Bài soạn bội và ước của một số nguyên

Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr(11586 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 211
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2013, 15:11

Mô tả: KiÓm tra bµi cò Tìm c¸c sè tù nhiªn x, biÕt: a) x ∈ B(6) b) x∈¦(6) 0;6;12;18;24;… 1; 2; 3; 6 ?1: ViÕt c¸c sè 6 , -6 thµnh tÝch cña hai sè nguyªn. Đáp án: 6 = 2.3 ; -6 =(-2).3 ; 6 = (-2).(-3) ; -6 = 2 .(-3) ; 6 = 1.6 ; -6 = (-1).6 ; 6 = (-1).(-6) -6 = 1.(-6) ?2: Cho hai sè tù nhiªn a, b víi b≠ 0. Khi nµo thì ta nãi a chia hÕt cho b (a b) ? Trả lời: Cho a, b ∈N và b ≠ 0 . NÕu cã số tù nhiªn q sao cho a = b.q thì ta nãi a chia hÕt cho b . Ta còn nói a lµ béi cña b và b lµ ­íc cña a. M M ?3: Tìm hai bội và hai ước của 6 Chú ý: *NÕu a = bq (b ≠ 0 ) thì ta cßn nãi a chia cho b ®­îc q vµ viÕt a : b = q. * Sè 0 lµ béi cña mäi sè nguyªn kh¸c 0. *Sè 0 kh«ng ph¶i lµ ­íc cña bÊt kì sè nguyªn nµo. *C¸c sè 1 vµ -1 lµ ­íc cña mäi sè nguyªn. * NÕu c võa lµ ­íc cña a võa lµ ­íc cña b thì c ®­îc gäi lµ ­íc chung cña a vµ b. Lưu ý Muốn tìm B(a), ¦(a) víi a ∈ Z, ta có thể tìm B(|a|), ¦(|a|) råi bæ sung thªm c¸c sè ®èi cña B(|a|), ¦(|a|)). Bài tập 101 (SGK.97) Tìm năm bội của: 3 ; -3 Bài 102 (SGK.97) Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1 Đáp án: *C¸c ­íc cña -3 lµ: 1 , -1 , 3 , -3 *C¸c ­íc cña 6 lµ: 1, -1 , 2, -2 , 3 , -3 , 6 , -6 *C¸c ­íc cña 11 lµ: 1, -1 , 11 , -11 . *C¸c ­íc cña -1 lµ: 1 , -1. Bài 104 (SGK.97) Tìm số nguyên x, biết: a) 15x = -75 b) 3 x  = 18. Giải: b) 3 x  = 18 x  = 18:3 x  = 6 x = 6 hoặc x = -6 Kiến thức cần nhớ: *Cho a, b ∈ Z và b ≠ 0 . NÕu cã số nguyên q sao cho a = b.q thì ta nãi a chia hÕt cho b . Ta còn nói a lµ béi cña b và b lµ ­íc cña a. * Chú ý (SGK.96) . thªm c¸c sè ®èi cña B(|a|), ¦(|a|)). Bài tập 101 (SGK.97) Tìm năm bội của: 3 ; -3 Bài 102 (SGK.97) Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1 Đáp án: *C¸c ­íc. ∈N và b ≠ 0 . NÕu cã số tù nhiªn q sao cho a = b.q thì ta nãi a chia hÕt cho b . Ta còn nói a lµ béi cña b và b lµ ­íc cña a. M M ?3: Tìm hai bội và hai

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài soạn bội và ước của một số nguyên, Bài soạn bội và ước của một số nguyên, Bài soạn bội và ước của một số nguyên

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-soan-boi-va-uoc-cua-mot-so-nguyen

Đăng ký

Generate time = 0.19551920890808 s. Memory usage = 18.57 MB