Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nội

107 978 9

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2013, 10:14

luận văn Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. i BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP NỘI    ðINH VIỆT ANH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN ðÌNH BỒNG NỘI - 2010 Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan, số liệu kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả ðinh Việt Anh Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. iii Lêi c¶m ¬n Lêi c¶m ¬nLêi c¶m ¬n Lêi c¶m ¬n ðể hoàn thành ñược bản luận văn này, trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn ðình Bồng, Hội Khoa học ñất Việt Nam ñã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện ñề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo khoa Tài nguyên Môi trường, khoa Sau ðại học - trường ðại học Nông nghiệp Nội ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng ñăng ñất nhà quận Tây Hồ ñã giúp ñỡ tôi trong thời gian nghiên cứu, thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn tới những người thân trong gia ñình ñồng nghiệp ñã khích lệ, tạo những ñiều kiện tốt nhất cho tôi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn ðinh Việt Anh Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. iv MỤC LỤC Trang Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình vii Danh mục các sơ ñồ, biểu ñồ vii 1. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục ñích yêu cầu của ñề tài 3 2. TỔNG QUAN VỀ ðĂNG ðẤT ðAI VĂN PHÒNG ðĂNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT 4 2.1. ðất ñai, bất ñộng sản, thị trường bất ñộng sản 4 2.2. ðăng ñất ñai, bất ñộng sản 7 2.3. Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất 11 Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. v 2.4. Mô hình tổ chức ñăng ñất ñai/bất ñộng sản ở một số nước 21 2.5. Thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất ở nước ta 26 2.6. Thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất thành phố Nội 35 3. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1. ðối tượng phạm vi nghiên cứu 39 3.2. Nội dung nghiên cứu 39 3.3. Phương pháp nghiên cứu 40 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1. ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của quận Tây Hồ, Nội 42 4.2. Thực trạng tình hình hoạt ñộng của Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất quận Tây Hồ 52 4.3. ðánh giá chung về hoạt ñộng của Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất 68 4.4. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất 74 4.5. ðề xuất các giải phá nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất 77 Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. vi 5. KẾT LUẬN ðỀ NGHỊ 80 5.1. Kết luận 80 5.2. ðề nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BðS Bất ñộng sản ðKðð ðăng ñất ñai GCN Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất HSðC Hồ sơ ñịa chính PTTH Phổ thông trung học SDð Sử dụng ñất VPðK Văn phòng ñăng quyền sử dụng ñất THCS Trung học cơ sở UBND Uỷ ban nhân dân TN&MT Tài nguyên Môi trường Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. viii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1. Tình hình thành lập VPðK các cấp 27 Bảng 2.2. Nguồn nhân lực của VPðK của cả nước 29 Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng năm 2009 của quận Tây Hồ 48 Bảng 4.2. Tiến ñộ cấp GCN của quận Tây Hồ 2005 - 2009 61 Bảng 4.3. Hiện trạng hệ thống bản ñồ ñịa chính quận Tây Hồ 65 Bảng 4.4. Tình hình lập hồ sơ ñịa chính của quận Tây Hồ 66 Bảng 4.5. Mức ñộ công khai thủ tục hành chính 69 Bảng 4.6. ðánh giá tiến ñộ giải quyết hồcủa VPðK 70 Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. ix DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 4.1. Khu vực ñô thị cải tạo thuộc chế ñộ quản lý ñất ñô thị Cổng làng Yên Thái, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ 50 Hình 4.2. Khu vực ñô thị mở rộng thuộc chế ñộ quản lý ñất ven ñô phường Bưởi, quận Tây Hồ 50 Hình 4.3. Khu vực ñô thị mới thuộc chế ñộ quản lý ñất nông nghiệp- nông thôn ngoại thành phường Xuân La, quận Tây Hồ 51 Hình 4.4. Trụ sở Bộ phận tiếp nhận hồ trả kết quả 54 Hình 4.5. Cán bộ thụ lý hồ sơ trước giờ tiếp công dân Văn phòng ñăng ñất nhà quận Tây Hồ 54 Hình 4.6. Máy tra cứu thông tin thủ tục hành chính Văn phòng ñăng ñất nhà quận Tây Hồ 55 Hình 4.7. Máy tra cứu trạng thái hồthực hiện thủ tục hành chính Văn phòng ñăng ñất nhà quận Tây Hồ 55 Hình 4.8. Người dân ñến giao dịch tại VPðK 58 Hình 4.9. Lãnh ñạo VPðK giới thiệu tính ñặc thù của Quản lý ñất ñai quận Tây Hồ 59 Hình 4.10. Trao ñổi chuyên môn với cán bộ thụ lý hồVăn phòng ñăng ñất nhà quận Tây Hồ 59 DANH MỤC CÁC SƠ ðỒ, BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang Sơ ñồ 2.1. Vị trí của VPðK trong hệ thống quản lý ñất ñai 20 Sơ ñồ 2.2. Mô hình tổ chức Văn phòng ñăng ñất nhà Nội 36 Biểu ñồ 4.1. Cơ cấu ñất ñai năm 2009 của quận Tây Hồ 49 Biểu ñồ 4.2. So sánh số GCN kê khai số GCN ñã cấp năm 2009 61 Trường ðại học Nông nghiệp NộiLuận văn thạc sĩ nông nghiệp …………. 1 1. MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý giá, di sản của nhân loại, dân tộc. Con người sinh ra từ ñất, lớn lên nhờ ñất khi chết cũng trở về với ñất, vì vậy ñất ñai gắn bó máu thịt với con người nói chung mỗi gia ñình nói riêng. Việc ñăng Nhà nước về ñất ñai có ý nghĩa: Các quyền về ñất ñai ñược bảo ñảm bởi nhà nước, liên quan ñến tính tin cậy, sự nhất quán tập trung, thống nhất của dữ liệu ñịa chính. ðăng ñất ñai là một công cụ của nhà nước ñể bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích cộng ñồng cũng như lợi ích công dân. Lợi ích ñối với nhà nước xã hội: Phục vụ thu thuế sử dụng ñất, thuế tài sản, thuế sản xuất nông nghiệp, thuế chuyển nhượng; Cung cấp tư liệu phục vụ các chương trình cải cách ñất ñai, bản thân việc triển khai một hệ thống ñăng ñất ñai cũng là một cải cách pháp luật; Giám sát giao dịch ñất ñai; Phục vụ quy hoạch; Phục vụ quản lý trật tự trị an; Lợi ích ñối với công dân: Tăng cường sự an toàn về chủ quyền ñối với bất ñộng sản; Khuyến khích ñầu tư cá nhân; Mở rộng khả năng vay vốn (thế chấp); Hỗ trợ các giao dịch về bất ñộng sản; Giảm tranh chấp ñất ñai. Hệ thống ñăng ñất ñai hiện tại của Việt Nam ñang chịu một sức ép ngày càng lớn, từ yêu cầu hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất ñộng sản cung cấp khuôn khổ pháp lý ñể tăng thu hút ñầu tư. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñã cơ bản hoàn thành nhưng nhu cầu giao dịch ñất ñai thì ngày càng cao. Một nguyên tắc cơ bản cho hệ thống ñăng ñất ñai là ñảm bảo tính pháp lý, liên quan ñến tính tin cậy, sự nhất quán tập trung, thống nhất của dữ liệu ñịa chính. Tuy nhiên hồ sơ về ñất ñai ñược quản lý ở nhiều cấp khác nhau, có nhiều khác biệt giữa thông tin trên sổ sách trên giấy . ñăng ký quyền sử dụng ñất - ðánh giá thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội; - ðề xuất một số giải pháp. nghiệp Hà Nội, Em lựa chọn thực hiện ñề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất quận Tây Hồ, Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nội , Luận văn thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận tây hồ thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn