Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

17 787 4 Gửi tin nhắn cho John Bardeen
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

  • Loading...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 23:11

TiÕt 73: TiÕt 73: Bµi Bµi 18: 18: TôC NG÷ TôC NG÷ VÒ THI£N NHI£N Vµ LAO §éng VÒ THI£N NHI£N Vµ LAO §éng s¶n XuÊt s¶n XuÊt A A Kết quả cần đạt Kết quả cần đạt Hiểu thế nào là tục ngữ. Hiểu thế nào là tục ngữ. Hiểu nội dung, ý nghĩa và một số Hiểu nội dung, ý nghĩa và một số hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp hình thức nghệ thuật (kết cấu, nhịp điệu, cách lập luận) của những câu điệu, cách lập luận) của những câu tục ngữ trong bài học. tục ngữ trong bài học. Học thuộc những câu tục ngữ đó. Học thuộc những câu tục ngữ đó. I I   T×m hiÓu chung T×m hiÓu chung §äc phÇn chó thÝch s¸ch gi¸o §äc phÇn chó thÝch s¸ch gi¸o khoa cho biÕt : khoa cho biÕt : ThÕ nµo lµ tôc ThÕ nµo lµ tôc ng÷ ? ng÷ ? I I Tìm hiểu chung Tìm hiểu chung GHI - Là những câu nói dân gian - Là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh điệu, hình ảnh Thể hiện những kinh nghiệm của Thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất , .) được nhân dân động, sản xuất , .) được nhân dân vận dụng vào đời sống hằng ngày. vận dụng vào đời sống hằng ngày. - Đây là một thể loại văn học dân gian. - Đây là một thể loại văn học dân gian. II II TìM HIểU CHI TIếT TìM HIểU CHI TIếT 1. 1. CÂU TụC NGữ 1: CÂU TụC NGữ 1: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Ngày tháng mười chưa cười đã tối. - Vào tháng năm (âm lịch) thì đêm ngắn, ngày dài; Ngược lại, vào tháng 10 (âm lịch) thì đêm dài ngày ngắn. - Có hiện tượng đó là do sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và vị trí của Việt Nam trên địa cầu. Câu tục ngữ này giúp con người có ý thức chủ động nhìn nhận, sử dụng thời gian công việc và chú ý đến sức khỏe của mình vào các thời điểm khác nhau trong một năm. 2. 2. CÂU TụC NGữ THứ 2 CÂU TụC NGữ THứ 2 Mau sao thì nắng, vắng sao thì Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. mưa. - Vào mùa hè, nếu ban đêm trên bầu trời đầy sao còn nắng lâu; Ngược lại, nếu trời nhiều mây, ít sao sắp có mưa. - Mật độ các ngôi sao trên trời cũng là tín hiệu để dự đoán thời tiết. Câu tục ngữ này giúp con người có ý thức biết nhìn mật độ sao trên bầu trời vào mùa hè để dự đoán thời tiết, sắp xếp công việc. 3. 3. CÂU TụC NGữ THứ 3 CÂU TụC NGữ THứ 3 RáNG Mỡ Gà Có NHà THì GIữ. RáNG Mỡ Gà Có NHà THì GIữ. - Khi trên bầu trời xuất hiện ráng có Khi trên bầu trời xuất hiện ráng có màu sắc màu mỡ gà. màu sắc màu mỡ gà. Trời sắp có bão Trời sắp có bão Phải chú ý để có biện pháp giữ gìn Phải chú ý để có biện pháp giữ gìn nhà cửa, cây cối, đê điều, nhà cửa, cây cối, đê điều, - - Đây là một kinh nghiệm dự đoán Đây là một kinh nghiệm dự đoán bão. bão. Sẽ có ý thức chủ động bảo vệ con Sẽ có ý thức chủ động bảo vệ con người, nhà cửa , hoa màu. người, nhà cửa , hoa màu. 4. 4. CÂU TụC NGữ THứ CÂU TụC NGữ THứ 4 4 TháNG bảy kiến bò chỉ lo lại TháNG bảy kiến bò chỉ lo lại lụt. lụt. - V - V ào tháng bảy ào tháng bảy ( âm lịch ), ( âm lịch ), kiến bò kiến bò nhiều là dấu hiệu báo sắp có mưa to và nhiều là dấu hiệu báo sắp có mưa to và có thể lụt. có thể lụt. Đây là câu tục ngữ giúp Đây là câu tục ngữ giúp con người có ý thức dự con người có ý thức dự đoán lũ lụt để đề phòng và đoán lũ lụt để đề phòng và có biện pháp phòng tránh. có biện pháp phòng tránh. . kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao nhân dân về mọi mặt (tự nhiên, lao động, sản xuất , .) được nhân dân động, sản xuất , .) được nhân dân. lập luận) của những câu tục ngữ trong bài học. tục ngữ trong bài học. Học thuộc những câu tục ngữ đó. Học thuộc những câu tục ngữ đó. I I   T×m hiÓu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất, Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất, Bài soạn Tục ngữ về thiên nhiên & lao động sản xuất

Bình luận về tài liệu bai-soan-tuc-ngu-ve-thien-nhien-lao-dong-san-xuat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP