - Thành phần cảm thán - Thành phần cảm thán => thành phần biệt lập => thành phần biệt lập * Ghi. gọi là thành phần biệt lập thành phần biệt lập . . TiÕt 98: C¸c thµnh phÇn biÖt lËp I. Thµnh phÇn t×nh th¸i: II. Thµnh phÇn cảm thán: Nhận xét: thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tiết 101 văn 9: Các thành phần biệt lập, Bài giảng Tiết 101 văn 9: Các thành phần biệt lập, Bài giảng Tiết 101 văn 9: Các thành phần biệt lập

Bình luận về tài liệu bai-giang-tiet-101-van-9-cac-thanh-phan-biet-lap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP