Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT

31 294 0
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/31 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:11

I.CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) 1. Chế độ cai trị a. Tổ chức bộ máy cai trị - Các triều đại phong kiến phương Bắc:Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện và cử quan lại cai trị đến cấp huyện. I.CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC(TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) Triệu Đà Tần Thủy Hoàng Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định nhà Hán giành độc lập tự chủ (Tranh Đông Hồ) Sau đó nhà Hán sai Mã Viện đem quân sang đàn áp và cai trị nước ta càng hà khắc hơn. CÁC CHÂU KI MI PHONG CHÂU GIAO CHÂU TR NGƯỜ CHÂU ÁI CHÂU DI N CHÂUỄ HOAN CHÂU PHÚC L C CHÂUỘ 1. Chế độ cai trị a. Tổ chức bộ máy cai trị Mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc ? - Các triều đại phong kiến phương Bắc:Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện và cử quan lại cai trị đến cấp huyện. Sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc. I.CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC(TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa *Chính sách bóc lột về kinh tế: - Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. - Cướp đoạt ruộng đất,cưỡng bức nhân dân ta cày cấy,thực hiện chính sách đồn điền. - Nắm độc quyền muối và sắt. - Quan lại đô hộ ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu. Nhận xét về chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ? Đó là một chính sách bóc lột, vơ vét triệt để và tàn bạo. 1. Chế độ cai trị a. Tổ chức bộ máy cai trị * Chính sách đồng hóa về văn hóa. - Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ Nho. - Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán. - Đưa nhiều nho sĩ,quan lại người Hán vào đất Âu Lạc cũ sinh sống . - Áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Mục đích của chính quyền phong kiến phương Bắc ? nhằm đồng hóa dân tộc Việt Nam. 1. Chế độ cai trị a.Tổ chức bộ máy cai trị b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hoá về văn hoá * Chính sách bóc lột về kinh tế . ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC. ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC(TỪ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT, Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT, Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-15-thoi-bac-thuoc-va-cuoc-dau-tranh-gianh-dldt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP