Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

Pierre Omidyar
Pierre Omidyar(11605 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 115
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Mô tả: Bµi 34: §a d¹ng vµ ®Æc ®iÓm chung cña c¸c líp c¸ I-§a d¹ng vÒ thµnh phÇn loµi vµ m«i tr­êng sèng II-§Æc ®iÓm chung cña c¸ III- Vai trß cña líp c¸ Em biÕt nh÷ng nµo c¸ nµo ? h·y cho c¸c b¹n xem nh÷ng con c¸ ®Æc biÖt cña m×nh ! H·y cho mc¸c b¹n xem bé s­u tËp cña m×nh Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng sèng Trªn thÕ giíi cã kho¶ng loµi c¸ ë ViÖt nam cã loµi c¸ S ơ đồ 25413 2753 Cã hai líp c¸: -Líp c¸ sôn -líp c¸ x­¬ng I-§a d¹ng loµi vµ m«i tr­ßng Quan sát hình 34.1 ,tìm thông tin điền vào b ng sau:ả S ơ đồ S stt Đặc điểm môi trường Đại diện Hình dạng thân Vây đuôi Khả năng di chuyển 1 Cá nhám 2 cá chép 3 Lươn 4 Cá bơn . bé x­¬ng b»ng chÊt x­¬ng S II- Đặc điểm chung của cá : hãy đọc thông tin và nêu đặc điểm chung của các loài cá . Điền vào chỗ chấm : Môi trường sống : . xuất khẩu cá cảnh , cá ba sa III-Vai trò của cá : hãy đọc thông tin phần 3 và nêu vai trò của lớp cá đối với con người và với tự nhiên Điền vào bảng sau:

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ, Bài giảng Bài 34: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CÁ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-34-da-dang-va-dac-diem-chung-cua-lop-ca

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.15854215621948 s. Memory usage = 18.57 MB