Bài soạn Mở rộng vốn từ Công dân - Phân môn Luyện từ và câu lớp 5

15 421 4
Bill Gates

Bill Gates

Tải lên: 11,509 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 17:11

Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ - Câu 1: Có mấy cách nối các vế trong câu - Câu 1: Có mấy cách nối các vế trong câu ghép? Đó là những cách nào? ghép? Đó là những cách nào? - Câu 2. Đặt một câu ghép và chỉ ra cách - Câu 2. Đặt một câu ghép và chỉ ra cách nối các vế trong câu ghép đó? nối các vế trong câu ghép đó? Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Bài tập 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ Bài tập 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân? công dân? a) Người làm việc trong cơ quan nhà nước. a) Người làm việc trong cơ quan nhà nước. b) Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ b) Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ đối với đất nước. đối với đất nước. c) Người lao động chân tay làm công ăn lương. c) Người lao động chân tay làm công ăn lương. b b Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Bài tập 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây Bài tập 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào nhóm thích hợp: vào nhóm thích hợp: Công dân, công nhân, công bằng, công cộng, công lí, Công dân, công nhân, công bằng, công cộng, công lí, công nghiệp, công chúng, công minh, công tâm. công nghiệp, công chúng, công minh, công tâm. a) a) Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”. Công có nghĩa là “của nhà nước, của chung”. b) b) Công có nghĩa là “không thiên vị”. Công có nghĩa là “không thiên vị”. c) c) Công có nghĩa là “thợ, khéo tay”. Công có nghĩa là “thợ, khéo tay”. Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Bài tập 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây Bài tập 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào nhóm thích hợp: Công dân, công nhân, công vào nhóm thích hợp: Công dân, công nhân, công bằng, công cộng, công lí, công nghiệp, công chúng, bằng, công cộng, công lí, công nghiệp, công chúng, công minh, công tâm. công minh, công tâm. Công là “của nhà nước, của chung’ Công là “không thiên vị” Công là ‘thợ, khéo tay” Công dân, công cộng, công chúng Công bằng, công lí, công minh, công tâm Công nhân, công nghiệp Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Bài tập 3. Tìm trong các từ cho dưới đây những từ nào Bài tập 3. Tìm trong các từ cho dưới đây những từ nào đồng nghĩa với từ công dân: đồng bào, nhân dân, đồng nghĩa với từ công dân: đồng bào, nhân dân, dân chúng, dân tộc, dân, nông dân, công chúng. dân chúng, dân tộc, dân, nông dân, công chúng. *Những từ nào không đồng nghĩa với từ công dân? Đồng bào, dân tộc, nông dân, công chúng. Những từ đồng nghĩa với từ công dân là: nhân dân, dân chúng, dân. Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Bài tập 4. Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây Bài tập 4. Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành ( Người công dân số Một ) bằng của nhân vật Thành ( Người công dân số Một ) bằng các từ đồng nghĩa với nó được không? Vì sao? các từ đồng nghĩa với nó được không? Vì sao? Làm thân nô lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nô lệ thì sẽ Làm thân nô lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy tớ cho người ta… tớ cho người ta… Làm thân nô lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy tớ cho người ta… công dân dân nhân dân dân chúng Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Không thể thay thế từ công dân bằng những từ đồng nghĩa với nó vì từ công dân có hàm ý “người dân của một nước độc lập”, khác với các từ nhân dân, dân chúng, dân. Hàm ý của từ công dân ngược lại với từ nô lệ. Bài tập 4. Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây của nhân Bài tập 4. Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành ( Người công dân số Một ) bằng các từ đồng nghĩa với nó vật Thành ( Người công dân số Một ) bằng các từ đồng nghĩa với nó được không? Vì sao được không? Vì sao Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Câu 1. Công dân có nghĩa là: a) Người lao động làm công ăn lương. b) Người làm việc trong cơ quan nhà nước. c) Người dân của một nước, có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước. c . Luyện từ và câu Luyện từ và câu Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng. Thứ tư ngày 5 tháng 1 năm 2011 Luyện từ và câu Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Công dân Mở rộng vốn từ: Công dân Câu 5. Từ nào chứa tiếng công có nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Mở rộng vốn từ Công dân - Phân môn Luyện từ và câu lớp 5, Bài soạn Mở rộng vốn từ Công dân - Phân môn Luyện từ và câu lớp 5, Bài soạn Mở rộng vốn từ Công dân - Phân môn Luyện từ và câu lớp 5

Bình luận về tài liệu bai-soan-mo-rong-von-tu-cong-dan-phan-mon-luyen-tu-va-cau-lop-5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP