Bài giảng bài 15. Tiết 21. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ thế kỷ I đến thế kỷ X

12 533 7
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 09:11

Tiết 21 Tiết 21 BÀI 15. BÀI 15. THỜI BẮC THUỘC THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) (TỪ THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) I. I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG Xà HỘI VIỆT NAM TRONG Xà HỘI VIỆT NAM 1. 1. Chế độ cai trị Chế độ cai trị Thảo luận nhóm. Tìm hiểu chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta . • Nhóm 1: Chính trị • Nhóm 2: Kinh tế • Nhóm 3: Văn hoá Chế độ cai trị Tổ chức bộ máy cai trị Chính sách bóc lột về kinh tế Đồng hóa về văn hóa Giới thiệu tư liệu Nhà Triệu sau khi thôn tính Âu Lạc đã chia Âu Lạc thành 2 quận là Giao Chỉ và Cửu Chân. Dựa vào các sách cổ thì Giao Chỉ phủ kín đất Bắc Bộ ngày nay, trừ vùng thượng lưu sông Đà và thượng lưu sông Mã, đồng thời ăn sang cả vùng tây nam Quảng Tây (Trung Quốc) ngày nay. Riêng góc tây nam tỉnh Ninh Bình là địa đầu của quận Cửu Chân (nay thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Sau này nhà Hán đặt thêm quận Nhật Nam ở phía nam quận Cửu Chân (khoảng từ đèo Ngang vào đến Bình Định) (Theo nhận định của Đào Duy Anh trong Đất nước Việt Nam qua các đời (NXB Văn hóa Thông tin, 2005) Giới thiệu tư liệu  Đến đời nhà Tùy, quận Giao Chỉ gồm 9 huyện: Tống Bình, Long Biên, Chu Diên, Long Bình, Bình Đạo, Giao Chỉ, Gia Ninh, Tân Xương và An Nhân[6].  Nhà Đường sau khi lên thay nhà Tùy, đã đặt ra phủ Giao Châu. Năm 679, Giao Châu đô đốc phủ đổi thành An Nam đô hộ phủ, chia làm 12 châu, trong đó có Giao Châu. Giao Châu mới bao gồm 8 huyện: Tống Bình, Long Biên, Chu Diên, Giao Chỉ, Bình Đạo, Vũ Bình, Nam Định, Thái Bình. (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ) HỢP PHỐ GIAO CHỈ CỬU CHÂN NHẬT NAM MÊ LINH nhµ l­¬ng G i a o c h © u hoµng ch©u ¸i ch©u ®øc ch©u lîi ch©u Minh ch©u hîp phè long biªn l­îc ®å n­íc ta thêi l­¬ng. 2. Những chuyển biến về kinh tế, 2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá và xã hội văn hoá và xã hội Thảo luận nhóm. Tìm hiểu những chuyển biến về kinh tế, văn hoá và xã hội. • Nhóm 1: Kinh tế • Nhóm 2: Văn hoá • Nhóm 3: Xã hội Những chuyển biến Về kinh tế Về văn hóa Về xã hội . Tiết 21 Tiết 21 B I 15. B I 15. TH I BẮC THUỘC TH I BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỶ. THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) (TỪ THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) I. I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU Đ I PHONG KIẾN TRIỀU Đ I PHONG KIẾN PHƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng bài 15. Tiết 21. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ thế kỷ I đến thế kỷ X, Bài giảng bài 15. Tiết 21. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ thế kỷ I đến thế kỷ X, Bài giảng bài 15. Tiết 21. Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc từ thế kỷ I đến thế kỷ X

Bình luận về tài liệu bai-giang-bai-15-tiet-21-thoi-bac-thuoc-va-cac-cuoc-dau-tranh-gianh-doc-lap-dan-toc-tu-the-ky-i-den-the-ky-x

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP