Bài soạn Bài 19 - Giảm phân

18 391 6 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2013, 22:11

19 GIẢM PHÂN MỤC TIÊU 1.Kiến thức 1.Kiến thức + Trình bày được các diễn diến cơ bản của giảm phân. + Giải thích được nguyên nhân qt giảm phân tạo ra được nhiều loại giao tử khác nhau về tổ hợp NST. + So sánh sự giống và khác nhau giữa ngp và gp. + Trình bày được ý nghĩa của giảm phân. 2. Kĩ năng 2. Kĩ năng + Phân tich thông tin, tranh hình nhận biết kiến thức. + Tư duy tổng hợp khái quát. + Vận dụng lí thuyết vào thực tiễn 1. NST co ngắn cực đại và xếp thành 1 hàng trên mp xích đạo của thoi phân bào. a.Kì đầu a.Kì đầu 4. Trung tử tiến dần về 2 cực của TB. Thoi phân bào dần hình thành -NST co ngắn và đóng xoắn dần, -Màng nhân và nhân con tiêu biến. 3 .Màng nhân và nhân con hình thành. -Thoi phân bào biến mất. -NST dãn xoắn về dạng sợi mảnh. 2 .NST phân li về 2 cực của TB, b. Kì giữa b. Kì giữa c. Kì sau c. Kì sau d. Kì cuối d. Kì cuối Câu 2: Tế bào con được tạo ra qua quá trình nguyên phân có bộ NST là: A. n B. 2n C. 3n D. 4n Câu 1: NỐI CÁC CỘT ĐÚNG 1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở TB sinh dục chín. 2. Gồm 2 lần phân bào liên tiếp: giảm phân I và giảm phân II Mỗi lần phân bào gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối. 3. TB mẹ tạo ra 4TB con có bộ NST = 1 nửa s ố ố NST của TB mẹ: 2n → n I. DIỄN BIẾN CỦA QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN Hình A: giảm phân I Hình B: giảm phân II Kì trung gian Kì đầu I Kì giữa I Kì sau I Kì cuối I Kì đầu II Kì giữa II Kì sau IIKì cuối II Hình A: giảm phân I Kì trung gian Kì đầu I Kì giữa I Kì sau I Kì cuối I CÁC KÌ ĐẶC ĐIỂM CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN I kì đầu 1 kì giữa 1 kì sau 1 kì cuối 1 CÁC KÌ ĐẶC ĐIỂM CÁC KÌ CỦA GIẢM PHÂN I Kì đầu 1 Kì giữa 1 Kì sau 1 Kì cuối 1 -NST kép xoắn, co ngắn, đính vào màng nhân sắp xếp định hướng, diễn ra sự tiếp hợp cặp đôi của các NST kép tương đồng suốt theo chiều dọc và có thể diễn ra sự TĐC giữa các NS tử không phải là chị em dẫn đến sự hoán vị của các gen tương đồng - tiếp theo là sự tách rời các NST trong cặp tương đồng và NST tách khỏi màng nhân. - Hai trung tử tiến dần về 2 cực của tế bào, thoi phân bào dần hình thành. - Màng nhân, nhân con biến mất. - từng cặp NST kép tương đồng tập trung và xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. - mỗi nst kép trong cặp NST kép tương đồng di chuyển về mỗi cực của tế bào. - NST kép dần dãn xoắn,màng nhân và nhân con mới hthành. - Thoi vô sắc tiêu biến, Tbc phân chia - 2 tế bào con được tạo thành chứa bộ n NST kép, khác nhau về nguồn gốc thậm chí cả cấu trúc (nếu có sự trao đổi chéo). Trao đổi chéo ở kì đầu 1 của giảm phân I Kì đầu của lần phân bào I ở cặp NST tương đồng diễn ra sự kiện gì? Ý nghĩa của sự kiện đó? Sự trao đổi chéo của cặp NST tương đồng Sự trao đổi chéo của cặp NST tương đồng . giảm phân. Nguyên phân Giảm phân - Loại TB: TB sinh dưỡng 2n hoặc TB sinh dục sơ khai 2n - số lần phân bào: 1. - Trao đổi chéo: không có - Kết quả: 1 TB. 1 TB sinh trứng (2n) Giảm phân lần II Giảm phân lần I 4 Tinh trùng(n) 1 Trứng(n) 3 thể định hướng (tiêu biến) - Nhờ quá trình giảm phân, tạo ra giao tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 19 - Giảm phân, Bài soạn Bài 19 - Giảm phân, Bài soạn Bài 19 - Giảm phân

Bình luận về tài liệu bai-soan-bai-19-giam-phan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP