Gián án danh sach hoc sinh lop 1A 2010-2011

3 74 0 Gửi tin nhắn cho Ánh Hồng
Ánh Hồng

Ánh Hồng

Tải lên: 11,598 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 12:11

PHÒNG GD-ĐT DUYÊN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGŨ LẠC A ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ------------- ------------------------- DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 A NĂM HỌC: 2010-2011 TT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Dân tộc Họ tên cha Họ tên mẹ Chỗ ở Ghi chú Nam Nữ 01 THẠCH SANG 02/082004 X1 Thạch Chính Kiên Thò Lương RS 0677 02 THẠCH NHI 31/01/2004 X2 Thạch Tám Thạch Thò Lành RS 0587 03 THẠCH BÉ THẢO 20/09/2004 X3 Thạch Sang Thạch Thò Phuông RS 0268 04 THẠCH TUẤN KIỆT 08/02/2004 X4 Thạch Sam At Thạch Thò Ngọc Ánh Tr/k 05 THẠCH THỊ Ý NHƯ 2004 ndt5 Thạch Sa Rang Thạch Thò Ri Na RS 06 NGÔ GIA KIỆT 04/01/2004 Ngô Văn Cường Mã Thò Tiến RS 07 NGÔ THỊ YẾN NHI 2004 Ngô Thanh Tuấn Ng. T. Thanh Tuyền RS 0697 08 THẠCH THỊ THƯƠNG 03/10/2004 ndt6 Thạch Cường Thạch Thò Hạnh RS 0639 09 KIM THỊ THU 07/05/2004 ndt7 Kim Rươne Thạch Thò Song RS 10 THẠCH MU NI 19/11/2004 X8 Kiên Na Ra Thạch Thò Sa Phanh RS 11 THẠCH THỊ CHANE ĐI 16/06/2001 ndt9 Thạch Thò Dương RS 12 HỒNG HUỆ 01/07/2004 Hồng Thái Cường Thạch Thò Pha Ly RS 0660 13 PHẠM HIỀN KHA 14/02/2004 Phạm Hữu Vinh Nguyễn Thò Tranh CD 14 PHẠM HIỄN KHA DUY 14/02/2004 Phạm Hữu Vinh Nguyễn Thò Tranh CD 15 NGUYỄN PHÚ Ù QUÝ 25/07/2004 Nguyễn Thanh Tuấn Dương T. Thanh Tuyền RS 16 THẠCH THỊ HẰNG 13/02/2004 X10 Thạch Hồng Thạch Thò Hồng RS 17 THẠCH THỊ LAN 18/06/2004 n11 Thạch Đời Thạch Thò Hòa RS 18 THẠCH QUỆT 20/08/2004 X12 Thạch Tân Thạch Thò Sóc Kha RS 0590 19 THẠCH THI 17/06/2002 X13 Thạch Rên Thạch Thò Sa Tha RS 0704 20 MAI NG. PHƯƠNG TRANG 18/02/2004 Mai Văn Bảy Nguyễn T. Cẩm Hạnh RS 21 THẠCH CHÍ LINH 20/02/2004 X14 / Thạch Thò Trên RS 22 DƯƠNG VĂN CHÍ 19/10/2004 Dương Văn Soi Thạch Thò Huỳnh RS 0674 23 THẠCH THÚY HẰNG 20/02/2004 n15 Thạch Thò Sa Rết RS 24 THẠCH KHÁNH HÙNG 21/11/2004 X16 Thạch SonL Huỳnh Thò Thu Trang RS 0223 25 THẠCH THỊ SA PHI 22/02/2004 n17 Thạch Tam Kiên Thò Sa Ly RS 0616 26 THẠCH HIẾU 15/12/2004 X18 Thạch Chung Thạch Thò SôRaDa RS 27 THẠCH CHAN THI 08/03/2004 X19 Thạch Chane Thia Thạch Thò Thắm RS 28 THẠCH HẢI 01/10/2004 X20 Thạch Hạnh Kiên Thò Thanh RS 29 THẠCH THỊ NGỌC HUỲNH 07/05/2004 n21 Thạch Oanh Đi Thạch Thò Sa Phonl RS 30 THẠCH HOÀI PHONG 19/12/2004 X22 Thạch Khum Trầm Thò Nga 1179 31 THẠCH TÀI 10/12/2004 X23 Thạch So Pa Thạch Thò Khum RS 0656 32 THẠCH THAI 28/02/2004 X24 Thạch Phai Thạch Thò Sa Pháte RS 33 HUỲNH HỮU HẬU 05/03/2004 Huỳnh Văn Phúc Thạch Thò Liên RS 34 LÂM THÀNH NHÂN 15/07/2004 Lâm Sang Kim Thò Huệ RS 0675 35 HÀ GIA HUY 13/03/2004 Hà Văn Ninh Hồ Thò Thu Huệ RS 36 TRẦN HỮU HUY 25/11/2004 Trần Minh Phong Trương Thò Thu Thủy RS 37 THẠCH THỊ CHANE THONE 02/02/2004 ndt 25 Thạch Ươne Thạch T.Sa Qươne RS 38 THẠCH HOÀNG 06/05/2004 X26 / Thạch Thò Xanh RS 0650 39 40 TS 38; N 13; DT 26 ; NDT 10 Ngũ Lạc, ngày 09 tháng 08 năm 2010 Tuyển mới 36; N 13; DT 25; NDT 10 GVCN Học lại: 01; N /; DT 1; NDT / Lưu ban: /; N /; DT /; NDT / *Hộ nghèo: 15 Thạch Tô PHÒNG GD-ĐT DUYÊN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGŨ LẠC A ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ------------- ------------------------- DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 A NĂM HỌC: 2010-2011 TT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Dân tộc Họ tên cha Họ tên mẹ Chỗ ở Ghi chú Nam Nữ 01 THẠCH CHAN THI 08/03/2004 X Thạch Chane Thia Thạch Thò Thắm RS 02 THẠCH THỊ CHANE ĐI 16/06/2001 ndt / Thạch Thò Dương RS 03 THẠCH THỊ CHANE THONE 02/02/2004 ndt Thạch Ươne Thạch T.Sa Qươne RS 04 DƯƠNG VĂN CHÍ 19/10/2004 Dương Văn Soi Thạch Thò Huỳnh RS 0674 05 PHẠM HIỄN KHA DUY 14/02/2004 Phạm Hữu Vinh Nguyễn Thò Tranh CD 06 THẠCH HẢI 01/10/2004 X Thạch Hạnh Kiên Thò Thanh RS 07 THẠCH THỊ HẰNG 13/02/2004 ndt Thạch Hồng Thạch Thò Hồng RS 08 THẠCH THÚY HẰNG 20/02/2004 ndt / Thạch Thò Sa Rết RS 09 HUỲNH HỮU HẬU 05/03/2004 Huỳnh Văn Phúc Thạch Thò Liên RS 10 THẠCH HIẾU 15/12/2004 X Thạch Chung Thạch Thò SôRaDa RS 11 THẠCH HOÀNG 06/05/2004 X / Thạch Thò Xanh RS 0650 12 HỒNG HUỆ 01/07/2004 Hồng Thái Cường Thạch Thò Pha Ly RS 0660 13 THẠCH KHÁNH HÙNG 21/11/2004 X Thạch SonL Huỳnh Thò Thu Trang RS 0223 14 HÀ GIA HUY 13/03/2004 Hà Văn Ninh Hồ Thò Thu Huệ RS 15 TRẦN HỮU HUY 25/11/2004 Trần Minh Phong Trương Thò Thu Thủy RS 16 THẠCH T. NGỌC HUỲNH 07/05/2004 ndt Thạch Oanh Đi Thạch Thò Sa Phonl RS 17 PHẠM HIỀN KHA 14/02/2004 Phạm Hữu Vinh Nguyễn Thò Tranh CD 18 NGÔ GIA KIỆT 04/01/2004 Ngô Văn Cường Mã Thò Tiến RS 19 THẠCH TUẤN KIỆT 08/02/2004 X Thạch Sam At Thạch Thò Ngọc Ánh Tr/k 20 THẠCH THỊ LAN 18/06/2004 ndt Thạch Đời Thạch Thò Hòa RS 21 THẠCH CHÍ LINH 20/02/2004 X / Thạch Thò Trên RS 22 THẠCH MU NI 19/11/2004 X Kiên Na Ra Thạch Thò Sa Phanh RS 23 LÂM THÀNH NHÂN 15/07/2004 Lâm Sang Kim Thò Huệ RS 0675 24 NGÔ THỊ YẾN NHI 2004 Ngô Thanh Tuấn Ng. T. Thanh Tuyền RS 0697 25 THẠCH NHI 31/01/2004 X Thạch Tám Thạch Thò Lành RS 0587 26 THẠCH THỊ Ý NHƯ 2004 ndt Thạch Sa Rang Thạch Thò Ri Na RS 27 THẠCH HOÀI PHONG 19/12/2004 X Thạch Khum Trầm Thò Nga 1179 28 THẠCH QUỆT 20/08/2004 X Thạch Tân Thạch Thò Sóc Kha RS 0590 29 NGUYỄN PHÚ Ù QUÝ 25/07/2004 Nguyễn Thanh Tuấn Dương T. Thanh Tuyền RS 30 THẠCH SANG 02/082004 X Thạch Chính Kiên Thò Lương RS 0677 31 THẠCH THỊ SA PHI 22/02/2004 ndt Thạch Tam Kiên Thò Sa Ly RS 0616 32 THẠCH TÀI 10/12/2004 X Thạch So Pa Thạch Thò Khum RS 0656 33 THẠCH THAI 28/02/2004 X Thạch Phai Thạch Thò Sa Pháte RS 34 THẠCH BÉ THẢO 20/09/2004 X Thạch Sang Thạch Thò Phuông RS 0268 35 THẠCH THI 17/06/2002 X Thạch Rên Thạch Thò Sa Tha RS 0704 36 KIM THỊ THU 07/05/2004 ndt Kim Rươne Thạch Thò Song RS 37 THẠCH THỊ THƯƠNG 03/10/2004 ndt Thạch Cường Thạch Thò Hạnh RS 0639 38 MAI N. PHƯƠNG TRANG 18/02/2004 Mai Văn Bảy Nguyễn T. Cẩm Hạnh RS TS 38; N 13; DT 26 ; NDT 10 Ngũ Lạc, ngày 09 tháng 08 năm 2010 Tuyển mới 36; N 13; DT 25; NDT 10 GVCN Học lại: 01; N /; DT 1; NDT / Lưu ban: /; N /; DT /; NDT / *Hộ nghèo: 15 Thạch Tô PHÒNG GD-ĐT DUYÊN HẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH NGŨ LẠC A ĐỘC LẬP-TỰ DO-HẠNH PHÚC ------------- ------------------------- DANH SÁCH –BẢNG ĐIỂM THI HKI NĂM HỌC: 2010-2011 LỚP 1 A HỌ VÀ TÊN TIẾNG VIỆT TB TOÁN ĐĐ TNXH TC TD GHI CHÚ ĐỌC VIẾT 01 THẠCH THỊ CHANE ĐI 02 THẠCH CHAN THI 03 THẠCH THỊ CHANE THONE 04 DƯƠNG VĂN CHÍ 05 PHẠM HIỄN KHA DUY 06 THẠCH HẢI 07 THẠCH THỊ HẰNG 08 THẠCH THÚY HẰNG 09 HUỲNH HỮU HẬU 10 THẠCH HIẾU 11 THẠCH HOÀNG 12 HỒNG HUỆ 13 THẠCH KHÁNH HÙNG 14 HÀ GIA HUY 15 TRẦN HỮU HUY 16 THẠCH T. NGỌC HUỲNH 17 PHẠM HIỀN KHA 18 NGÔ GIA KIỆT 19 THẠCH TUẤN KIỆT 20 THẠCH THỊ LAN 21 THẠCH CHÍ LINH 22 THẠCH MU NI 23 LÂM THÀNH NHÂN 24 NGÔ THỊ YẾN NHI 25 THẠCH NHI 26 THẠCH THỊ Ý NHƯ 27 THẠCH HOÀI PHONG 28 THẠCH QUỆT 29 NGUYỄN PHÚ Ù QUÝ 30 THẠCH SANG 31 THẠCH THỊ SA PHI 32 THẠCH TÀI 33 THẠCH THAI 34 THẠCH BÉ THẢO 35 THẠCH THI 36 KIM THỊ THU 37 THẠCH THỊ THƯƠNG 38 MAI N. PHƯƠNG TRANG TS 38; N 13; DT 26 ; NDT 10 Ngũ Lạc, ngày tháng năm 2010 Tuyển mới 36; N 13; DT 25; NDT 10 GVCN Học lại: 01; N /; DT 1; NDT / Lưu ban: /; N /; DT /; NDT / *Hộ nghèo: 15 Thạch Tô . PHÚC ------------- ------------------------- DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 A NĂM HỌC: 2010-2011 TT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Dân tộc Họ tên cha Họ tên mẹ Chỗ ở Ghi. PHÚC ------------- ------------------------- DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1 A NĂM HỌC: 2010-2011 TT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Dân tộc Họ tên cha Họ tên mẹ Chỗ ở Ghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án danh sach hoc sinh lop 1A 2010-2011, Gián án danh sach hoc sinh lop 1A 2010-2011, Gián án danh sach hoc sinh lop 1A 2010-2011

Bình luận về tài liệu gian-an-danh-sach-hoc-sinh-lop-1a-2010-2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP