Bài giảng bai 54 Sinh 7 hay

8 1,538 9
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:11

Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể Hu nh V n Ki t THCS V thanh- H u ỳ ă ệ ị ậ Giang Thu nhận thông tin và hoàn thành bài tập bảng trang 176 Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể Tên ĐV NGÀNH HƠ HẤP TUẦN HỒN THẦN KINH SINH DỤC Trùng biến hình Thủy tức Giun đất Châu chấu Cá chép Ếch đồng (Trưởng thành) Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể 12 11 8 7 4 210 3 9 6 1 5 12 11 8 7 4 210 3 9 6 1 5 Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể Tên ĐV NGÀNH HƠ HẤP TUẦN HỒN THẦN KINH SINH DỤC Trùng biến hình ĐVNS Chưa phân hố Chưa có Chưa phân hóa Chưa phân hóa Thủy tức Ruột khoa ng Chưa phân hóa Chưa có Hình mạng lưới Tuyến sinh dục khơng có ống dẫn Giun đất Giun đốt Da Tim đơn giản, HTH kín Hình chuỗi hạch Tuyến sinh dục có ống dẫn Châu chấu Chân khớp Hệ ống khí Tim đơn giản, HTH hở Chuỗi hạch, hạch não lớn Tuyến sinh dục có ống dẫn Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể Cá chép ĐVCXS Mang Tim 2 ngăn, HTH kín, máu đỏ tươi ni cơ thể Hình ống, bán cầu não nhỏ Tuyến sinh dục có ống dẫn Ếch đồng (Trưởng thành) ĐVCXS Da và phổi Tim có 1 TN – 2TT, HTH kín, máu pha ni cơ thể Hình ống, bán cầu não nhỏ, tiểu não nhỏ, dẹp Tuyến sinh dục có ống dẫn Thằn lằn ĐVCXS Phổi Tim có 2 TN – 1TT, HTH kín, máu pha ni cơ thể. Hình ống, bán cầu não nhỏ, tiểu não phát triển hơn ếch Tuyến sinh dục có ống dẫn Chim bồ câu ĐVCXS Phổi và túi khí Tim có 2TN – 2TT, HTH kín, máu đỏ tươi ni cơ thể. Hình ống, bán cầu não lớn, tiểu não lớn có 2 mấu bên nhỏ Tuyến sinh dục có ống dẫn Thỏ ĐVCXS Phổi Tim có 2TN – 2TT, HTH kín, máu đỏ tươi ni cơ thể Hình ống, bán cầu não lớn, tiểu não có nhiều nếp gấp. Tuyến sinh dục có ống dẫn Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể Sự phức tạp hóa các hệ cơ quan hơ hấp, tuần hồn, thần kinh, sinh dục được thể hiện như thế nào qua các lớp động vật đã học ? Sự phức tạp hóa tổ chức cơ thể của các lớp động vật thể hiện ở sự phân hố về cấu tạo và chun hóa về chức năng. * Ý nghĩa: + Giúp các cơ quan hoạt động có hiệu quả + Giúp cơ thể thích nghi với mơi trường sống Nêu ý nghĩa của sự tiến hóa các tổ chức của cơ thể? * Ý nghĩa: + Giúp các cơ quan hoạt động có hiệu quả + Giúp cơ thể thích nghi với mơi trường sống Nêu sự phân hóa và chuyên hóa một số hệ cơ quan trong quá trình tiến hóa của các ngành động vật: 1. Hô hấp 2. Tuần hoàn 3. Thần kinh 4. Sinh dục . Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể Hu nh V n Ki t THCS V thanh- H u ỳ ă ệ ị ậ Giang Thu nhận thông tin và hoàn thành bài tập bảng trang 176 Bài 54. . cơ thể 12 11 8 7 4 210 3 9 6 1 5 12 11 8 7 4 210 3 9 6 1 5 Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể Tên ĐV NGÀNH HƠ HẤP TUẦN HỒN THẦN KINH SINH DỤC Trùng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bai 54 Sinh 7 hay, Bài giảng bai 54 Sinh 7 hay, Bài giảng bai 54 Sinh 7 hay

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-54-sinh-7-hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP