Tài liệu chiến thắng Điện Biên Phủ

Aristarchus
Aristarchus(9641 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 22
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2013, 04:11

Mô tả: GV: Th©n ThÞ HiÒn Thø ba,ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2011 LÞch sö Bµi 17: ChiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ B¶n ®å n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®iÖn biªn ? 1. Nguyªn nh©n: Bộ chính trị họp thơng qua phương án mở chiến dịch Điện Biên Phủ B¸c Hå Pham Văn Đồng Nguyễn Chí Thanh Trường Chinh Võ Nguyên Giáp ? 1. Nguyªn nh©n: *V× sao ta quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ? *Qu©n vµ d©n ta ®· chuÈn bÞ cho chiÕn dÞch nh­ thÕ nµo? Quyết tâm giành thắng lợi để kết thúc cuộc kháng chiến, Cả tiền tuyến và hậu phương đều sẵn sàng với tinh thần cao nhất. - Nửa triệu chiến sỹ từ các mặt trận hành quân về Điện Biên Phủ. - Hàng vạn tấn vũ khí, gần ba vạn người tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, quần áo thuốc men. Đoàn xe thồ chở hàng phục vụ Đoàn xe thồ chở hàng phục vụ Chiến dòch Điện Biên Phủ. Chiến dòch Điện Biên Phủ. Đọc SGK, thảo luận trong nhóm và trả lời vào phiếu học tập: Câu1: Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm mấy đợt? Mỗi đợt diễn ra vào thời gian nào? kết quả ra sao? Câu2: Hãy thuật lại đợt tấn công cuối cùng. 2. Diễn biến: đồi độc lập đồi him lam Bản kéo Mường thanh A 1 Bản hồng cúm c 1 S . N ậ m R ố m Chú giải Sở chỉ huy của địch Cứ điểm và tên cứ điểm của địch. Sân bay Quân ta tấn công đợt 1 Quân ta tấn công đợt 2 Quân ta tấn công đợt 3 Lược đồ chiến dịch Điện Biên Phủ đợt 1: Ngày 13/3/1954 đợt 2: Ngày 30/3/1954 đợt 3 : Ngày 1/5/1954 *Diễn biến: . phục vụ Chiến dòch Điện Biên Phủ. Chiến dòch Điện Biên Phủ. Đọc SGK, thảo luận trong nhóm và trả lời vào phiếu học tập: Câu1: Chiến dịch Điện Biên Phủ được. tin tưởng ở thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp của dân tộc ta. 3. III/ Ý nghóa của chiến dòch Điện Biên Phủ ? Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu chiến thắng Điện Biên Phủ, Tài liệu chiến thắng Điện Biên Phủ, Tài liệu chiến thắng Điện Biên Phủ

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-chien-thang-dien-bien-phu

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.17377114295959 s. Memory usage = 17.86 MB