Tài liệu Bài 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

Robert Boyle
Robert Boyle(11479 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 116
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 27 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 20:11

Mô tả: Giáo viên thực hiện: Hồ Sỹ Quốc Giáo viên thực hiện: Hồ Sỹ Quốc Đơn vị: Trường THCS Mạc Đĩnh Chi – TX Quảng Trị Đơn vị: Trường THCS Mạc Đĩnh Chi – TX Quảng Trị 1 1 2 2 TIÕT TIÕT 37 37 : : Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 7 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 7 Để định dạng nội dung của một( hoặc nhiều ô tính) em cần chọn ô tính (hoặc các ô tính) đó. Định dạng không làm thay đổi nội dung của các ô tính. 1 1 2 2 Ti t 37 Ti t 37 : : Bài 6 Bài 6 định dạng trang tính( định dạng trang tính( t t 1) 1) 1. 1. §Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cë ch÷, kiÓu ch÷ §Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cë ch÷, kiÓu ch÷ Chọn phông chữ Chọn cỡ chữ Chọn kiểu chữ đậm Chọn kiểu chữ nghiêng Chọn kiểu chữ gạch chân Ti t 37ế Ti t 37ế : : Bµi 6 Bµi 6 ®Þnh d¹ng trang tÝnh( ®Þnh d¹ng trang tÝnh( t t 1) 1) a. Thay ®æi ph«ng ch÷: 1. 1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ a. Thay đổi phông chữ: Ti t 37 Ti t 37 : : Bài 6 Bài 6 định dạng trang tính( định dạng trang tính( t t 1) 1) Nhóm 1,2 Time new romnat Nhóm 3,4 VN time new romant Nhóm 5,6 Arial Black 2. Trình bày các bước thay đổi phông chữ 1. Thực hiện thay đổi phông chữ theo yêu cầu. 1. 1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ a. Thay đổi phông chữ: Ti t 37 Ti t 37 : : Bài 6 Bài 6 định dạng trang tính( định dạng trang tính( t t 1) 1) Nhóm 1,2 Time new romnat Nhóm 3,4 VN time new romant Nhóm 5,6 Arial Black 2. Trình bày các bước thay đổi phông chữ 1. Thực hiện thay đổi phông chữ theo yêu cầu. 1. 1. §Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cë ch÷, kiÓu ch÷ §Þnh d¹ng ph«ng ch÷, cë ch÷, kiÓu ch÷ a. Thay ®æi ph«ng ch÷: Nhãm 1,2 Nhãm 3,4 Nhãm 5,6 Ti t 37ế Ti t 37ế : : Bµi 6 Bµi 6 ®Þnh d¹ng trang tÝnh( ®Þnh d¹ng trang tÝnh( t t 1) 1) 1. 1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ a. Thay đổi phông chữ: + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng + b2: Nháy mũi tên ở ô Font( ) Font( ) + b3: Chọn phông chữ thích hợp Chn phụng ch Chn c ch Chn kiu ch m Chn kiu ch nghiờng Chn kiu ch gch chõn Ti t 37 Ti t 37 : : Bài 6 Bài 6 định dạng trang tính( định dạng trang tính( t t 1) 1) 1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ a. Thay đổi phong chữ + b1: Chọn ô(hoặc các ô) cần định dạng + b2: Nháy mũi tên ở ô Font Font + b3: Chọn phông chữ thích hợp 1. 1. Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ Định dạng phông chữ, cở chữ, kiểu chữ b. b. Thay đổi cỡ chữ: Thay đổi cỡ chữ: Chn phụng ch Chn c ch Chn kiu ch m Chn kiu ch nghiờng Chn kiu ch gch chõn Ti t 37 Ti t 37 : : Bài 6. Bài 6. định dạng trang tính( định dạng trang tính( t t 1) 1) . Underline(U) để gạch chân. 2. 2. Định dạng màu chữ Định dạng màu chữ Ti t 37 Ti t 37 : : Bài 6. Bài 6. định dạng trang tính( định dạng trang tính( t t 1) 1) Nhóm 1,. chữ Ti t 37 Ti t 37 : : Bài 6. Bài 6. định dạng trang tính( định dạng trang tính( t t 1) 1) Nhóm 1, 2, 3 Nhóm 4, 5, 6 1. Định dạng phông chữ, cở chữ,

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Bài 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH, Tài liệu Bài 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH, Tài liệu Bài 6. ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bai-6-dinh-dang-trang-tinh

Đăng ký

Generate time = 0.190298080444 s. Memory usage = 18.46 MB