Tài liệu Cau tao phan tu hop chat huu co

Louis-Victor de Broglie
Louis-Victor de Broglie(9675 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 24
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 05:11

Mô tả: Kiểm tra bài cũ: Bài tập:Hãy nối cột A với cột B sao cho phù hợp: A. Hợp chất hữu cơ B. Công thức hóa học 1. Hiđrocacbon a. C 2 H 6 b. C 2 H 6 O c.CaCO 3 2. Dẫn xuất Hiđrocacbon d. CH 3 Cl e. CH 4 f. CO 2 Đáp án: 1- a, e 2- b, d Tiết 44 : Bài 35 I. Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 1. Hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử Ví dụ: CH 4 C H HH H Bµi tËp 1(C¸c nhãm th¶o luËn 2 phót) a) BiÓu diÔn liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö CH 4 O vµ CH 3 Cl trªn mÆt ph¼ng §¸p ¸n: a C C Cl O H H H H CH CH 4 4 O O H H H CH CH 3 3 Cl Cl b) NhËn xÐt hãa trÞ vµ liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö C, H, O, Cl trong ph©n tö CH 4 O vµ CH 3 Cl. §¸p ¸n b: Trong ph©n tö CH 4 O vµ CH 3 Cl c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau theo ®óng hãa trÞ: C (IV), H(I), O(II), Cl(I) C«ng thøc ph©n tö CH 4 O cã b¹n biÓu diÔn liªn kÕt c¸c nguyªn tö : §¸p ¸n: Sai, v× H (II), O (I) C H H H O H ®óng hay sai ? V× sao ? Qua bài tập1, em có nhận xét gì về hóa trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ? Trả lời : Trong phân tử hợp chất hữu cơ các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị: C(IV), H(I), O(II) . Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch nối giữa hai nguyên tử. §¸p ¸n c: C¸c nguyªn tö C ngoµi liªn kÕt víi c¸c nguyªn tö H, cßn liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau. 2.M¹ch cac bon Theo em m¹ch Cac bon lµ g×? Tr¶ lêi: Nh÷ng nguyªn tö Cac bon trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ cã thÓ liªn kÕt trùc tiÕp víi nhau t¹o thµnh m¹ch Cac bon.  Bµi tËp3: (C¸c nhãm th¶o luËn 2 phót) H·y nhËn xÐt liªn kÕt cña c¸c nguyªn tö Cac bon trong c¸c m¹ch sau: H C H C C H H H HC H H H H b) c) C C H H C C H H H H H H C C H H H H C C H H H H H a) H M¹ch th¼ng M¹ch nh¸nh M¹ch vßng Qua bµi tËp 3, trong ph©n tö hîp chÊt h÷u c¬ c¸c nguyªn tö C liªn kÕt víi nhau t¹o thµnh mÊy lo¹i m¹ch? Tr¶ lêi: 3 lo¹i m¹ch: - M¹ch th¼ng (m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh) - M¹ch nh¸nh - M¹ch vßng  VÝ dô: M¹ch liªn kÕt c¸c nguyªn tö sau thuéc lo¹i m¹ch nµo? V× sao? c c c c h h h h h h h h h h Bµi tËp 4: a) H·y biÓu diÔn liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö C 2 H 6 O b) NhËn xÐt trËt tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö C 2 H 6 O 3. 3. TrËt tù liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö . hóa học 1. Hiđrocacbon a. C 2 H 6 b. C 2 H 6 O c.CaCO 3 2. Dẫn xuất Hiđrocacbon d. CH 3 Cl e. CH 4 f. CO 2 Đáp án: 1- a, e 2- b, d Tiết 44 : Bài 35 I bài 5 (SGK) - Đặt công thức phân tử A: CxHy - Viết PT: CxHy + (x+y/4)O 2 xCO 2 + y/2 H 2 O - Tính: nCxHy = ?; nH 2 O = ? - Theo PTHH nH 2 O = y/2 nCxHy

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Cau tao phan tu hop chat huu co, Tài liệu Cau tao phan tu hop chat huu co, Tài liệu Cau tao phan tu hop chat huu co

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-cau-tao-phan-tu-hop-chat-huu-co

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.17422914505005 s. Memory usage = 17.86 MB