Bài giảng Giao An Sử 9

102 152 0 Gửi tin nhắn cho Đặng Thị Hoàng Phượng
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/102 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 17:11

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY LỊCH SỬ LỚP 9 NĂM HỌC 2007 -2008  HỌC KỲ I : Mỗi tuần 1 tiết HỌC KỲ II: Mỗi tuần 2 tiết CẢ NĂM : 52 tiết HỌC KỲ I TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY TUẦN 1 1 CHƯƠNG I: BÀI 1 : Liên xô và các nước Đông u từ 1945 đến những năm 70 TUẦN 2 2 BÀI 1 : Liên xô và các nước Đông âu ( tt) TUẦN 3 3 BÀI 2 : Liên Xô và các nước Đông u từ 70 đến những năm 90 TUẦN 4 4 CHƯƠNG II: BÀI 3 : Quá trình phát triễn của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc đòa TUẦN 5 5 BÀI 4 : Các nước châu á TUẦN 6 6 BÀI 5 : Các nước Đông Nam Á TUẦN 7 7 BÀI 6 : Các nước Châu Phi TUẦN 8 8 Bài 7 : Các nước Mó La Tinh TUẦN 9 9 K iểm tra Một Tiết TUẦN 10 10 CHƯƠNG III: BÀI 8 : Nước Mó TUẦN 11 11 BÀI 9 : Nhật Bản TUẦN 12 12 BÀI 10 : Các nước Tây âu TUẦN 13 13 CHƯƠNG IV : BÀI 11 : Trật tự thế giới mới sau chiến tranh TUẦN 14 14 CHƯƠNG V : BÀI 12 : Những thành tựu, ý nghóa của CM KHKT TUẦN 15 15 BÀI 13 : Tổng kết lòch sử thế giới từ năm 1945 đến nay TUẦN 16 16 CHƯƠNG I : BÀI 14 : Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất TUẦN 17 17 BÀI 15 : Phong trào cách mạng VN sau chiến tranh thế giớithứ 1 TUẦN 18 18 Kiểm tra học kỳ I   HỌC KỲ II TUẦN TIẾT TÊN BÀI DẠY TUẦN 19 19 20 BÀI 16 : Những hoạt động của NAQ ở nước ngoài BÀI 17: Cách mạng Việt Nam trước khi ĐCS ra đời 1 TUẦN 20 21 22 Bài 17 : Cách mạng VN trước khi ĐCS VN ra đời BÀI 18 : Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời TUẦN 21 23 24 BÀI 19 : Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1945 BÀI 20 : Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 -1939 TUẦN 22 25 26 BÀI 21 : Việt nam trong những năm 1939 -1945 BÀI 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng KN tháng 8 1945 TUẦN 23 27 28 BÀI 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng KN (tt ) BÀI 23 : Tổng khởi nghóa T8 nước VNDC CH ra đời TUÂN 24 29 30 BÀI 24 : Cuộc đấu tranh bảo vệ, và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân ( 1945 – 1946 ) TUẦN 25 31 32 BÀI 25 : Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1950 ) TUẦN 26 33 34 BÀI 26 : Bước phát triễn mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp ( 1950 – 1953 ) TUẦN 27 35 36 BÀI 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 – 1954 ) TUẦN 28 37 38 Làm bài kiểm tra một tiết BÀI 28 : Xây dựng CNXH ở MB đấu tranh chống ĐQ Mó ở MN (1954 -1965) TUẦN 29 39 40 BÀI 28 : Xây dựng CNXH ở MB đấu tranh chống ĐQM ở MN ( 1945 – 1965 ) (tt) TUẦN 30 41 42 BÀI 29 : Cả nước đấu tranh chống Mó cứu nước ( 1965 – 1973 ) TUẦN 31 43 44 BÀI 29 : Cả nước đấu tranh chống Mó cứu nước ( 65 -73 ) tt BÀI 30 : Hoàn thành giải phóng MN thống nhất đất nước ( 73 -75) TUẦN 32 45 46 BÀI 30 : Hoàn thành giải phóng MN …( 73 -75 ) tt BÀI 31 : Việt nam trong những năm đầu sau đại thắng MX 1975 TUẦN 33 47 48 BÀI 32 : Xây dựng đất nước đấu tranh bảo vệ tổ quốc ( 1976 -1985 ) BÀI 33 : Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH TUẦN 34 49 50 BÀI 34 : Tổng kết lòch sử VN sau CT TG 1 đến năm 2000 Kiểm tra học kỳ II TUẦN 35 51 51 Lòch sử đòa phương Lòch sử đòa phương  2 PHẦN MỘT : LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ 1945 ĐẾN NAY TUẦN I – TIẾT1 Ngày soạn : Ngày dạy : CHƯƠNG I : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX . ( 2 tiết ) A / MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1 / Về kiến thức : - Giúp học sinh nắm được những thành tựu to lớn của Liên Xô trong quá trình khôi phục và xây dựng CNXH sau chiến tranh . -Những thắng lợi to lớn có ý nghóa có ý nghóa lòch sử của nhân dân Đông u sau năm 1945 . Những thắng lợi trong cách mạng giải phóng dân tộc .xd CNXH . ý nghóa của việc hình thành hệ thống xã hội chủ nghóa trên thế giới . 2 / Về tư tưởng : -Khẳng đònh những thành tựu mà liên xô và Đông u đạt được có ý nghóa to lớn . - Giúp học sinh hiểu được mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Xô có những bước phát triễn mới mặc dù có thời gian bò gián đoạn . 3 / Về kỹ năng : - Rèn kỹ năng phân tích và nhận đònh các sự kiện , các vấn đề lòch sử . B / ĐỒ DÙNG THIẾT BỊ : - Bản đồ Liên Xô và các nước Đông u . - Tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô và Đông âu những năm 1945 – 1970. C / HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: I / Giới Thiệu Bài Mới : - GV tóm tắt sơ lược về phân phối chương trình lòch sử lớp 9 . -Giới thiệu về Liên Xô từ cách mạng Tháng mười Nga đến chiến tranh thế giới thứ hai .Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình liên xô như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài 1 phần 1 . II/ Dạy Và Học Bài Mới : TIẾT I : LIÊN XÔ HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BÀI - Gv cho hs đọc từ đầu đến 10 năm ? 1) Em hãy khái quát khó khăn của Liên Xô sau chiến tranh thế giới 2 ? Khó khăn đó ảnh hưởng thế nào đến kinh tế của đất nước ? 2) Trước những khó khăn đó Đảng và Nhà nước Liên xô đã có biện pháp gì để khắc phục ? - Cho 1 Hs đọc tiếp từ ( Ngay từ … hết ) - Gvgiảng và tóm tắt nội dung kế hoạch lần 4 . 3) Em hãy trình bày không khí thi đua lao động của ND Liên Xô và kết quả đạt được ? 1 / Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh ( 1945 – 1950 ): a / Những khó khăn : - Chòu tổn thất nặng nề của chiến tranh . Nền kinh tế phát triễn chậm lại mười năm . b / Biện pháp khôi phục : - Năm 1946 Đảng và Nhà nước đề rra kế hoạch 5 năm lần thứ 4 ( 1945 -1950 ) c / Kết quả : -Vượt kế hoạch trước 9 tháng .Sản xuất công 3 4 ) Vì sao nhân dân Liên Xô đạt được kết quả đó ? so sánh với Việt Nam sau năm 1975 ? 5) Việc chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghóa gì? -Gv chuyển ý 2 : - Giải thích khái niệm “ Cơ sở vật chất kỹ thuật “ ( là nền sx đại cơ khí công – nông nghiệp hiện đại ,văn hoá ,KHKT tiên tiến). - Hs đọc SGK “Trong hai thập niên…toàn thế giới ” 6 ) để Xd cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH LX có chủ trương và phương gì ? 7 ) nêu một số thành tựu chủ yếu trong công cuộc xd CSVC/kt của CNXH ở LX ? -Gv giải thích một số tỉ lệ của nền kinh tế . - Giới thiệu hình 1 sgk – so sánh với vệ tinh của Mó ( LX gần = 2 00kg , Mó = 2kg ). 8 ) em hãy giới thiệu một số chuyến bay vào vũ trụ của LX mà em biết từ sau nă 1945 đến nay ? -Gv giới thiệu nhà du hành vũ trụ Ga Ga Rin . 9 ) Thảo Luận : Em hãy cho biết giữa LX và Việt Nam có mối liên hệ như thế nào ? LX đã giúp ViệtNam nhữnh gì trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ? -Hs trình bày kết quả thảo luận . gv phân tích thêm , giới thiệu thêm về LX . nghiệp tăng 73% , 600 nhà máy được khôi phục và đi vào hoạt động. - Một số nghành nông nghiệp vượt so với trước chiến tranh .đời sống ND được cải thiện . - 1949 Chế tạo thành công bom nguyên tử. 2 / Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghóa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỹ xx. a/ Phương hướng : - Đọc sách giáo khoa b / Thành tựu : + Công nghiệp : Tăng 9,6% là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới . chiếm 20 % sản lượng công nghiệp toàn thế giới . + KHKT - Năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo . - Năm 1961 con tàu vũ trụ Phương Đông bay vào vũ trụ . Mở đầu kỹ nguyên chinh phục vũ trụ của thế giới . + Đối ngoại : là chỗ dựa vững chắc của hoà bình và cách mạng thế giới . III / Sơ Kết Bài Học : - Với nỗ lực phi thường , dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Lx đã đặt nền móng ban đầu cho CNXH , trở thành quốc gia có tiềm lực kinh tế , KHKT hiện đại , quốc phòng vững mạnh . IV/ Câu Hỏi Và Bài Tập : 1 ) Nêu những thành tựu chủ yếu của nhân dân LX ( từ 1950 đến những năm 70 của thế kỷXX) ? 2 ) Sưu tầm hình ảnh về những thành tựu của LX từ 1950 đến những năm 70 ? 4 TUẦN II – TIẾT 2 : Ngày Soạn : Ngày Dạy : BÀI 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX ( tiếp theo ) II / ĐÔNG ÂU A / MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Xem mục tiêu của tiết 1 B / ĐỒ DÙNG PHƯƠNG TIỆN : - Bản đồ các nước Đông âu hoặc bản đồ Châu Ââu . - Tranh ảnh tiêu biểu về các nước Đông u từ năm 1945 đến 1970. C / HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I / Giới Thiệu Bài Mới : Sau chiến tranh thế giới thứ hai bằng nổ lực của bản thân và sự giúp đỡ của Liên xô nhân đân các nước đông âu đã hoàn thành nhiệmn vụ cách mạng dân tộc đân chủ , bắt tay vào xây dựng chủ nghóa xã hội đạt những thành tựu to lớn .Đồng thời xuất hiện nhiều mối quan hệ tốt đẹp trong hệ thống XHCN. Vâïy thành tựu của Đông u là gì ? Thành tựu đó có ý nghóa gì ? Ta sang tiết thứ hai . II / Dạy Và Học Bài Mới : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNGGHI BÀI - Gv giới thiệu các nước đông âu qua lược đồ hình hai Sgk ( trang 6 ). - Cho Hs đọc từ đầu đến tháng 9 năm 1946 . 1) Các nước dânchủ Đông Ââu ra đời trong hoàn cảnh nào ? - Gv phân tích vai trò của Liên Xô và của những người công sản trong quá trình thành lập các nước dân chủ nhân dân Đông Âu . - Giáo viên chú ý giải thích rõ số phận của nước Đức 2 ) Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai số phận nước Đức như thế nào ? 3 ) Để hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân các nước đông u thực hiện nhiệm vụ gì ? - Gv phân tích những khó khăn của các nước Đông u khi thực hiện nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân . 4 ) Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ các nước Đông u chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN với nhũng nhiệm vụ gì ? - Hs đọc Sgk Và trả lời câu hỏi 1 ) Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông u . a) Hoàn cảnh ra đời : - Bò PX Đức chiếm đóng và nô dòch. - Khi LX truy kích Đức nhân dân đã nỗi dậy khởi nghóa vũ trang giành chính quyền . - Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản một loạt các nước dân chủ nhân dân ra đời. • Riêng nước Đức : - 9/ 1949 : CH LB Đức thành lập . - 10 / 1949: CH DCû Đức thành lập - 3 / 10 /1949 : nước Đức thống nhất . b ) Thực hiện cách mạng dân chủ nhân dân : - SGK 2 / Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX ) . * Nhiệm vụ : SGK *Thành tựu : - Trở thành những nước công nông nghiệp .Bộ mặt kinh tế – xh của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc . III/ SỰ HÌNH THÀNH HỆ THỐNG XHCN : a ) Cơ sở hình thành : 5 - Gv tóm tắt những nhiệm vụ chính . 4) sau 20 năm xd CNXH các nước Đông u đã đạt được những thành tựu gì ? - Hs đọc Sgk từu sau 20 năm …cho đến năm 1949 và trả lời câu hỏi . - Gv giảng và tóm tắt ghi bảng sau đó chuyển sang mục III . 5 ) Thảo Luận Nhóm : * Nhóm 1 : Hệ thống XHCN hình thành trên cơ sở nào ? * Nhóm 2 : Sự kiện nào chứng tỏ hệ thống XHCN được thành lập ? *Nhóm 3 : Mục đích của việc ra đời và thành tích của Hội Đồng Tương Trợ kinh tế ? * Nhóm 4 : Em biết gì về sự ra nhập tổ chức SEV của Việt Nam ? Ai đóng vai trò lớn trong tổ chức SEV ? Vì sao ? - Cho các nhóm trình bày kết quả thảo luận và rút ra những ý chính cho bài. -Cả LX và Đông u cùng chung mục tiêu xd CNXH. - Các nước đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản . - Cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghóa Mác Lê Nin. b ) Mục đích thành lập : - 8 /1/ 1949 HĐ tương trợ kinh tế SEV thành lập .Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác ,giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN . - 5 / 1955 tổ chức Vác Sa Va ra đời để phòng thủ quân sự và chính trò. Đánh dấu sự hình thành của hệ thống XHCN. C ) Thành tích : (SGK) III/ SƠ KẾT BÀI HỌC : - Sau chiến tranh thế giới thứ 2 các nước Đông u đã hoàn thành cách mạnh dân tộc dân chủ ,bằng nổ lực của mình và sự giúp đỡ của LX các nước đã tiến hành xd CNXH và đạt được những thành tựu to lớn . .Sau năm 1945 CNXH từ phạm vi một nước trở thành hệ thống thế giới . IV/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP : 1 / Cơ sỏ hình thành hệ thống XHCN ? 2 / Mục đích và thành tích của hệ thống SEV . 3 / Làm bài tập trắc nghiệm . TUẦN 3 TIẾT 3 : 6 Ngày Soạn : Ngày Dạy : BÀI 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX. A / MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1 / Về kiến thức : - Giúp học sinh nắm được những nét chính của quá trình khủng khoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông u . 2 / Về Tư Tưởng : - Giúp học sinh hiểu tính chất phức tạp , khó khăn , thậm chí cả thiếu sót và sai lầm của công cuộc Xd CNXH ở LX và Đông u ( đây là con đường mới mẻ chưa có tiền lệ trong lòch sử , do sự chống phá của các thế lực thù đòch ) - Củng cố niềm tin cho học sinh về sự đổi mới của nước ta , tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp công nhgiệp hoá hiện đại hoá đất nước . 3 / Về kỷ năng : - Rèn kỷ năng phân tích , nhận đònh và so sánh các vấn đề lòch sử . B / THIẾT BỊ –TÀI LIỆU , ĐỒ DÙNG : - Bản đồ , tư liệu lòch sử về LX và các nước Đông u . C / HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: I / Giới Thiệu Bài Mới : - Trong những năm 50 đến những năm 70 LX và các nước Đông âu đã đạt nhiều thành quả to lớn trong công cuộc XD CNXH nhưng trong quá trình XD CNXH LX và các nước Đông u đã gặp nhiều khó khăn trở ngại , thâïm chí có những sai lầm . LX và các nước Đông Ââu đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới . Vậy giai đoạn tiếp theo tình hình LX và các nước Đông u diễn biến như thế nào ta cùng tìm hiểu bài thứ hai . II /Dạy Và Học Bài Mới : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG GHI BÀI 1 )Từ những năm 70 tình hình LXnhư thế nào ? - Hs đọc Sgk “ Tư đầu đến toàn diện ” - GV giới thiệu tình hình LX từ những năm 70 và đi vào kết luận chung rồi cho học sinh ghi vở . 2 ) trong tình hình đó ban lãnh đạo Đảng của LX đã làm gì ? - Hs đọc tiếp phần “ tháng 3 -1985 … đầy khó khăn “ - Gv giới thiệu những cải cách của Gooc Ba Chốp 3 ) Những cải cách cải tổ của LX có thành công không ? Vì sao ? - Gv giải thích thêm . 4 ) Cải cách không thành công đã dẫn đến hậu quả gì? - Gv giới thiệu tranh số 3 trang 9 Sgk . - Giới thiệu lược đồ hình 4 trang 10 Sgk I/ Sự khủng khoảng và tan rã của Liên Bang Xô Viết : a/ Tình hình : - Từ năm 1973 cũng như các nước khác LX lâm vào khủng khoảng toàn diện . - LX lại chậm cải cách kinh tế –xã hội đến những năm 80 đất nước ngày càng khó khăn . b/ Nội dung và kết quả cải cách : - Nội dung : ( Sgk – T9 ) - Kết quả : Cải tổ thất bại vì không chuẩn bò kỹ , thiếu đường lối đúng đắn . c / Hậu quả : -Xã hội rối ren , đảo chính sảy ra . - Nhà nước tê liệt , Đảng cộng Sản bò đình chỉ hoạt động 7 5 / Thảo luận :Theo em nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghóa xã hội ở LX ? -Gv tóm tắt lại nọi dung ở phần LX và giới thiệu luôn phần hai : -Cho hs đọc SGK từ (Cũng như Lx … tổng tuyển cử tự do ). - Gv tóm tắt và cho học sinh ghi vở luôn ý 1 6 ) Em hãy nêu những biểu hiện khủng khoảng ở các nước Đông u ? 7 ) Điều nổi bật nhất trong sự khủng khoảng này là gì ? - Giáo viên phân tích thêm tình hình của Đông u nhất là từ năm 1988 trở đi 8 ) Kết quả của những khủng khoảng đó? 9 ) Thảo luận : Theo em vì sao các nước Đông Âu lại rơi vào khủng khoảng và sụp đổ ? - 11 nước CH tách khỏi LBXV( 21 -12 – 1991 ) - 25 -12 1991 CNXH LX sụp đổ . II/Cuộc khủng khoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Ââu . - Tình hình: - Những năm 70 -80 các nước Đông u cũng lâm vào khủng khoảng kinh tế – chính trò – xã hội . - Năm 1988 khủng khoảng lan rộng với sự tiếp sức của CNĐQ bên ngoài cuộc khủng khoảng chóa mũi nhọn vào ĐCS. - Kết quả : + Thế lực chống CNXH thắng thế năm chính quyền + ĐCSthất bại + Năm1989 CNXH ở Đông Âu sụpđổ + 1 – 7 -1991 tổ chức hiệp ước Vác Sa Va tuyên bố giải thể III/ Sơ Kết Bài Học : - CNXH ở LX và Đông Âu đã lâm vào khủng khoảng và sụp đổ do nhiều nguyên nhân , sự cải tổ còn thiếu sót , sai lầm …. Sự sụp đó đã ảnh hưởng không tốt đến hệ thống CNXH đây chỉ là sự sụp đổ tạm thời của chế đôï CNXH. IV / Câu Hỏi Và Bài Tập : 1 / Tìm hiểu nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và LX ? 2 / Bài tập : Vì sao Việt Nam cũng là nươc XHCN lại thoát khỏi sự khủng hoảng ấy ? - 8 TUẦN 4 – TIẾT 4 : Ngày Soạn : Ngày Dạy : CHƯƠNG II CÁC NƯỚC Á , PHI , MĨ LA TINH TỪ 1945 ĐẾN NAY BÀI 3 : QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỄN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG ĐÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA A/MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/ Về Kiến Thức : -Giúp học sinh nắm được quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc đòa ở Châu Á , Phi , Mó LaTinh . -Nắm được những diễn biến chủ yếu , những thắnglợi to lớn , những khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước ở các nước này . 2 / Về tư tưởng : - Thấy rõ sự đấu tranh gian khổ để giải phóng dân tộc của các nước Á , Phi , Mó La Tinh . - Tăng cường tình đoàn kết hữu nghò giữa các dân tộc Á , Phi , Mó La Tinh . Nâng cao lòng tự hào dân tộc vì nhân dân ta giành được độc lập . 3 / Về kỹ năng : - Rèn phương pháp tư duy, khái quát , tổng hợp , phân tích . - Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ về kinh tế chính trò ở các Châu . B / ĐỒ DÙNG - PHƯƠNG TIỆN : - Tranh ảnh về các nước Châu Á , Phi , Mó La Tinh C / HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : I / Giới Thiệu Bài Mới : - Sau chiến tranh thế giới 2 một cao trào cách mạng bùng nổ ở các nước Á , Phi , Mó La Tinh , làm cho hệ thống thuộc đòa của các nước Đế Quốc tan rã từng mảng và dẫn tới sụp đổ hoàn toàn . Vậy quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước đó như thế nào ? Ta cùng tìm hiểu bài số 3 . II / Dạy Và Học Bài Mới : HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNGGHI BÀI - Gv đưa bản đồ giới thiệu khái quát các nước Á , Phi , Mó La Tinh có trong bài . 1 ) Trong giai đoạn 1945 đến những năm 60 phong trào cách mạng ở các nước diễn ra như thế nào? -Hs đọc Sgk và nêu lần lượt các nước , các khu vực giành độc lập : nơi khởi đầu ; sự kiện trọng đại năm 1959 -1960 - Gv chú ý phân tích sự kiện Cu Ba và năm 1960 ở Châu Phi . 2 ) Kết quả của cuộc đấu tranh của các nước trong giai đoạn này là gì ? I / Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỹ xx . - Sau chiến tranhnhân dân các nước đã khởi nghóa vũ trang lật đổ ách thống trò của Phát xít thành lập chính quyền cách mạng + Khởi đầu : ở ĐNÁ ( VN _ Lào _ In Đo Nê Xi A + Bắc phi : Ai Cập – An Giê Ni + Mó La Tinh : Cu Ba + Châu Phi : 1960 gọi là năm châu phi Kết quả : Hệ thống thuộc đòa của CNĐQ –thực đân cơ bản bò sụp đổ . II / Giai đoạn Từ năm 60 đến giữa những 9 3 ) Hãy xác đònh trên bản đồ thế giới các nước giành độc lập nêu trong bài ? -Gv chuyển ý 2 4 ) Giai đoạn những năm 70 đã diễn ra cuộc đấu tranh của những nước nào ? Kết quả ? Ýù nghóa lòch sử ? - Hs đọc và trả lời tóm tắt 5 ) Hãy xác đònh trên bản đồ vò trí 3 nước Ăng Gô La ; Mô Dăm Bích , Ghi Nê bít Xao ?. - Chuyển ý 3 6 ) Cuộc đấu tranh của các nước ở Nam Châu Phi chủ yếu nhằm mục đích gì ? - Hs đọc SGK và trả lời câu hỏi . - Gv giải thích chế đọ A –pác –Thai . 7 ) Hãy xác đònh trên bản đồ châu phi các nước Rô dê Ri a , Tây Nam Phi , cộng hoà Nam Phi ? 8 ) Thảo luận : Sự thắng lợi của người dân da đen có ý nghóa lòch sử như thế nào đối với các nước thuộc đòa và phụ thuộc ? năm70 của thế kỷ XX. -Diễn ra phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Ghi Nê Bít Xao ( 9 /1974 ) . Mô Dăm Bích ( 6 /1975 ) và ng –Gô la ( 11 /1975 ) - Kết quả : thuộc đòa của Bồ Đào Nha tan rã . III/ Giai đoạn Từ Những năm 70 đến giữa những năm 90 Của Thế kỷõ XX . - Cuộc đấùu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc của nhân dân 3nước ở nam Châu Phi giành thắng lợi . + Rô-dê Ri A ( 1980) ( nay là CH Dim Ba Bu ê) + Tây Nam Phi (1990) ( nay là CH Na Mi Bi A ) + Ch Nam Phi (1993) - Kết quả : Hệ thốngthuộc đòa của CNĐQ sụp đổ hoàn toàn các nước chuyển sang nhiệm vụ mới III / Sơ Kết Bài Học : Cuộc đấu tranh giải phóng dân tôïc của các nước được chia làm 3 giai đoạn , đã đập tan được hệ thống thuộc đòa của CNĐQ và hàng loạt các nước độc lập ra đời làm thay đổi bộ mặt các nước . IV/ Câu hỏi và Bài tập : 1 ) Nêu các giai đoạn phát triễn của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á , Phi , Mó La Tinh 2 ) Bài tập : Nêu những đặc điểm chính của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 ? + Phạm vi : + Giai cấp lãnh đạo : + Kinh tế : + Hình thức đấu tranh : TUẦN 5 –TIẾT 5 : 10 . thống kê các sự kiện sau : THỜI GIAN SỰ KIỆN THỜI GIAN SỰ KIỆN 8-8- 196 7 199 2 2- 197 6 199 4 198 4 7 - 199 5 7 - 199 2 9 - 199 7 9- 199 9 Câu 2 : Nước Cộng hoà Nhân. An 10” - Năm 198 4 Bru Nây gia nhập ( TVT6 ) - 7- 199 2 Việt Nam và Lào gia nhập hiệp ước Ba Li - 7 - 199 5 Việt Nam gia nhập ( TVT7 ) - 9 - 199 9 Lào và Mi An
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giao An Sử 9, Bài giảng Giao An Sử 9, Bài giảng Giao An Sử 9

Bình luận về tài liệu bai-giang-giao-an-su-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP