Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện

96 684 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2012, 15:25

Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện . Phần 2: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện Phần. và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện& quot; gồm các nội dung cơ bản sau: Phần 1: Lý luận chung về kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện, Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện, Thực tế quy trình lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán BCTC do Cty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán thực hiện, Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính, Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính, Quá trình hình thành và phát triển, Đặc điểm hoạt động kinh doanh, C¬ cÊu tỉ chøc, Hàng tồn kho Phải thu khách hàng, Thuế thu nhập Các vấn đề khác, Tổng kết quy trình lập kế hoạch kiểm toán, Thn lỵi, Một số nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình lập kế hoạch kiểm, Về chính sách và chế độ kế toán, kiểm toán Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn