Bài giảng nghe- kể: Kéo cây lua lên

13 485 4 Gửi tin nhắn cho Robert Boyle
Robert Boyle

Robert Boyle

Tải lên: 11,478 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 22:11

Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Em hãy kể lại câu chuyện giấu cày Em hãy kể lại câu chuyện giấu cày trong tiết tập làm văn tuần 15? trong tiết tập làm văn tuần 15? Câu chuyện đáng cười ở chỗ nào? Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ TuÇn: 16 Thø , ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 TuÇn: 16 Thø , ngµy th¸ng 11 n¨m 2009 TiÕt: 16 LuyÖn tõ vµ c©u: TiÕt: 16 LuyÖn tõ vµ c©u: Nghe kể: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn . . Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: kéo cây lúa lên Nghe kể: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn . . Hoạt động cá nhân Hoạt động cá nhân Chàng ta lấy tay kéo cây lúa nhà mình lên cao hơn cây lúa nhà người. Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì? Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Lúa nhà ta xấu quá.Như Lúa nhà ta xấu quá.Như ng hôm nay tôi đã kéo nó ng hôm nay tôi đã kéo nó lên cho cao hơn lúa ở lên cho cao hơn lúa ở ruộng bên rồi. ruộng bên rồi. Về nhà anh nói Về nhà anh nói gì với vợ ? gì với vợ ? Vì sao lúa nhà Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị chàng ngốc bị héo? héo? Vì chàng ngốc kéo cây lúa Vì chàng ngốc kéo cây lúa lên làm rễ cây bị đứt và lên làm rễ cây bị đứt và cây chết héo. cây chết héo. Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn . . Câu chuyện này đáng cười ở điểm nào? Chàng ngốc tưởng kéo cây lúa lên sẽ giúp cây lúa mọc nhanh hơn, không ngờ cây lúa lại chết héo. Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Kể lại câu chuyện em vừa được nghe? Hoạt động nhóm đôi Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Thi kể chuyện Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Kể về thành thị hoặc nông thôn Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu Tiết: 16 Luyện từ và câu : : Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tuần: 16 Thứ , ngày tháng 11 năm 2009 Tiết: 16 Luyện từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: . Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về thành thị, nông thôn Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nghe kể: Kéo cây. từ và câu: Tiết: 16 Luyện từ và câu: Nghe kể: kéo cây lúa lên Nghe kể: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn Nói về
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng nghe- kể: Kéo cây lua lên, Bài giảng nghe- kể: Kéo cây lua lên, Bài giảng nghe- kể: Kéo cây lua lên

Bình luận về tài liệu bai-giang-nghe-ke-keo-cay-lua-len

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP