Gián án Bài 37: THỰC HÀNH

9 161 0 Gửi tin nhắn cho Owen Chamberlain
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 08:11

Bài 37 Thực hành phân tích Bài 37 Thực hành phân tích một khẩu phần cho trước một khẩu phần cho trước I. Mục tiêu I. Mục tiêu II. Nội dung và cách tiến hành II. Nội dung và cách tiến hành III. Thu hoạch III. Thu hoạch I. Mục tiêu I. Mục tiêu 1. 1. Nắm vững các bước tiến hành lập khẩu phần Nắm vững các bước tiến hành lập khẩu phần 2. 2. Dựa vào vào một khẩu phần mẫu trong bài Dựa vào vào một khẩu phần mẫu trong bài tính lượng ca lo cung cấp cho cơ thể, điền số tính lượng ca lo cung cấp cho cơ thể, điền số liệu vào bảng 37-3 để xác định mức đáp ứng liệu vào bảng 37-3 để xác định mức đáp ứng nhu cầu của cơ thể nhu cầu của cơ thể 3. 3. Biết tự xây dựng một khẩu phần ăn hợp lý Biết tự xây dựng một khẩu phần ăn hợp lý Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: 1. 1. Lập khẩu phần là gì? Lập khẩu phần là gì? 2. 2. Lập khẩu phần dựa trên những nguyên tắc Lập khẩu phần dựa trên những nguyên tắc nào? nào? Đáp án: Đáp án: Lập khẩu phần dựa trên những nguyên tắc : Đảm bảo đủ lượng thức ăn, Lập khẩu phần dựa trên những nguyên tắc : Đảm bảo đủ lượng thức ăn, phù hợp nhu cầu của từng đối tượng phù hợp nhu cầu của từng đối tượng Đảm bảo cân đối thành phần dinh dưỡng các chất hữu cơ, cung cấp đủ Đảm bảo cân đối thành phần dinh dưỡng các chất hữu cơ, cung cấp đủ muối khoáng,vitamin, năng lượng cho cơ thể muối khoáng,vitamin, năng lượng cho cơ thể Các bước lập một khẩu phần ăn: Các bước lập một khẩu phần ăn: Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu bảng 37-1 Bước 1: Kẻ bảng tính toán theo mẫu bảng 37-1 Bước 2: Bước 2: +Điền tên thực phẩm, số lượng cung cấp vào cột A +Điền tên thực phẩm, số lượng cung cấp vào cột A + Xác định lượng thải loại A1 bằng cách tra bảng + Xác định lượng thải loại A1 bằng cách tra bảng “thành phần dinh dưỡngcủa một số thực phẩm” “thành phần dinh dưỡngcủa một số thực phẩm” A1 = A x tỷ lệ % thải loại A1 = A x tỷ lệ % thải loại + Xác định lượng thực phẩm ăn được A2, A2=A- A1 + Xác định lượng thực phẩm ăn được A2, A2=A- A1 Bước 3:Tính giá trị từng loại thực phẩm đã kê vào cột Bước 3:Tính giá trị từng loại thực phẩm đã kê vào cột thành phần dinh dưỡng, năng lượng,vitamin thành phần dinh dưỡng, năng lượng,vitamin Bước 4: Cộng các số liệu đã thống kê, đối chiếu với Bước 4: Cộng các số liệu đã thống kê, đối chiếu với bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt Nam Hướng dẫn thực hiện các bước Hướng dẫn thực hiện các bước  Bước 1 Kẻ bảng mẫu: Bước 1 Kẻ bảng mẫu: Tên thực phẩm Tên thực phẩm Khối lượng Khối lượng Thành Thành phần dinh phần dinh dưỡng dưỡng Nă Nă ng ng lượ lượ ng ng Muối Muối khoáng khoáng Vitamin Vitamin A1 A1 A2 A2 A3 A3 P P L L G G Ca Ca Fe Fe A A B B 1 1 B2 B2 PP PP C C Bước 2 Hướng dẫn nôi dung của bảng Điền tên thực phẩm Bước 2 Hướng dẫn nôi dung của bảng Điền tên thực phẩm và xác định lượng thực phẩm ăn được A2 và xác định lượng thực phẩm ăn được A2 Bước 3 Tính giá trị của từng loại sản phẩm dinh dưỡng Bước 3 Tính giá trị của từng loại sản phẩm dinh dưỡng Hướng dẫn nôi dung của bảng Hướng dẫn nôi dung của bảng Bước 4 Đánh giá chất lượng của khẩu phần Bước 4 Đánh giá chất lượng của khẩu phần Kết quả bảng một số thực phẩm Kết quả bảng một số thực phẩm Tên thực phẩm Tên thực phẩm Khối lượng Khối lượng Thành Thành phần dinh phần dinh dưỡng dưỡng Nă Nă ng ng lư lư ợn ợn g g Muối Muối khoáng khoáng Vitamin Vitamin A1 A1 A2 A2 A3 A3 P P L L G G Ca Ca Fe Fe A A B B 1 1 B2 B2 PP PP C C Gạo tẻ Gạo tẻ 400 400 0 0 400 400 31, 31, 6 6 4, 4, 0 0 30 30 4,8 4,8 147 147 7,4 7,4 120 120 5,2 5,2 0, 0, 4 4 0,1 0,1 2 2 6,4 6,4 Cá chép Cá chép 100 100 40 40 60 60 96 96 1, 1, 98 98 57, 57, 8 8 1o, 1o, 2 2 0,5 0,5 10 10 8,6 8,6 0.9 0.9 Rau muống Rau muống 200 200 30 30 170 170 5,4 5,4 4,3 4,3 Tổng cộng Tổng cộng Hoạt động 2: Học sinh tập đánh giá một khẩu phần Hoạt động 2: Học sinh tập đánh giá một khẩu phần trong ví dụ trong ví dụ Các em tự tính toán dưới sự hướng dẫn của giáo Các em tự tính toán dưới sự hướng dẫn của giáo viên viên Bi tp Bi tp Hãy s Hãy s p xếp các hoạt động tương ứng với các bư p xếp các hoạt động tương ứng với các bư ớc lập khẩu phần ớc lập khẩu phần Các bư Các bư ớc ớc Kết quả Kết quả Các hoạt động Các hoạt động 1 1 Bước 1 Bước 1 1 . 1 . a. Tính giá trị dinh dưỡng của tong loại thực a. Tính giá trị dinh dưỡng của tong loại thực phẩm phẩm b. Kẻ bảng ghi nội dung cần tính toán b. Kẻ bảng ghi nội dung cần tính toán c. Đánh giá chất lượng của khẩu phần c. Đánh giá chất lượng của khẩu phần d. Điền tên thực phẩm và xác định lượng d. Điền tên thực phẩm và xác định lượng thực phẩm ăn được thực phẩm ăn được 2 2 Bước 2 Bước 2 2 . 2 . 3 3 Bước 3 Bước 3 3 . 3 . 4 4 Bước 4 Bước 4 4 . 4 . Đáp án 1b, 2d, 3a, 4c . Bài 37 Thực hành phân tích Bài 37 Thực hành phân tích một khẩu phần cho trước một khẩu phần cho. dẫn thực hiện các bước Hướng dẫn thực hiện các bước  Bước 1 Kẻ bảng mẫu: Bước 1 Kẻ bảng mẫu: Tên thực phẩm Tên thực phẩm Khối lượng Khối lượng Thành Thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Bài 37: THỰC HÀNH, Gián án Bài 37: THỰC HÀNH, Gián án Bài 37: THỰC HÀNH

Bình luận về tài liệu gian-an-bai-37-thuc-hanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP