Bài giảng tiet 39: bai tap

15 96 4
Larry Page

Larry Page

Tải lên: 11,559 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 14:11

CÂU 1: sau khi thực hiện đoạn chương trình dưới đây, giá trị của S là bao nhiêu? Máy tính thực hiện bao nhiêu vòng lặp? a) S:=0; For i:=1 to 1 do S:=S+2; b)S:=0; For i:=5 to 12 do S:=S+1; a) S:=0; For i:=1 to 1 do S:=S+2; - S=2, máy thực hiện 1 vòng lặp. b) S:=0; For i:=5 to 12 do S:=S+1; - S=8, máy thực hiện 8 vòng lặp. CÂU 2:- Chương trình Pascal sau đây thực hiện hoạt động nào? var i: integer; begin for i:=1 to 1000 do; end. Tuy có vòng lặp 1000 lần, nhưng chương trình Pascal nói trên không thực hiện bất kì một hoạt động nào. Tuy nhiên đây vẫn là câu lệnh hợp lệ. CÂU 3: - Các câu lệnh Pascal có hợp lệ không, vì sao? a) for i:=100 to 1 do writeln(’A’); b) for i:=1.5 to 10.5 do writeln(’A’); c) for i=1 to 10 do writeln(’A’); d) for i:=1 to 10 do; writeln(’A’); e) var x: real; for x:=1 to 10 do writeln(’A’); a) Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối; b) Các giá trị đầu và giá trị cuối phải là số nguyên; c) Thiếu dấu hai chấm khi gán giá trị đầu; d) Thừa dấu chấm phẩy thứ nhất, nếu như ta muốn lặp lại câu lệnh writeln(’A’) mười lần, ngược lại câu lệnh là hợp lệ; e) Biến x đã được khai báo như là biến có dữ liệu kiểu số thực và vì thế không thể dùng để xác định giá trị đầu và giá trị cuối trong câu lệnh lặp. - Viết chương trình tính tổng 1+2+3+….+n (với n nhập từ bàn phím) Bài tập Em hãy viết chương trình tính tổng các số nguyên liên tiếp từ n đến m với n,m là các số nguyên dương nhập vào từ bàn phím . Gợi ý : - Tìm input,output ? - Khai báo các biến nào ? Kiểu dữ liệu gì ? - Nhập vào từ bàn phím giá trị cho biến nào ? - Tìm thuật toán của chương trình ? - Sử dụng các câu lệnh gì để viết chương trình ? - Input: n, m ; Output : Tổng S - Khai báo biến : n, m, S, i kiểu Integer - Nhập giá trị vào từ bàn phím cho biến n và m - Thuật toán : Cho biến đếm i chạy từ n đến m Nếu I <= m thì tổng S:= S +i - Sử dụng câu lệnh Write, Readln, For to do *Chương trình Trả lời: Program tinh_tong; Var m, n, i: integer; S: longint; Begin write (‘Nhap n = ‘); readln ( n); write (‘Nhap m=‘); readln ( m); S:=0; For i:= n to m do S:= S + n; Writeln (‘Tong cua S = ’,S); Readln; end. Hướng dẫn: H­íng dÉn vÒ nhµ - CÊu tróc lÆp: For to do - BTVN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sgk) . lệnh lặp. - Viết chương trình tính tổng 1+2+3+….+n (với n nhập từ bàn phím) Bài tập Em hãy viết chương trình tính tổng các số nguyên liên tiếp từ n đến. dÉn vÒ nhµ - CÊu tróc lÆp: For to do - BTVN: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (sgk) Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Hãy cho biết đâu là đoạn lệnh lặp for…do để tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng tiet 39: bai tap, Bài giảng tiet 39: bai tap, Bài giảng tiet 39: bai tap

Bình luận về tài liệu bai-giang-tiet-39-bai-tap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP