Tài liệu Mot vai thanh tuu ung dung uu the lai trong san xuat nong nghiep o VN

3 720 46
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 21:11

1) ngô: 1) ngô: giống ngô rau lai lvn23 giống ngô rau lai lvn23 G G iống ngô rau lai LVN23 là giống ngô rau lai đơn từ 2 dòng thuần 244/2649 và iống ngô rau lai LVN23 là giống ngô rau lai đơn từ 2 dòng thuần 244/2649 và LV2D có nhiều LV2D có nhiều u điểm nh u điểm nh thời gian sinh tr thời gian sinh tr ởng ngắn, chịu đ ởng ngắn, chịu đ ợc mật độ trồng dày, có tỉ lệ ợc mật độ trồng dày, có tỉ lệ 2-3 bắp cây cao, cho năng suất không thua kém giống n 2-3 bắp cây cao, cho năng suất không thua kém giống n ớc ngoài, nh ớc ngoài, nh ng có hàm l ng có hàm l ợng chất ợng chất khô, protein, các vitamin C, B1, b caroten cao hơn hẳn, nh khô, protein, các vitamin C, B1, b caroten cao hơn hẳn, nh vậy LVN23 có phẩm chất rau vậy LVN23 có phẩm chất rau t t ơi tốt hơn. Ngoài ra một l ơi tốt hơn. Ngoài ra một l ợng đáng kể thân lá xanh sau khi thu hoạch lõi non là nguồn ợng đáng kể thân lá xanh sau khi thu hoạch lõi non là nguồn thức ăn xanh nhiều dinh d thức ăn xanh nhiều dinh d ỡng phục vụ tốt cho chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là vào giai ỡng phục vụ tốt cho chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là vào giai đoạn vụ đông thiếu cỏ t đoạn vụ đông thiếu cỏ t ơi hay cho những vùng chăn nuôi bò sữa. Giá giống ngô LVN23 ơi hay cho những vùng chăn nuôi bò sữa. Giá giống ngô LVN23 chỉ bằng 1/2 giá giống ngô rau nhập nội, do vậy đã tiết kiệm ngoại tệ cho Nhà n chỉ bằng 1/2 giá giống ngô rau nhập nội, do vậy đã tiết kiệm ngoại tệ cho Nhà n ớc ớc không phải nhập khẩu giống hàng nghìn USD mỗi năm. không phải nhập khẩu giống hàng nghìn USD mỗi năm. Lvn23 là giống ngô rau lai đầu Lvn23 là giống ngô rau lai đầu tiên của Việt Nam đang đ tiên của Việt Nam đang đ ợc mở rộng ở các địa ph ợc mở rộng ở các địa ph ơng Hà Nội, Hà Tây, H ơng Hà Nội, Hà Tây, H ng Yên, Vĩnh ng Yên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình . trên hàng ngàn ha/năm. Sản phẩm ngô bao tử LVN23 đã đ Phúc, Ninh Bình . trên hàng ngàn ha/năm. Sản phẩm ngô bao tử LVN23 đã đ ợc các ợc các công ty XNK rau quả Hà Nội, Vĩnh Phúc, H công ty XNK rau quả Hà Nội, Vĩnh Phúc, H ng Yên . đóng hộp xuất khẩu, đ ng Yên . đóng hộp xuất khẩu, đ ợc các địa ợc các địa ph ph ơng đóng lọ cho nội tiêu hoặc đ ơng đóng lọ cho nội tiêu hoặc đ ợc bán nh ợc bán nh rau t rau t ơi tại chợ và siêu thị ở các thành phố. ơi tại chợ và siêu thị ở các thành phố. 2) lúa: 2) lúa: giống lúa lai nghi h giống lúa lai nghi h ơng 308 ơng 308 Giống lúa lai Nghi H Giống lúa lai Nghi H ơng 308 (Nghi H ơng 308 (Nghi H ơng 1A lai với Nghi Khôi) là giống lúa lai 3 ơng 1A lai với Nghi Khôi) là giống lúa lai 3 dòng. Thời gian sinh tr dòng. Thời gian sinh tr ởng ngắn hơn Nhị ởng ngắn hơn Nhị u 838 khoảng 2-5 ngày (vụ xuân) và 6-10 ngày u 838 khoảng 2-5 ngày (vụ xuân) và 6-10 ngày (vụ mùa). Sinh tr (vụ mùa). Sinh tr ởng khỏe, đẻ nhánh khá, trỗ bông tập trung, độ thoát cổ bông tốt, chịu ởng khỏe, đẻ nhánh khá, trỗ bông tập trung, độ thoát cổ bông tốt, chịu rét tốt, chống chịu sâu bệnh khá. Năng suất cao, ổn định t rét tốt, chống chịu sâu bệnh khá. Năng suất cao, ổn định t ơng đ ơng đ ơng Nhị ơng Nhị u 838. Thích u 838. Thích hợp gieo cấy trên chân đất từ vàn thấp đến cao. Đây là giống lúa lai có chất l hợp gieo cấy trên chân đất từ vàn thấp đến cao. Đây là giống lúa lai có chất l ợng cao ợng cao nhất trong tập đoàn giống lúa lai chất l nhất trong tập đoàn giống lúa lai chất l ợng đã đ ợng đã đ ợc công nhận ở Việt Nam: Hạt thon dài, ợc công nhận ở Việt Nam: Hạt thon dài, trắng trong, hàm l trắng trong, hàm l ợng dinh d ợng dinh d ỡng cao, cơm mềm, ngon và có h ỡng cao, cơm mềm, ngon và có h ơng thơm nhẹ. ơng thơm nhẹ. 3) lạc: 3) lạc: giống L12 giống L12 Đ Đ ợc chọn lọc từ tổ hợp lai giữa giống V79 với giống ICGV 87157 có nguồn từ icrisat. ợc chọn lọc từ tổ hợp lai giữa giống V79 với giống ICGV 87157 có nguồn từ icrisat. Kết hợp tính trạng của hai giống bố và mẹ, L12 thuộc dạng hình thực vật Spanish, lá có Kết hợp tính trạng của hai giống bố và mẹ, L12 thuộc dạng hình thực vật Spanish, lá có dạng hình trứng thuôn dài, màu xanh nhạt, cây cao trung bình (40-60 cm), gân mờ, mỏ dạng hình trứng thuôn dài, màu xanh nhạt, cây cao trung bình (40-60 cm), gân mờ, mỏ trung bình, vỏ mỏng, hạt to trung bình, vỏ lụa màu hồng sáng. Có thời gian sinh tr trung bình, vỏ mỏng, hạt to trung bình, vỏ lụa màu hồng sáng. Có thời gian sinh tr ởng từ ởng từ 100-120 ngày ở các tỉnh phía Bắc, 95-100 ngày ở các tỉnh phía Nam. Khối l 100-120 ngày ở các tỉnh phía Bắc, 95-100 ngày ở các tỉnh phía Nam. Khối l ợng 100 hạt ợng 100 hạt trung bình là 52,8 g; tỉ lệ hạt trên quả là 76,5%, số quả chắc trên cây là 12,1. Năng suất trung bình là 52,8 g; tỉ lệ hạt trên quả là 76,5%, số quả chắc trên cây là 12,1. Năng suất bình quân đạt 32,7 tạ/ha (vụ xuân tại Hoài Đức, Hà Tây). Năng suất ở các địa ph bình quân đạt 32,7 tạ/ha (vụ xuân tại Hoài Đức, Hà Tây). Năng suất ở các địa ph ơng ơng trong các năm 2000/ 2001/ 2002 biến động từ 29 đến 49 tạ/ha: 29 tạ tại Hà Tĩnh trong trong các năm 2000/ 2001/ 2002 biến động từ 29 đến 49 tạ/ha: 29 tạ tại Hà Tĩnh trong khi giống đối chứng V79 đạt chỉ đạt 23 tạ/ha (tăng 46,5%), 37,8 tạ/ha ở Nghệ An (đối khi giống đối chứng V79 đạt chỉ đạt 23 tạ/ha (tăng 46,5%), 37,8 tạ/ha ở Nghệ An (đối chứng V79 đạt 23,2 tạ/ha, Sen Lai chỉ đạt 24,3 tạ/ha). Tại Thanh Hoá vụ xuân năm 2000 chứng V79 đạt 23,2 tạ/ha, Sen Lai chỉ đạt 24,3 tạ/ha). Tại Thanh Hoá vụ xuân năm 2000 đạt năng suất cao nhất 49 tạ/ha tăng 81% so với giống Sen Lai. Hiện nay giống lai này đạt năng suất cao nhất 49 tạ/ha tăng 81% so với giống Sen Lai. Hiện nay giống lai này đã đ đã đ ợc trồng trên hàng ngàn hecta với ợc trồng trên hàng ngàn hecta với u điểm là gieo trồng cho vùng n u điểm là gieo trồng cho vùng n ớc trời không có ớc trời không có khả năng chủ động t khả năng chủ động t ới tiêu. Có vỏ mỏng, chịu hạn khá, năng suất khá và chất l ới tiêu. Có vỏ mỏng, chịu hạn khá, năng suất khá và chất l ợng hạt ợng hạt tốt. tốt. 4) đậu tu 4) đậu tu ơng ơng giống đậu tu giống đậu tu ơng cao sản dt96 ơng cao sản dt96 Giống đậu t Giống đậu t ơng cao sản DT96 do nhóm tác giả Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo ơng cao sản DT96 do nhóm tác giả Viện Di truyền Nông nghiệp chọn tạo bằng ph bằng ph ơng pháp lai hữu tính giữa hai giống đang phổ biến trong sản xuất là DT84 và ơng pháp lai hữu tính giữa hai giống đang phổ biến trong sản xuất là DT84 và DT90. DT96 kết hợp nhiều đặc tính tốt của hai giống này:chống nóng tốt nh DT90. DT96 kết hợp nhiều đặc tính tốt của hai giống này:chống nóng tốt nh DT84 và DT84 và chịu lạnh nh chịu lạnh nh DT90, năng suất cao trong cả 3 vụ xuân, hè, đông. Vụ đông xuân DT96 có DT90, năng suất cao trong cả 3 vụ xuân, hè, đông. Vụ đông xuân DT96 có năng suất cao hơn 15-20% so với giống đối chứng là DT84, không những năng suất cao, năng suất cao hơn 15-20% so với giống đối chứng là DT84, không những năng suất cao, giống này còn có giống này còn có u việt hơn hẳn DT84 và DT90 về chất l u việt hơn hẳn DT84 và DT90 về chất l ợng th ợng th ơng phẩm và tính chống ơng phẩm và tính chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là bệnh rỉ sắt và s chịu sâu bệnh, đặc biệt là bệnh rỉ sắt và s ơng mai. Giống DT96 đã đ ơng mai. Giống DT96 đã đ ợc Hội đồng Khoa ợc Hội đồng Khoa học Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận khu vực hoá năm 2002, cho phép phát triển học Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận khu vực hoá năm 2002, cho phép phát triển rộng ở các tỉnh phía Bắc và tiếp tục thử nghiệm ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là vùng rộng ở các tỉnh phía Bắc và tiếp tục thử nghiệm ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đặc điểm của giống DT96: có thời gian sinh tr Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đặc điểm của giống DT96: có thời gian sinh tr ởng ởng ngắn (90-98 ngày, vụ xuân 98 ngày, vụ hè 96 ngày, vụ đông 90 ngày), phù hợp trồng ngắn (90-98 ngày, vụ xuân 98 ngày, vụ hè 96 ngày, vụ đông 90 ngày), phù hợp trồng thuần. Cây cao 45-58 cm, thân có 12-15 đốt, sinh tr thuần. Cây cao 45-58 cm, thân có 12-15 đốt, sinh tr ởng hữu hạn, phân cành vừa phải, ởng hữu hạn, phân cành vừa phải, cây gọn, hình dáng đẹp, lá hình tim nhọn, màu xanh sáng, lông nâu. Hoa tím, quả chín cây gọn, hình dáng đẹp, lá hình tim nhọn, màu xanh sáng, lông nâu. Hoa tím, quả chín màu vàng rơm, số quả chắc trên cây 25-35, cao trên 180 quả, tỷ lệ quả 3 hạt cao 18- màu vàng rơm, số quả chắc trên cây 25-35, cao trên 180 quả, tỷ lệ quả 3 hạt cao 18- 20%. Khả năng chống đỡ khá; chống các bệnh rỉ sắt, s 20%. Khả năng chống đỡ khá; chống các bệnh rỉ sắt, s ơng mai, đốm nâu vi khuẩn, lở cổ ơng mai, đốm nâu vi khuẩn, lở cổ rễ tốt, chịu nhiệt tốt và lạnh khá. Hạt màu vàng sáng, rốn hạt trắng, hạt to, khối l rễ tốt, chịu nhiệt tốt và lạnh khá. Hạt màu vàng sáng, rốn hạt trắng, hạt to, khối l ợng ợng 1000 hạt =190-220 g. Tỷ lệ protêin cao: 42,86%, chất béo:18,34%. 1000 hạt =190-220 g. Tỷ lệ protêin cao: 42,86%, chất béo:18,34%. 5) Cà chua: 5) Cà chua: giống vt3 giống vt3 VT3 là giống cà chua lai F1do Viện Cây l VT3 là giống cà chua lai F1do Viện Cây l ơng thực và cây thực phẩm tạo ra bằng con ơng thực và cây thực phẩm tạo ra bằng con đ đ ờng sử dụng ờng sử dụng u thế lai F1 từ năm 2001. Giống cà chua lai VT3 sinh tr u thế lai F1 từ năm 2001. Giống cà chua lai VT3 sinh tr ởng khoẻ, thân lá ởng khoẻ, thân lá xanh, thuộc dạng hình sinh tr xanh, thuộc dạng hình sinh tr ởng bán hữu hạn, cây cao 90-95 cm. Thời gian sinh tr ởng bán hữu hạn, cây cao 90-95 cm. Thời gian sinh tr ởng ởng trung bình 120-130 ngày, chín sớm, thu quả lứa đầu sau trồng 65-70 ngày. Quả chín tập trung bình 120-130 ngày, chín sớm, thu quả lứa đầu sau trồng 65-70 ngày. Quả chín tập trung, thời gian thu kéo dài 25-30 ngày. Giống có dạng quả tròn, to (đ trung, thời gian thu kéo dài 25-30 ngày. Giống có dạng quả tròn, to (đ ờng kính quả 9,6 ờng kính quả 9,6 cm, khối l cm, khối l ợng quả đạt 120-125 gam/quả) rất sai (15-18 quả/cây ợng quả đạt 120-125 gam/quả) rất sai (15-18 quả/cây . ợng cao ợng cao nhất trong tập o n giống lúa lai chất l nhất trong tập o n giống lúa lai chất l ợng đã đ ợng đã đ ợc công nhận ở Việt Nam: Hạt thon dài,. giống ngô rau lai lvn23 giống ngô rau lai lvn23 G G iống ngô rau lai LVN23 là giống ngô rau lai đơn từ 2 dòng thuần 244/2649 và iống ngô rau lai LVN23 là giống
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Mot vai thanh tuu ung dung uu the lai trong san xuat nong nghiep o VN, Tài liệu Mot vai thanh tuu ung dung uu the lai trong san xuat nong nghiep o VN, Tài liệu Mot vai thanh tuu ung dung uu the lai trong san xuat nong nghiep o VN

Bình luận về tài liệu tai-lieu-mot-vai-thanh-tuu-ung-dung-uu-the-lai-trong-san-xuat-nong-nghiep-o-vn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP