Bài soạn Tiết 77 Rut gon câu

26 275 0 Gửi tin nhắn cho Laurene Powell Jobs
Laurene Powell Jobs

Laurene Powell Jobs

Tải lên: 11,691 tài liệu

  • Loading...
1/26 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 17:11

2.Xác định chủ ng, vị ng trong 3 câu sau : a) Hòn ất nổi lên Hòn Me và Hòn Sóc, CN VN (1) gối đầu lên xóm. VN (2) b) Mưa ngớt hạt, rồi dần dần tạnh hẳn. CN VN c) Hằng ơi, tạnh mưa rồi .Về thôi. CN VN VN 3. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng : a) Chñ ngữ lµ những tõ chØ danh tõ chung, danh tõ riªng: A. óng B. SaiĐ b) Trong c©u “ TÊc ®Êt tÊc vµng ” cã bao nhiªu côm C - V: A. 0 cã côm C-V. B. 1 côm C-V. C. 2 côm C-V. D. 3 côm C-V A. B. C©u bÞ l­îc bít tõ lµ“ ” Giáo viên thực hiện: Nguyễn Sơn Hà I. Thế nào là câu rút gọn? II. Cách dùng câu rút gọn III. Luyện Tập I THÕ NµO Lµ RóT GäN C ¢U ? Cấu tạo của hai câu đó có gì khác nhau? a) Học ăn. Học nói, học gói, học mở (Tục ngữ) b) Chúng ta học ăn, học nói, học gói, học mở. Ta thÊy : - C©u (a) kh«ng cã chñ ng .ữ - C©u (b) cã chñ ng .ữ I . THÕ NµO Lµ RóT GäN C ¢U ? Tr¶ lêi: C©u a cã thÓ thªm chñ ngữ. VÝ dô : Ng­êi ViÖt Nam; Chóng ta; Chóng em. I . THÕ NµO Lµ RóT GäN C ¢U ? I. THÕ NµO Lµ RóT GäN C¢U ? Tr¶ lêi : Chủ ngữ câu a bị lược bỏ vì đây là câu tục ngữ khuyên chung cho tất cả người Việt Nam, lời nhắc nhở mang tính đạo lí truyền thống. 4. Trong nhng cõu mu xanh sau õy, thnh phn no ca cõu c lc b? a) Hai ba người đuổi theo nó. Rồi ba bốn người, sáu bảy người. (Nguyễn Công Hoan) b) - Bao gời cậu đi Hà Nội ? - Ngày mai. I. THế NàO Là RúT GọN CÂU ? . THế NàO Là RúT GọN CÂU ? - Câu a lược bỏ vị ngữ. - Câu b: lược bỏ cả chủ ngữ và vị ngữ. Vì sao ở câu a lại lược bỏ chủ ngữ? Tránh lặp câu trước. I. THÕ. Ghi nhí: SGK Câu rút gọn là câu lược bỏ một số thành câu( Chủ ngữ, vị ngữ, các thành phần phụ câu, cả chủ ngữ và vị ngữ) nhằm: - Làm cho câu gọn hơn, vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Tiết 77 Rut gon câu, Bài soạn Tiết 77 Rut gon câu, Bài soạn Tiết 77 Rut gon câu

Bình luận về tài liệu bai-soan-tiet-77-rut-gon-cau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP