Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

111 328 0 Gửi tin nhắn cho Kira
Kira

Kira

Tải lên: 23,804 tài liệu

  • Loading...
1/111 trang
Tải xuống 15,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 13:12

luận văn bộ giáo dục và đào tạo trờng đạI học nông nghiệp hà nội Nguyễn thị vân Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Nghĩa Hng, tỉnh Nam Định luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: QuảN lý đất đai Mã số : 60.62.16 Ngời hớng dẫn khoa học: pgs,ts, nguyễn hữu thành Hà Nội - 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Vân Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… ii LỜI CẢM ƠN ðể có ñược kết quả nghiên cứu này, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, tôi ñã nhận ñược rất nhiều sự giúp ñỡ từ các ñơn vị và cá nhân, Tôi xin ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn tới những tập thể, cá nhân ñã dành cho tôi sự giúp ñỡ quý báu ñó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng sự giúp ñỡ nhiệt tình của thầy giáo PGS,TS, Nguyễn Hữu Thành, người ñã trực tiếp hướng dẫn tôi thực hiện ñề tài này. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến ñóng góp quý báu của các thầy, cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi trường, các thầy, cô giáo trong khoa Sau ðại học. Tôi xin chân thành cảm ơn các ñồng chí lãnh ñạo UBND huyện Nghĩa Hưng, các ñồng chí lãnh ñạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng NN-PTNT, phòng thống kê và UBND các xã ñã tạo ñiều kiện về thời gian và cung cấp số liệu giúp tôi thực hiện ñề tài này. Cảm ơn sự cổ vũ, ñộng viên và giúp ñỡ của gia ñình, các anh, chị ñồng nghiệp, bạn bè trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Hà Nội, ngày …, Tháng …,năm Tác giả luận văn Nguyễn Thị Vân Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục bảng vi 1. MỞ ðẦU i 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài. 1 1.2. Mục ñích nghiên cứu 2 2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 2 2.1. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 3 2.2. Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất. 16 2.3. Tổng quan về sử dụng ñất nông nghiệp. 24 3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1. ðối tượng nghiên cứu. 33 3.2. Nội dung nghiên cứu. 33 3.3. Phương pháp nghiên cứu. 34 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, huyện Nghĩa Hưng. 37 4.1.1. ðiều kiện tự nhiên. 37 4.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội. 42 4.2. Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện 51 4.2.1. Hiện trạng ñất nông nghiệp. 51 4.2.2. Các loại hình sử dụng ñất chính 53 4.2.3. Mô tả các loại hình sử dụng ñất chính. 55 4.3. ðánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất chính của huyện 55 4.3.1. Hiệu quả kinh tế 55 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… iv 4.3.2. Hiệu quả xã hội 64 4.3.3 Hiệu quả về môi trường. 66 4.4. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp cho huyện. 76 4 1. Những căn cứ ñể xác ñịnh ñịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện. 76 4.4.2. ðịnh hướng sử dụng ñất cho từng tiểu vùng sinh thái, 77 4.4.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp. 85 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 5.1. Kết luận 88 5.2. Kiến nghị 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 94 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ ñầy ñủ 1. FAO Tổ chức nông – lương cục Liên hợp Quốc 2. UBND Uỷ ban nhân dân 3. GTGT Giá trị gia tăng 4. GTSX Giá trị sản xuất 5. CPTG Chi phí trung gian 6. ðX ðông xuân 7. ðVT ðơn vị tính 8. Lð Lao ñộng 9. DT Diện tích 10. LUT Loại hình sử dụng ñất 11. HTX Hợp tác xã 12. NTTS Nuôi trồng thuỷ sản 13. HN Hàng năm 14. GIS Hệ thống thông tin ñịa lý 15. GDP Tổng sản phẩm quốc nội 16. BQ Bình quân 17. USD ðô la Mỹ 18. LN Lâu năm 19. LMU ðơn vị bản ñồ ñất ñai 20. GHCP Giới hạn cho phép Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Biến ñộng về diện tích ñất nông nghiệp và diện tích ñất canh tác hàng năm ở Việt Nam (1993-2003) 29 2.2: Diện tích các nhóm ñất Việt Nam 30 2.3: Diện tích các hạng ñất lúa Việt Nam 32 4.1. Diện tích các loại ñất huyện Nghĩa Hưng 40 4.2. Giá trị sản xuất và tốc ñộ tăng trưởng ngành nông nghiệp 43 4.3. Giá trị sản xuất và cơ cấu các ngành nông nghiệp 44 4.4. Số lượng lao ñộng phân theo ngành kinh tế 46 4.5. Hiện trạng sử dụng ñất huyện Nghĩa Hưng năm 2007 51 4.6. Một số loại hình sử dụng ñất chính của huyện Nghĩa Hưng 54 4.7. Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính vùng 1 56 4.8. Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính vùng 2 58 4.9. Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất vùng 1 61 4.10. Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất vùng 2 63 4.11. Mức ñầu tư lao ñộng và thu nhập/ngày công lao ñộng của vùng 1 65 4.12. Mức ñầu tư lao ñộng và thu nhập/ngày công lao ñộng của vùng 2 66 4.13. Hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong ñất trên một số loại hình sử dụng ñất khác nhau 69 4.14. Thang ñánh giá một số chỉ tiêu dinh dưỡng trong ñất 70 4.15. ðộ mặn của ñất dưới một số loại hình sử dụng ñất khác nhau 72 4.16. Hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong nước 74 4.17. ðặc trưng ñộ mặn của nước mặt dưới các loại hình sử dụng ñất khác nhau 75 4.18: Hiện trạng và ñịnh hướng sử dụng ñất vùng 1 81 4.19. Hiện trạng và ñịnh hướng sử dụng ñất vùng 2 83 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 1 1. MỞ ðẦU 1.1.Tính cấp thiết của ñề tài. ðất ñai là một tài nguyên quý giá ñối với mọi quốc gia. Mọi hoạt ñộng của các ngành, các lĩnh vực ñều cần ñến một diện tích ñất nhất ñịnh. ðất ñai là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là ñối tượng của sản xuất nông – lâm nghiệp. Trong những năm qua, nước ta ñã thực hiện chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và ñã thu ñược nhiều thành quả to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh ñó nền nông nghiệp cũng ñã từng bước chuyển từ tự cấp, tự túc sang sản suất hàng hoá. Kinh tế nông nghiệp có sự tăng trưởng khá, sức sản xuất ở nông thôn ñược giải phóng, tiềm năng ñất nông nghiệp dần ñược khai thác. Ở nước ta hiện nay, với trên 70% dân số ñang sống ở vùng nông thôn vì thế nền nông nghiệp vẫn có một vai trò rất quan trọng trong những năm tới. Những thập kỷ trước, nhiều diện tích ñất canh tác sử dụng không hợp lý ñã bị suy thoái, xói mòn, bạc màu, làm giảm ñộ phì nhiêu của ñất… Ngày nay, xã hội phát triển, quá trình phát triển của công nghiệp hoá - hiện ñại hoá, quá trình ñô thị hoá, sự bùng nổ dân số diện tích ñất nông nghiệp ñã giảm rất nhiều do chuyển sang các mục ñích sử dụng khác. Do ñó, ñể ñảm bảo vấn ñề an ninh lương thực cần phải có những loại hình sử dụng ñất cho hiệu quả kinh tế cao. Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, ñể nâng cao năng suất người dân ñã sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, phân bón hoá học một cách bừa bãi. Do ñó ñã làm ô nhiễm môi trường ñất và nước. Như vậy, việc ñánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp hiện tại là rất quan trọng ñể lựa chọn các loại hình sử dụng ñất có hiệu quả nhất theo hướng phát triển bền vững (kinh tế, xã hội, môi trường). Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 2 Nghĩa Hưng là một huyện ñồng bằng ven biển thuộc vùng ñồng bằng sông Hồng, dân số ñông, diện tích canh tác có hạn. Do ñó, việc ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp là rất quan trọng nhằm ñưa ra giải pháp sử dụng ñất nông nghiệp tốt nhất, hiệu quả nhất. Xuất phát từ những lý luận và thực tiễn trên, tôi ñã lựa chọn nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam ðịnh”. 1.2.Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của huyện Nghĩa Hưng. - ðề xuất các LUT sử dụng ñất có hiệu quả và các giải pháp sử dụng ñất hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp trên dịa bàn toàn huyện. 2. TỔNG QUAN VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 3 2.1. ðánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 2.1.1. Sự cần thiết phải ñánh giá ñất. ðất ñai là tư liệu sản xuất ñặc biệt mà các tư liệu sản xuất khác không thể thay thế ñược. ðất cùng với nước, không khí tạo nên môi trường sống của con người, ñộng vật và thực vật. Giá trị của tài nguyên ñất ñã ñược nhận thức ñúng ñắn qua nhiều thế hệ từ xưa tới nay. ðất ñai chính là cơ sở tồn tại của con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai. ðất ñai là cội nguồn của hệ thống cung cấp lương thực cho con người, là nguồn tài nguyên tái sinh sự sống của nhân loại, cuộc sống của con người gắn chặt với ñất từ khi sinh ra cho tới khi chết ñi (Nguyễn ðình Bồng) [4]. Khi dân số còn ít, xã hội loài người sinh sống hoà nhập cùng với môi trường tự nhiên. Cho tới những thế kỷ gần ñây, ñặc biệt ngày nay cùng với áp lực gia tăng dân số ñã làm tăng nhanh các nhu cầu về lương thực, thực phẩm, bên cạnh ñó ñể ñáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã hội, con người ñã khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi, không hợp lý ñã tàn phá môi trường, làm suy thoái các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong ñó có tài nguyên ñất. ðể ngăn chặn sự suy thoái tài nguyên ñất do sự thiếu hiểu biết của con người gây ra, ñồng thời nhằm hướng dẫn việc quản lý và sử dụng ñất sao cho hợp lý, ñạt hiệu quả kinh tế cao mà vẫn bảo vệ ñược nguồn tài nguyên này cho thế hệ tương lai thì việc ñánh giá ñất là một nhiệm vụ rất quan trọng của các nhà khoa học ñất. ðánh giá ñất là một phần rất quan trọng trong việc ñánh giá các nguồn tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia, nó nhằm phục vụ việc phát triển kinh tế của một ñất nước, ñồng thời ñánh giá ñất cũng là một phần rất quan trọng của quá trình quy hoạch sử dụng ñất, là cơ sở ñể ñề ra những quyết ñịnh sử dụng ñất một cách hợp lý. Mỗi một quốc gia, một dân tộc việc sử dụng ñất của họ như thế nào
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định , Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Bình luận về tài liệu luan-van-danh-gia-hieu-qua-su-dung-dat-san-xuat-nong-nghiep-huyen-nghia-hung-tinh-nam-dinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP