Bài giảng De thi HSG Toan 5 co dap an

4 160 0 Gửi tin nhắn cho Gordon Moore
Gordon Moore

Gordon Moore

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 07:11

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn Toán lớp 5 ( Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề) PHẦN 1 ( 10 điểm) : BÀI 1 ( 3 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 1/ 10% của 8dm là: A. 10cm B. 70cm C. 8cm D. 0,8cm 2/ Phân số nào có thể viết thành phân số thập phân? A. 25 12 B. 7 5 C. 15 19 D. 30 1 3/ 100 35 viết dưới dạng số thập phân là: A. 0,0035 B. 0,035 C. 0,35 D. 3,5 4/ Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 có giá trị là: A. 1000 2 B. 100 2 C. 10 2 D. 2 5 / Diện tích hình thang ABCD là: A. 96cm 2 B. 152cm 2 C. 68cm 2 D. 136cm 2 Bài 2. ( 1điểm) 1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm : a) 15kg 262g = …………kg b) 23cm 2 5mm 2 = ………… cm 2 2 . Điền dấu ( >; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm : a) 49,589 … 49,59 b) 235,700 … 235,7 Bài 3. a) Tính giá trị biểu thức ( 1,5 điểm) 8,16 : ( 1,32 + 3,48) - 0,45 : 2 b) Tính nhanh: 14,7 x 5,5 + 14,7 x 3,5 + 14,7 Bài 4. Một cửa hàng định giá bán một chiếc cặp là 65000 đồng. Nhân dịp khai giảng năm học mới cửa hàng hạ giá 12%. Hỏi sau khi giảm giá 12%, giá của chiếc cặp đó là bao nhiêu tiền? Bài 5 . Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao bằng 3 2 chiều rộng. Hỏi phòng học chứa bao nhiêu mét khối không khí, biết rằng thể tích của các đồ vật trong phòng là 3m 3 . 8cm 7cm 12cm A B C N D PHẦN 2 ( 10 điểm) : Bài 1 ( 3 điểm): Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 1. Trong các phân sau, phân số nào là phân số thập phân? A. 300 2 . B. 7000 5 . C. 2 1 . D. 700 3 . 2. Cho 15 6 5 = X , giá trị của X cần tìm là: A. 3. B. 2. C. 5. D. 6. 3. Diện tích của hình thoi trong hình bên là: A. 60 dm 2 B. 16 dm 2 C. 30 dm 2 D. 32 dm 2 4. 25 % cña mét sè lµ 100. VËy 5 1 sè ®ã lµ: A. 25 B. 75 C. 125 D. 80 5. Một cửa hàng bán lãi 20% so với giá bán. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu so với tiền vốn. A. 10% B. 20% C. 25% D. 40% Bài 2 ( 1,5 điểm). T×m X : X : 0,25 + X : 0,5 + X x 4 = 125 Bài 3 ( 3 điểm) Một trường tiểu học có 480 học sinh. Trong đó 2 1 số học sinh xếp loại Giỏi bằng 3 1 số học sinh xếp loại Khá và bằng 5 1 số học sinh Trung bình . Tính số học sinh mỗi loại; Biết rằng trường đó không có học sinh xếp loại yếu. Bài 4 ( 2,5 điểm): Cho tam giác ABC, có cạnh AC dài 30cm, chiều cao hạ từ đỉnh B xuống đáy AC bằng 3 2 cạnh AC. a . Tính diện tích tam giác ABC. b. Trên cạnh AC điểm M sao cho MA = MC; trên cạnh BC lấy điểm N sao cho NC = 3 1 BC. Nối M với N, tính diện tích tam giác MNC. ------------------- Hết --------------------- dm10 dm6 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2009 - 2010 Môn Toán lớp 5 PH N 1Ầ ( 10 I M)Đ Ể BÀI 1: (3 điểm ) Câu Đáp án Điểm Câu Đáp án Điểm 1 C 0,5 đ 4 B 0,5 đ 2 A 0,5 đ 5 C 1 đ 3 C 0,5 đ Bài 2. ( 1 điểm)- Học sinh điền đúng mỗi phép toán cho 0,25 điểm. Đáp án: 1. a) 15kg 262g = 15,126 kg b) 23cm 2 5mm 2 = 23,05cm 2 2 . a) 49,589 < 49,59 b) 235,700 = 235,7 Bài 3. ( 2 điểm)- a) Tính ( 1,0 điểm) 8,16 : ( 1,32 + 3,48) - 0,45 : 2 = 8,16 : 4,8 - 0,45 : 2 0,25đ = 1,7 - 0,225 0,5đ = 1,475 0,25đ b) Tính nhanh. ( 1,0 điểm): 14,7 x 5,5 + 14,7 x 3,5 + 14,7 = 14,7 x 5,5 + 14,7 x 3,5 + 14,7 x 1 0,25đ = 14,7 x ( 5,5 + 3,5 + 1) 0,25đ = 14,7 x 10 0,25đ = 147 0,25đ Bài 4. ( 1,25 đ) 12% giá của chiếc cặp đó là : 65000 x 12 : 100 = 7800 (đồng) Sau khi giảm giá 12%, giá của chiếc cặp là: 65000 - 7800 = 57200 (đồng) Đáp số : 57200đồng Bài 5 . ( 1,75 đ) Chiều cao của phòng học là: 6 x 3 2 = 4 (m) Thể tích của phòng học đó là : 8 x 6 x 4 = 192 (m 3 ) Phòng học đó chứa được số mét khối không khí là: 192 - 3 = 189 (m 3 ) Đáp số : 189 m 3 PH N 2 Ầ ( 10 I M)Đ Ể BÀI 1: (3 điểm ) Câu Đáp án Điểm Câu Đáp án Điểm 1 C 0,5 đ 4 D 0,5 đ 2 B 0,5 đ 5 C 1đ 3 C 0,5 đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ Bài 2 . ( 1,5 đ) X : 0,25 + X : 0,5 + X x 4 = 125 X x 4 + X x 2 + X x 4 = 125 0,5đ X x ( 4 + 2 + 4) = 125 0,25đ X x 10 = 125 0,25đ X = 125 : 10 0,25đ X = 12,5 0,25đ Bài 3 . ( 3 đ) Theo đề bài 2 1 số học sinh xếp loại Giỏi bằng 3 1 số học sinh xếp loại Khá và bằng 5 1 số học sinh Trung bình. Vậy coi số học sinh xếp loại Trung bình là 5 phần bằng nhau thì số học sinh xếp loại Khá là 3 phần bằng nhau như thế và số học sinh xếp loại Giỏi là 2 phần bằng nhau như vậy ( 0,5 điểm). Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 + 5 = 10(phần) 0,5 điểm Số học sinh xếp loại Giỏi là: 480 : 10 x 2 = 96 ( học sinh) 0,5 điểm Số học sinh xếp loại Khá là: 480 : 10 x 3 = 144 ( học sinh) 0, 5 điểm Số học sinh xếp loại Trung bình là: 480 - ( 96 + 144) = 240 (học sinh) 0,5 điểm Đáp số: - Học sinh Giỏi : 96 học sinh - Học sinh Khá : 144 học sinh 0,5 điểm - Học sinh TB : 240 học sinh Bài 3 . ( 2,5 đ) Vẽ hình ( 0.5 điểm) a) Độ dài chiều cao BH là: 30 x 3 2 = 20 (cm) Diện tích tam giác ABC là : 30 x 20 : 2 = 300 (cm 2 ) b) Ta có AM = MC = 2 1 AC. Tam giác BMC có chung chiều cao BH với tam giác ABC; có đáy MC = 2 1 AC nên diện tích tam giác BMC = 2 1 diện tích ABC. Diện tích tam giác BMC là : 300 : 2 = 150 (cm 2 ) Xét tam giác MNC và tam giác BMC có chung chiều cao hạ từ đỉnh M xuống BC. Có NC = 3 1 BC . Do đó diện tích tam giác MNC = 3 1 diện tích tam giác BMC. Vậy diện tích tam giác MNC là: 150 : 3 = 50 (cm 2 ). Lu ý : Đối với các bài toán có lời văn - C©u lêi gi¶i sai mµ phÐp tÝnh ®óng kh«ng cho ®iÓm. - PhÐp tÝnh ®óng víi c©u lêi gi¶i mµ kÕt qu¶ sai th× cho 0,25 ®iÓm. ---------------------- Hết ------------------------ C A B M N H . 0,2 25 0 ,5 = 1,4 75 0, 25 b) Tính nhanh. ( 1,0 điểm): 14,7 x 5, 5 + 14,7 x 3 ,5 + 14,7 = 14,7 x 5, 5 + 14,7 x 3 ,5 + 14,7 x 1 0, 25 = 14,7 x ( 5, 5 + 3 ,5 + 1). Ể BÀI 1: (3 điểm ) Câu Đáp án Điểm Câu Đáp án Điểm 1 C 0 ,5 đ 4 D 0 ,5 đ 2 B 0 ,5 đ 5 C 1đ 3 C 0 ,5 đ 0 ,5 0 ,5 0, 25 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0, 25 Bài 2 . ( 1 ,5 đ)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng De thi HSG Toan 5 co dap an, Bài giảng De thi HSG Toan 5 co dap an, Bài giảng De thi HSG Toan 5 co dap an

Bình luận về tài liệu bai-giang-de-thi-hsg-toan-5-co-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP