Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24

14 246 0 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 08:11

Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn Tuần: 20 Tiết 37 : bật nhảy-chạY NHANH Ngày soạn:8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1. Nội dung: - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức". - Chạy nhanh:Đứng (mặt ,vai,lng )hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :"Chạy tiếp sức" 2.Yêu cầu:HS nắm và thực hiện đợc động tác . - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó, hăng hái nhiệt tình trong khi chơi. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông. 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Bài mới: a.Chạy nhanh : -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát. -Đứng vai hớng chạy -xuất phát. -Đứng lng hớng chạy -xuất phát . 30 - 32' 14-16' 1-2lx10- 15m 5-6' - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. . - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. -Tổ 1-2tập chạy nhanh - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. 1 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn -Trò chơi :Chạy tiếp sức b, Bật nhảy: - Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang. - Trò chơi: "Nhảy ô tiếp sức" 3- Củng cố: - Đá lăng trớc - sau. 1-2' - Tổ trởng điều khiển . - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn với cầu Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Tiết: 38 bật nhảy -CHạY NHANH- chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1. Nội dung: - Bật nhảy: Ôn đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang. Trò chơi :"Nhảy ô tiếp sức " Trò chơi :Chạy tiếp sức - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 300-400m. 2.Yêu cầu: -Biết và thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác các kĩ năng. -Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. -Chạy nhanh :Ôn độnh tác Đứng (mặt ,vai ,lng ) hớng chạy -xuất phát. Phân phối sức chạy hết cự ly. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. 2 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Đứng mặt ,vai ,lng hớng chạy -xuất phát . 2- Bài mới: a, Bật nhảy: - Ôn đá lăng trớc. - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Trò chơi :nhảy ô tiếp sức b.Chạy nhanh: -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát -Đứng vai hớng chạy -xuất phát -Đứng lng hớng chạy -xuất phát Trò chơi :chạy tiếp sức c, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 3- Củng cố: Các t thế xuất phát - Đá lăng trớc - sau. 30 - 32' 2' 12'-14' 5-6' 1-2 Lầnx10- 15m 5-6' 1lx300- 400m 1-2' - GV gọi 1 -2 em lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. - Tổ 1, 2 tập chạy nhanh. - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển trớc, gọi lần l- ợt các bạn điều khiển. - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. -GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ -GV quan sát ,nhắc nhở - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. 3 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Ngày Ký duyệt của BGH Ngày tháng năm 2011 Tuần: 21 Tiết: 39 bật nhảy-chạY NHANH Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Học :đà một bớc đá lăng. - Chạy nhanh:Đứng (mặt ,vai,lng )hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :"Chạy tiếp sức chuyển vật " 2.Yêu cầu:-HS nắm và thực hiện đợc động tác . - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . 6 - 8' 2' 4' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o 4 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông. 2' o B/ Phần cơ bản: 1- Bài mới: a.Chạy nhanh : -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát. -Đứng vai hớng chạy -xuất phát. -Đứng lng hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :Chạy tiếp sức chuyển vật b, Bật nhảy: - Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc Đá lăng trớc - sau Đá lăng sang ngang. Học :Đà một bớc đá lăng 3- Củng cố: - Đá lăng trớc - sau. 30 - 32' 14-16' 1-2lx10- 15m 5-6' 14-16' 1-2' - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. . - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. -Tổ 1-2tập chạy nhanh - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển . - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bật nhảy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. 5 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn Tuần: 21 Tiết: 40 bật nhảy -CHạY NHANH- chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Ôn đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang. Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng -Chạy nhanh :Ôn độnh tác Đứng (mặt ,vai ,lng ) hớng chạy -xuất phát. Trò chơi :Chạy tiếp sức Học :Chạy bớc nhỏ ,chạy gót chạm mông - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 300-400m. 2.Yêu cầu:- Phân phối sức chạy hết cự ly. - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. - Biết và thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác các kĩ thuật. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Đứng mặt ,vai ,lng hớng chạy -xuất phát . 2- Bài mới: a, Bật nhảy: - Ôn đá lăng trớc. 30 - 32' 2' 12'-14' - GV gọi 1 -2 em lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. 6 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng b.Chạy nhanh: -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát -Đứng vai hớng chạy -xuất phát -Đứng lng hớng chạy -xuất phát Trò chơi :chạy tiếp sức Học :chạy bớc nhỏ ,chạy gót chạm mông c, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 3- Củng cố: C ác t thế xuất phát - Đá lăng trớc - sau 5-6' 1-2 Lầnx10- 15m 5-6' 1lx300- 400m 1-2' - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. - Tổ 1, 2 tập chạy nhanh. - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển trớc, gọi lần l- ợt các bạn điều khiển. - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. -GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ -GV quan sát ,nhắc nhở - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bổ trợ bật nhảy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Ngày ký duyệt của BGH Ngàytháng năm 2011 Tuần: 22 Tiết: 41 bật nhảy-chạY NHANH Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang; Học :Bật xa;Trò chơi:"Bật xa tiếp sức ". - Chạy nhanh:Ôn nội dung T40. -Trò chơi :"Chạy tiếp sức chuyển vật " -Học :chạy nâng cao đùi 2.Yêu cầu:-HS nắm và thực hiện đợc động tác . - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: 7 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ,nâng cao đùi ,đá gót chạm mông. 6 - 8' 2' 4' 2' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o B/ Phần cơ bản: 1- Bài mới: a.Chạy nhanh : -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát. -Đứng vai hớng chạy -xuất phát. -Đứng lng hớng chạy -xuất phát . -Trò chơi :Chạy tiếp sức chuyển vật -Học :chạy nâng cao đùi b, Bật nhảy: - Học một số động tác bổ trợ: Đá lăng trớc Đá lăng trớc - sau Đá lăng sang ngang. Học :Bật xa Trò chơi:Bật xa tiếp sức 3- Củng cố: - Bật xa. 30 - 32' 14-16' 1-2lx10- 15m 5-6' 14-16' 5-6' 1-2' - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. . - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. -Tổ 1-2tập chạy nhanh - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển . - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. 8 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bật nhảy,chạy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Tuần: 22 Tiết: 42 bật nhảy -CHạY NHANH- chạy bền Ngày soạn: 8/1/2011 Ngày dạy: I/ Mục tiêu: 1.Nội dung: - Bật nhảy: Ôn đá lăng trớc, đá lăng trớc - sau, đá lăng sang ngang;Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng -Trò chơi :Bật xa tiếp sức -Chạy nhanh :Ôn độnh tác Đứng (mặt ,vai ,lng ) hớng chạy -xuất phát. Trò chơi :Chạy tiếp sức Học :Đứng tại chỗ đánh tay ;Đi chuyển sang chạy nhanh 20-30m - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên cự ly 300-400m. 2.Yêu cầu: -Phân phối sức chạy hết cự ly. - Biết và thực hiện đợc ở mức tơng đối chính xác các kĩ thuật. - Các em nắm đợc các động tác cơ bản và thực hiện đợc các động tác đó. II/ Địa điểm và ph ơng tiện: - Sân tập sạch sẽ. - Còi, mỗi em 1 quả cầu. III/ Nội dung và ph ơng pháp lên lớp: nội dung định l- ợng Phơng pháp A/ Phần mở đầu: 1- Nhận lớp: Nắm sĩ số: Phổ biến nội dung, yêu cầu. 2- Khởi động: - Chung: Xoay các khớp cổ chân, cổ tay . Tập 4 động tác thể dục. 6 - 8' 2' 4' - Lớp trởng tập hợp hàng dọc, báo cáo sĩ số. - GV kiểm tra t cách, phổ biến nội dung, yêu cầu. - Lớp trởng hớng dẫn khởi động. o o o o o o o o o o o 9 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Chuyên môn: ép dọc, ép ngang,tại chỗ bớc nhỏ ,nâng cao đùi . 2' B/ Phần cơ bản: 1- Kiểm tra bài cũ: ? Đứng mặt ,vai ,lng hớng chạy -xuất phát . 2- Bài mới: a, Bật nhảy: - Ôn đá lăng trớc. - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng -Trò chơi :Bật xa tiếp sức b.Chạy nhanh: -Đứng mặt hớng chạy -xuất phát -Đứng vai hớng chạy -xuất phát -Đứng lng hớng chạy -xuất phát Trò chơi :chạy tiếp sức Học :Đứng tại chỗ đánh tay Đi chuyển sang chạy nhanh 20- 30m c, Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. 3- Củng cố: Tại chỗ đánh tay 30 - 32' 2' 12'-14' 5-6' 1-2 Lầnx10- 15m 5-6' 1-2' 1-2l 1lx300- 400m 1-2' - GV gọi 1 -2 em lên thực hiện. - GV gọi HS nhận xét đánh giá. - GV đánh giá cho điểm. - GV làm mẫu phân tích kĩ thuật động tác. - GV chia tổ (nhóm) tập luyện. - Tổ 1, 2 tập chạy nhanh. - Tổ 3, 4 tập bật nhảy. - Tổ trởng điều khiển trớc, gọi lần l- ợt các bạn điều khiển. - GV hớng dẫn chung. - GV quan sát sửa sai. - Khi cần GV làm mẫu lại. - GV hớng dẫn HS chơi. -GV nêu yêu cầu ,cho hs chạy theo nhóm sức khoẻ -GV quan sát ,nhắc nhở - GV gọi HS thực hiện. - GV gọi HS nhận xét. - GV nhận xét đánh giá. C/ Phần kết thúc: 1- Hồi tĩnh: Một số động tác thả lỏng 2- Nhận xét: 3- H ớng dẫn về nhà: Ôn các đt bổ trợ bật nhảy Chạy bền 500m 5 - 7' 2' 2' 1' - GV hớng dẫn thả lỏng. - Đội hình hàng ngang. - GV nhận xét đánh giá giờ học. - GV hớng dẫn cụ thể cho HS. Ngày ký duyệt của BGH Ngày tháng năm 2011 10 . động tác. 6 Tr ờng THCS Giao Yến Thể Dục 6 Nguyễn Công Sơn - Đá lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. -Học :Đà một bớc giậm nhảy -đá lăng b.Chạy nhanh: -Đứng. Đá lăng sang ngang. Học :Bật xa Trò chơi:Bật xa tiếp sức 3- Củng cố: - Bật xa. 30 - 32' 14- 16& apos; 1-2lx10- 15m 5 -6& apos; 14- 16& apos; 5 -6& apos; 1-2'
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24, Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24, Bài soạn Giao an The Duc 6 tuan 20-24

Bình luận về tài liệu bai-soan-giao-an-the-duc-6-tuan-20-24

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP