Luận văn bổ sung ovocrack dạng bọc cho gà lương phượng đẻ trứng giống tại trại hải anh, xã tam hưng, huyện thanh oai, hà nội

90 256 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,609 tài liệu

  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 22:12

luận văn BỘ GIÁO DỤC VÀ ðẠO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP NỘI ---------------------------- PHẠM THỊ KIM THOA BỔ SUNG OVOCRACK DẠNG BỌC CHO LƯƠNG PHƯỢNG ðẺ TRỨNG GIỐNG TẠI TRẠI HẢI ANH, TAM HƯNG, HUYỆN THANH OAI, NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành : CHĂN NUÔI Mã số : 60.62.40 Người hướng dẫn khoa học: TS. ðẶNG THÚY NHUNG Nội - 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả trình bày trong luận văntrung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình nào trước ñây. Tôi xin cam ñoan các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Phạm Thị Kim Thoa Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản thân tôi còn nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ nhiệt tình của nhà trường, thầy cô, gia ñình và bạn bè. Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn: TS. ðặng Thúy Nhung, bộ môn Dinh dưỡng – Thức ăn ñã hướng dẫn tôi tận tình trong suốt quá trình thực hiện ñề tài này. Nhân dịp này tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình tới các thầy cô giáo trong khoa Chăn nuôi và NTTS, Viện ðào tạo sau ñại học, trường ðại học Nông nghiệp Nội ñã ñào tạo, giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn KS. Lê Thị Tám, chủ trại giống Hải Anh, Bộ môn Sinh lý - sinh hóa, tập tính vật nuôi, Viện Chăn nuôi, cùng toàn thể các bác, các cô chú làm việc tại trại ñã giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực tập. Tôi xin chân thành cảm ơn gia ñình, người thân và bạn bè ñã ñộng viên, tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Phạm Thị Kim Thoa Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN . i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC CÁC BẢNG .vii DANH MỤC CÁC HÌNH .viii PHẦN I: ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục ñích – ý nghĩa . 2 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. Cơ sở lý luận về ñặc ñiểm tiêu hóa thức ăn của gia cầm . 3 2.1.1. Mỏ 4 2.1.2. Khoang miệng 4 2.1.3. Thực quản 4 2.1.4. Diều . 4 2.1.5. Thực quản dưới 4 2.1.6. Dạ dày tuyến 5 2.1.7. Dạ dày cơ (mề) . 5 2.1.8. Ruột non . 5 2.1.9. Ruột già 5 2.2. Một số ñặc ñiểm sinh lý sinh sản của mái ñẻ . 6 2.2.1. Cấu tạo cơ quan sinh dục cái 6 2.2.2. Hiện tượng rụng trứng và quá trình hình thành trứng 9 2.3. Dinh dưỡng khoáng ở gia cầm 10 2.3.1. Một vài nét chung về dinh dưỡng khoáng . 11 2.3.2. Chuyển hóa, hấp thu canxi ở gia cầm . 13 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iv 2.3.3. ðiều hòa trao ñổi canxi . 19 2.3.4. Một số trạng thái bệnh lý do rối loạn chuyển hóa canxi 22 2.4. Một vài hiểu biết về axit hữu cơ sử dụng trong chăn nuôi 26 2.5. Một số yếu tố ảnh hưởng ñến sức ñẻ trứng và kết quả ấp nở của gia cầm . 28 2.6. Một số ñặc ñiểm của Lương Phượng . 33 2.6.1. Nguồn gốc 33 2.6.2. ðặc ñiểm ngoại hình . 33 2.6.3. Sức sản xuất . 33 2.6.4. ðiều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng . 34 2.7. Những nghiên cứu gần ñây về việc bổ sung canxi hữu cơ trong chăn nuôi 34 2.8. Giới thiệu về chế phẩm Ovocrack . 36 PHẦN III: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 37 3.1. ðịa ñiểm, thời gian nghiên cứu . 37 3.2. ðối tượng nghiên cứu . 37 3.3. Nội dung nghiên cứu 37 3.4. Phương pháp nghiên cứu 37 3.4.1. Thiết kế thí nghiệm 37 3.4.2. Các chỉ tiêu theo dõi . 39 3.4.3. Hiệu quả bổ sung Ovocrack 42 3.5. Xử lý số liệu . 42 PHẦN IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 43 4.1. Các chỉ tiêu năng suất . 43 4.1.1. Tỷ lệ ñẻ bình quân các lô qua các tuần tuổi 43 4.1.2. Năng suất trứng 46 4.2. Hiệu quả sử dụng thức ăn . 48 4.3. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng . 53 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… v 4.3.1. Khối lượng trứng qua các tuần tuổi 53 4.3.2. Chất lượng trứng 56 4.4. Tỷ lệ nuôi sống, loại thải của ñàn thí nghiệm . 61 4.5. Một số chỉ tiêu ấp nở 63 4.6. Hiệu quả bổ sung Ovocrack 67 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 72 5.1. Kết luận 72 5.2. ðề nghị . 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 78 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Ký hiệu viết tắt Các từ (cụm từ) ñầy ñủ 1 Ca Canxi 2 Cys Cysteine 3 ðC ðối chứng 4 HU ðơn vị Haugh 5 Met Methionine 6 NST Năng suất trứng 7 P Photpho 8 TA Thức ăn 9 TLð Tỷ lệ ñẻ 10 TTTA Tiêu tốn thức ăn Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn cho mái ñẻ trứng giống > 18 tuần tuổi (theo nhãn mác của công ty) 38 Bảng 3.2. Tiêu chuẩn ăn của ñẻ 21– 62 tuần tuổi (Tiêu chuẩn Việt Nam – 1994) (Viện chăn nuôi, 2000) . 38 Bảng 3.3. Sơ ñồ bố trí thí nghiệm . 39 Bảng 4.1. Tỷ lệ ñẻ của thí nghiệm qua các tuần tuổi (%) . 43 Bảng 4.2. Năng suất trứng của thí nghiệm . 47 Bảng 4.3. Hiệu quả sử dụng thức ăn . 49 Bảng 4.4. Khối lượng trứng qua các tuần tuổi 54 Bảng 4.5. Một số chỉ tiêu chất lượng trứng 57 Bảng 4.6. ðơn vị Haugh trung bình của các lô thí nghiệm . 61 Bảng 4.7. Tỷ lệ nuôi sống, loại thải của ñàn thí nghiệm . 62 Bảng 4.8. Tỷ lệ trứng loại thải, tỷ lệ trứng giống 64 Bảng 4.9. Một số chỉ tiêu ấp nở 66 Bảng 4.10. Hiệu quả bổ sung Ovocrack . 69 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1. Sơ ñồ cấu tạo hệ thống tiêu hóa của gia cầm 3 Hình 2.2. Cấu trúc xoắc ốc gồm 3 phần của collagen . 14 Hình 2.3. Sự hình thành vitamin D 3 và D 2 trong cơ thể 20 Hình 2.4. ðiều hòa chuyển hóa canxi trong cơ thể . 1 Hình 4.1. ðồ thị tỷ lệ ñẻ bình quân của các lô qua các tuần tuổi 45 Hình 4.2. Biểu ñồ năng suất trứng của các lô thí nghiệm . 48 Hình 4.3. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng qua các tuần tuổi thí nghiệm . 51 Hình 4.4. Tiêu tốn thức ăn cho 10 quả trứng giống qua các tuần tuổi thí nghiệm . 51 Trường ðại học Nông nghiệp Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 1 PHẦN I: ðẶT VẤN ðỀ 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài Chăn nuôi là nghề sản xuất truyền thống có từ lâu ñời và chiếm vị trí quan trọng thứ hai trong toàn ngành chăn nuôi của Việt Nam, cung cấp khoảng 350 – 450 ngàn tấn thịt và hơn 2,5 - 3,5 tỷ quả trứng hàng năm (Cục Chăn nuôi, 2007). Tuy nhiên, chăn nuôi của nước ta vẫn trong tình trạng lạc hậu, chưa phát triển, sản phẩm chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu hội. Bình quân sản lượng thịt xẻ, trứng/người chỉ ñạt 4,5 - 5,4kg/người/năm và 35 trứng/người/năm (Trần Công Xuân, 2008). ðể chăn nuôi thực sự phát triển, hiệu quả chăn nuôi ñược nâng cao, bên cạnh các yếu tố con giống, chuồng trại,… người chăn nuôi cần phải ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào xây dựng khẩu phần ăn, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn và giảm chi phí thức ăn ñể cho lợi nhuận cao. Trong khẩu phần ăn cho gà, mặc dù các nguyên tố khoáng như canxi, photpho,… chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ nhưng lại có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần làm tăng năng suất, chất lượng của sản phẩm bởi chúng tham gia vào hầu hết quá trình sinh lý, sinh hóa trong cơ thể. là ñộng vật ñẻ trứng và vỏ trứng ñược cấu tạo bởi hơn 90% là canxi; do vậy, nhu cầu canxi của gia cầm hay rất cao. Trong khi ñó khả năng dự trữ canxi trong cơ thể thấp nên tốc ñộ trao ñổi khoáng của cơ thể diễn ra rất nhanh so với các ñộng vật khác. Chính vì vậy, các nhà khoa học ñã chú ý rất nhiều ñến nguyên tố canxi trong khẩu phần ăn của ñặc biệt là khẩu phần cho ñẻ. Thức ăn công nghiệp cho gia súc, gia cầm nói chung và nói riêng ñều ñược bổ sung một lượng canxi nhất ñịnh. Nguồn canxi dùng ñể bổ sung chủ yếu là canxi vô cơ như: bột vỏ sò, hến, mai mực (30 - 35% Ca), CaCO 3 (38% Ca); bột ñá vôi (32% Ca),…(Tôn Thất Sơn, 2005). Tuy nhiên, khả năng hấp thu canxi vô vơ ở rất kém. Ngoài ra, các loại canxi vô cơ trên nếu bổ sung nhiều . NGHIỆP HÀ NỘI ---------------------------- PHẠM THỊ KIM THOA BỔ SUNG OVOCRACK DẠNG BỌC CHO GÀ LƯƠNG PHƯỢNG ðẺ TRỨNG GIỐNG TẠI TRẠI HẢI ANH, XÃ TAM HƯNG, HUYỆN. phẩm Ovocrack ñối với ñàn gà ñẻ sinh sản chúng tôi tiến hành ñề tài: Bổ sung Ovocrack dạng bọc cho gà Lương Phượng ñẻ trứng giống tại trại Hải Anh, xã Tam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn bổ sung ovocrack dạng bọc cho gà lương phượng đẻ trứng giống tại trại hải anh, xã tam hưng, huyện thanh oai, hà nội , Luận văn bổ sung ovocrack dạng bọc cho gà lương phượng đẻ trứng giống tại trại hải anh, xã tam hưng, huyện thanh oai, hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn