Bài soạn TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

10 418 0 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 18:11

CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) THẾ GIỚI (1918 – 1939) BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Kiểm tra bài cũ: Nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghóa của chính sách kinh tế mới? 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai – 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống Vécxai – Oasinhtơn: Oasinhtơn: - Sau CTTG I, các nước tư bản tổ chức Hội nghò - Sau CTTG I, các nước tư bản tổ chức Hội nghò Vécxai (1919-1920) và Oasinhtơn (1921-1922) để phân Vécxai (1919-1920) và Oasinhtơn (1921-1922) để phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập chia quyền lợi. Một trật tự thế giới mới được thiết lập gọi là hệ thống Vécxai – Oasinhtơn gọi là hệ thống Vécxai – Oasinhtơn Sau CTTG I, để phân chia quyền lợi các nước tư bản đã làm gì? - Hệ thống này mang lại nhiều lợi lộc cho các nước thắng trận, xác lập sự nô dòch, áp đặt với các nước bại trận, gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc. BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Với hệ thống Vécvai – Oasinhtơn trật tự thế giới mới được thiết lập ntn? Hội nghị Versailles Cung điện Versailles 2.Cao trào CM 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản 2.Cao trào CM 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản - Do hậu quả của CTTG I và thắng lợi của CMT10 - Do hậu quả của CTTG I và thắng lợi của CMT10 Nga Nga   Cao trào CM bùng nổ. Cao trào CM bùng nổ. Nguyên nhân nào làm bùng nổ cao trào CM (1918 – 1923) ở các nước tư bản? - Hệ quả: Nhiều ĐCS ra đời ở các nước, đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế lãnh đạo. BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Mặc dù không giành được thắng lợi nhưng dẫn đến hệ quả gì? a. Cao trào CM (1918-1923) ở các nước tư bản : Cao trào CM (1918-1923) ở các nước tư bản : 2.Cao trào CM 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản 2.Cao trào CM 1918-1923 ở các nước tư bản. Quốc tế Cộng sản - Với hoạt động tích cực của Lênin, ngày 2/3/1919, - Với hoạt động tích cực của Lênin, ngày 2/3/1919, Quốc tế Cộng sản thành lập ở Matxcơva. Quốc tế Cộng sản thành lập ở Matxcơva. Quốc tế CS được thành lập ntn? - Từ 1919 – 1943, QTCS tiến hành 7 lần đại hội, vạch ra đường lối đúng đắn, kòp thời cho từng thời kì phát triển của CMTG. BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Cho biết hoạt động của quốc tế CS? b. Quốc tế cộng sản: Quốc tế cộng sản: Vai trò của quốc tế CS? -Vai trò: Có những đóng góp to lớn trong phong trào CMTG. 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó: 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó: - Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến tình - Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận dẫn đến tình trạng hàng hoá ế thừa, cung vượt quá xa cầu. trạng hàng hoá ế thừa, cung vượt quá xa cầu. Nguyên nhân nào dẫn đến khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) ? BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 – 1933) diễn ra ntn? Hậu quả? a. Nguyên nhân: Nguyên nhân: 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó: 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 và hậu quả của nó: - - Kinh tế: Kinh tế: Tàn phá nặng nề nền KT các nước TB, Tàn phá nặng nề nền KT các nước TB, hàng chục triệu người vào tình trạng đói khổ. hàng chục triệu người vào tình trạng đói khổ. BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) b. Hậu quả: Hậu quả: - - Chính trò – xã hội: Chính trò – xã hội: Bất ổn đònh, những cuộc đấu Bất ổn đònh, những cuộc đấu tranh, biểu tình diễn ra khắp các nước. tranh, biểu tình diễn ra khắp các nước. - - Quan hệ quốc tế: Quan hệ quốc tế: Hình thành hai khối ĐQ đối lập Hình thành hai khối ĐQ đối lập nhau, một bên là Mó, Anh, Pháp với một bên là Đức, nhau, một bên là Mó, Anh, Pháp với một bên là Đức, Italia, Nhật Bản. Báo hiệu nguy cơ một cuộc CTTG Italia, Nhật Bản. Báo hiệu nguy cơ một cuộc CTTG mới. mới. 4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ 4. Phong trào Mặt trận Nhân dân chống phát xít và nguy cơ chiến tranh: chiến tranh: - Trước thảm họa của CNPX và nguy cơ chiến tranh, - Trước thảm họa của CNPX và nguy cơ chiến tranh, QTCS chỉ đạo PT đấu tranh thành lập MTND các nước QTCS chỉ đạo PT đấu tranh thành lập MTND các nước chống PX (Pháp, T.khắc, Tây Ban Nha …) chống PX (Pháp, T.khắc, Tây Ban Nha …) Mặt trận Nhân dân chống phát xít ra đời trong bối cảnh lòch sử ntn? BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Kết quả ntn? - Kết quả: Thắng lợi ở Pháp, thất bại ở Tây Ban - Kết quả: Thắng lợi ở Pháp, thất bại ở Tây Ban Nha. Nha. Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử . II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH NGHĨA GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) THẾ GIỚI. giữa các nước đế quốc. BÀI 11: TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) Với hệ thống Vécvai – Oasinhtơn trật tự thế giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI, Bài soạn TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI, Bài soạn TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI

Bình luận về tài liệu bai-soan-tinh-hinh-cac-nuoc-tu-ban-giua-hai-cuoc-chien-tranh-the-gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP