Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

20 126 0
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/20 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Bµi 34: §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I-§a d¹ng vÒ thµnh phÇn loµi vµ m«i tr­êng sèng II-§Æc ®iÓm chung cña c¸ III- Vai trß cña líp c¸ Em biÕt nh÷ng nµo c¸ nµo ? h·y cho c¸c b¹n xem nh÷ng con c¸ ®Æc biÖt cña m×nh ! H·y cho mc¸c b¹n xem bé s­u tËp cña m×nh Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng sèng Trªn thÕ giíi cã kho¶ng loµi c¸ ë ViÖt nam cã loµi c¸ S ơ đồ 25413 2753 Cã hai líp c¸: -Líp c¸ sôn -líp c¸ x­¬ng I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng Quan sát hình 34.1 ,tìm thông tin điền vào b ng sau:ả S ơ đồ S stt Đặc điểm môi trường Đại diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 Cá nhám 2 cá chép 3 Lươn 4 Cá bơn . bé x­¬ng b»ng chÊt x­¬ng S II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin và nêu đặc điểm chung của các loài cá . Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : . xuất khẩu cá cảnh , cá ba sa III-Vai trò của cá : hãy đọc thông tin phần 3 và nêu vai trò của lớp cá đối với con người và với tự nhiên Điền vào bảng sau:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-34-da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-ca

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP