Bài soạn bai 38 : Reu- Cay Reu

17 242 0 Gửi tin nhắn cho Henry Cavendish
Henry Cavendish

Henry Cavendish

Tải lên: 11,336 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 18:11

Bài 38: Bài 38: Rêu Cây rêu Rêu Cây rêu Mục tiêu bài học Mục tiêu bài học 1. Kiến thức 1. Kiến thức - Học sinh nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của rêu, phân biệt rêu - Học sinh nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của rêu, phân biệt rêu với tảo và cây có hoa. với tảo và cây có hoa. - Hiểu được rêu sinh sản bằng gì và túi bào tử cũng là cơ quan - Hiểu được rêu sinh sản bằng gì và túi bào tử cũng là cơ quan sinh sản của rêu. sinh sản của rêu. - Thấy được vai trò của rêu trong tự nhiên. - Thấy được vai trò của rêu trong tự nhiên. 2. Kỹ năng 2. Kỹ năng Rèn kĩ năng quan sát. Rèn kĩ năng quan sát. 3. Thái độ 3. Thái độ Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên. Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên. 1. M«i tr­êng sèng cña c©y rªu 1. M«i tr­êng sèng cña c©y rªu Quan s¸t vµ nhËn xÐt m«i tr­êng sèng cña rªu Quan s¸t vµ nhËn xÐt m«i tr­êng sèng cña rªu Cã cÇn b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cña rªu kh«ng? T¹i sao? Cã cÇn b¶o vÖ m«i tr­êng sèng cña rªu kh«ng? T¹i sao? 2. Quan sát cây rêu 2. Quan sát cây rêu Quan sát Quan sát hỡnh hỡnh dạng ngoài dạng ngoài của cây rêu và đối chiếu của cây rêu và đối chiếu với hình bên. với hình bên. Hãy cho biết cây rêu Hãy cho biết cây rêu có nh có nh ng bộ phận nào? ng bộ phận nào? Thử so sánh cây rêu với cây rong mơ và cây bàng. Thử so sánh cây rêu với cây rong mơ và cây bàng. Đặc điểm cây rêu: Đặc điểm cây rêu: - Thân ngắn, không phân cành - Thân ngắn, không phân cành - Lá nhỏ, mỏng - Lá nhỏ, mỏng - Chưa có rễ chính thức, rễ giả có khả năng hút nư - Chưa có rễ chính thức, rễ giả có khả năng hút nư ớc, muối khoáng ớc, muối khoáng - Chưa có mạc dẫn - Chưa có mạc dẫn 3. Tói bµo tö vµ sù ph¸t triÓn cña rªu 3. Tói bµo tö vµ sù ph¸t triÓn cña rªu Quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Quan s¸t h×nh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - C¬ quan sinh s¶n cña rªu lµ bé phËn nµo? C¬ quan sinh s¶n cña rªu lµ bé phËn nµo? - Rªu sinh s¶n b»ng g×? Rªu sinh s¶n b»ng g×? - Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña rªu diÔn ra nh­ thÕ nµo? Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña rªu diÔn ra nh­ thÕ nµo? Kết luận Kết luận - Cơ quan sinh sản cảu rêu là túi bào tử. - Cơ quan sinh sản cảu rêu là túi bào tử. - Rêu sinh sản bằng bào tử. - Rêu sinh sản bằng bào tử. - Cây rêu trưởng thành mang túi bào tử, khi - Cây rêu trưởng thành mang túi bào tử, khi túi bào tử chín giải phóng các bào tử, bào tử túi bào tử chín giải phóng các bào tử, bào tử gặp điều kiện thuận lợi (đất ẩm, nhiệt độ gặp điều kiện thuận lợi (đất ẩm, nhiệt độ thích hợp) nảy mầm thành cây rêu mới. thích hợp) nảy mầm thành cây rêu mới. 4. Vai trò của rêu 4. Vai trò của rêu Đọc mục 4 SGK và trả lời câu hỏi sau: Đọc mục 4 SGK và trả lời câu hỏi sau: Rêu có lợi ích gì? Rêu có lợi ích gì? Quang hợp góp phần tạo chất hữu cơ, Quang hợp góp phần tạo chất hữu cơ, tạo oxi điều hoà không khí. tạo oxi điều hoà không khí. Hình thành chất mùn. Hình thành chất mùn. Tạo than Tạo than Có nên bảo vệ rêu không? Có nên bảo vệ rêu không? Kết luận: Kết luận: Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: Thân không phân nhánh, chưa tạo vẫn đơn giản: Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức và chưa có có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức và chưa có hoa. hoa. Rêu sinh sản bằng bào tử. Đó là những thực vật Rêu sinh sản bằng bào tử. Đó là những thực vật sống ở cạn đầu tiên. sống ở cạn đầu tiên. Rêu cùng với thực vật có thân, rễ, lá phát triển hợp Rêu cùng với thực vật có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao. thành nhóm thực vật bậc cao. Rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt. Rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt. Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp: Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp: Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có., Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có., chưa có thật sự. Trong thân và lá rêu chưa có thật sự. Trong thân và lá rêu chưa có Rêu sinh sản bằng chưa có Rêu sinh sản bằng được chứa trong , cơ quan này được chứa trong , cơ quan này nằm ở nằm ở Đáp án: Đáp án: Thân, lá, rễ, mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, ngọn. Thân, lá, rễ, mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, ngọn. Những điều kiện cần cho sự Những điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt nảy mầm của hạt Mục tiêu: Mục tiêu: Thông qua bài học học sinh phải đạt được các mục tiêu Thông qua bài học học sinh phải đạt được các mục tiêu sau: sau: Phát hiện các điều kiện cần cho hạt nảy mầm. Phát hiện các điều kiện cần cho hạt nảy mầm. Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống. kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống. Rèn luyện kĩ năng thiết kế thí nghiệm, thực hành. Rèn luyện kĩ năng thiết kế thí nghiệm, thực hành. . Bài 3 8: Bài 3 8: Rêu Cây rêu Rêu Cây rêu Mục tiêu bài học Mục tiêu bài học 1. Kiến thức 1. Kiến thức - Học sinh. hạt Mục tiêu: Mục tiêu: Thông qua bài học học sinh phải đạt được các mục tiêu Thông qua bài học học sinh phải đạt được các mục tiêu sau: sau: Phát hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bai 38 : Reu- Cay Reu, Bài soạn bai 38 : Reu- Cay Reu, Bài soạn bai 38 : Reu- Cay Reu

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-38-reu-cay-reu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP