Nghiên cứu thành phần rệp hại bưởi, đặc điểm sinh học sinh thái loài rệp sáp bột 2 tua dài pseudococcus sp năm 2010 2011 tại gia lâm, hà nội

79 215 1
Kira

Kira Gửi tin nhắn

Tải lên: 23,798 tài liệu

  • Loading...
1/79 trang
Tải xuống 15,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2013, 10:39

luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ, cao học, khóa luận, đề tài BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ---------  --------- NGUYỄN MINH MỸ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN RỆP HẠI BƯỞI, ðẶC ðIỂM SINH HỌC - SINH THÁI LOÀI RỆP SÁP BỘT 2 TUA DÀI Pseudococcus sp. N ĂM 2010 - 2011 T ẠI GIA LÂM, HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Mã số: 60.62.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ðẶNG THỊ DUNG HÀ NỘI - 2011 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng: Số liệu và kết quả nghiên cứu trong bản luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa hề ñược sử dụng cho việc bảo vệ một học vị nào. Mọi sự giúp ñỡ cho việc hoàn thành luận văn tốt nghiệp ñều ñã ñược cảm ơn. Các thông tin, tài liệu trích dẫn trong luận văn này ñã ñược ghi rõ nguồn gốc. Tác giả Nguyễn Minh Mỹ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành ñược bản luận văn này, ngoài sự nỗ lực và sự ham học hỏi của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ tận tình của các thầy cô giáo, gia ñình và bạn bè. Trước hết tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS. ðặng Thị Dung ñã dành nhiều thời gian công sức chỉ dẫn, giúp ñỡ và ñộng viên tôi trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện ñề tài. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo bộ môn Côn trùng – Khoa Nông học và Viện ñào tạo sau ðại học trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã giúp ñỡ tạo ñiều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin cảm ơn sự giúp ñỡ của lãnh ñạo ñịa phương và các hộ nông dân ñã tạo mọi ñiều kiện thời gian cũng như ñịa ñiểm cho tôi thực hiện ñề tài. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người thân, gia ñình, bạn bè ñã ñộng viên giúp ñỡ tôi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2011 Tác giả Nguyễn Minh Mỹ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt v Danh mục bảng biểu vi Danh mục các hình vii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 ðặt vấn ñề 1 1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 3 1.2.1 Mục ñích 3 1.2.2 Yêu cầu 4 1.3 Cơ sở khoa học và thực tiễn của ñề tài 4 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 6 2.1 Tình hình sản xuất cây có múi Citrus 6 2.2 Những nghiên cứu về rệp trên cây có múi 9 2.2.1 Trên thế giới 9 2.2.2 Ở Việt Nam 16 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 20 3.2 ðối tượng, vật liệu và dụng cụ nghiên cứu 20 3.2.1 ðối tượng nghiên cứu 20 3.2.2 Vật liệu nghiên cứu 20 3.2.3 Dụng cụ nghiên cứu 20 3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu ngoài ñồng 21 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… iv 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu trong phòng 22 3.3.3 Khảo nghiệm một số thuốc hóa học phòng chống rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 24 3.4 Giám ñịnh mẫu vật 24 3.5 Chỉ tiêu theo dõi và phương pháp tính toán 25 3.6 Xử lý số liệu 27 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Thành phần rệp hại bưởi năm 2010-2011 tại Gia Lâm, Hà Nội 28 4.2 ðiều tra diễn biến mật ñộ và tỉ lệ hại của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. năm 2010 – 2011 tại Gia Lâm, Hà Nội. 34 4.3 Nghiên cứu ñặc ñiểm hình thái, sinh học - sinh thái của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 36 4.3.1 ðặc ñiểm hình thái của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 36 4.3.2 ðặc ñiểm sinh học - sinh thái học loài rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 43 4.4 Hiệu lực của một số thuốc bvtv trừ rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 52 4.4.1 Hiệu lực của một số thuốc bvtv trừ rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. trong phòng thí nghiệm. 52 4.4.2 Khảo sát hiệu lực của thuốc bvtv trừ rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. hại bưởi tại Gia Lâm, Hà Nội 54 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 ðề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC 67 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Từ viết tắt BVTV Bảo vệ thực vật CABI Commonwealth Agricultural Bureaux Internetional CĂQ Cây ăn quả CT Công thức CSIRO Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation EPPO European and mediterranean plant protection Organization FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations NSP Ngày sau phun NXB Nhà xuất bản Mð Mật ñộ TT Trưởng thành UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… vi DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang 2.1 Các nước sản xuất cây có múi chính trên thế giới 7 2.2 Diện tích, năng suất, sản lượng cây ăn quả có múi của cả nước và miền Bắc 2001 - 2005 8 3.1 Các loại thuốc hóa học dùng ñể khảo nghiệm trên rệp sáp bột 2 tua dài 21 4.1 Thành phần rệp hại bưởi tại Gia Lâm – Hà Nội (2010-2011) 29 4.2 Diễn biến mật ñộ và tỉ lệ hại của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. năm 2010 - 2011 tại Gia Lâm, Hà Nội 34 4.3 Kích thước rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 37 4.4 Thời gian phát dục của rệp cái Pseudococcus sp. 44 4.5 Thời gian phát dục của rệp ñực Pseudococcus sp. 45 4.6 So sánh thời gian phát dục của rệp ñực Pseudococcus sp. ở ñiều kiện nhiệt-ẩm ñộ khác nhau 46 4.7 So sánh thời gian phát dục của rệp cái Pseudococcus sp. ở ñiều kiện nhiệt-ẩm ñộ khác nhau 47 4.8 Sức ñẻ trứng của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 48 4.9 Nhịp ñiệu sinh sản của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 49 4.10 Tỷ lệ trứng nở của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 51 4.11 Hiệu lực của thuốc BVTV trừ rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. trong phòng thí nghiệm 53 4.12 Sự tác ñộng của thuốc BVTV ñến mật ñộ của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. hại bưởi (ngoài ñồng ruộng) 55 4.13 Hiệu lực của thuốc BVTV trừ rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. hại bưởi tại Gia Lâm – Hà Nội (ngoài ñồng ruộng) 55 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… vii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang 4.1 Rệp sáp 3 sọc nổi mình dài Unaspis yanonensis Kuwana 30 4.2 Rệp sáp mai rùa Cocus pseudomagnoliarum Kuwana 30 4.3 Rệp sáp Ceroplastes ceriferus Fabricius 30 4.4 Rệp sáp vẩy ốc Chrysomphalus aonidum Linnaeus 30 4.5 Rệp muội ñen Toxoptera aurantii Boyer 30 4.6 Rệp muội xanh Toxoptera citricida Kirkaldy 30 4.7 Rệp sáp khuyên ñen Parlatoria ziziphi Lucas 31 4.8 Rệp sáp bột tua dài Rastrococcus invadens Williams 31 4.9 Rệp sáp vảy tròn trong suốt Aspidiotus destructor Signoret 31 4.10 Rệp sáp bột sọc vằn Ferrisia virgata Cockerell 31 4.11 Rệp sáp phẩy dài Lepidosaphes gloverri Packard 31 4.12 Rệp sáp bột tua Planococus sp. 31 4.13 Rệp sáp 3 sọc nổi mình ngắn Unaspis citri Comstock 32 4.14 Rệp sáp bột cầu Pulvinaria vitis Linnaeus 32 4.15 Rệp sáp bột tua ngắn Planococcus citri Risso 32 4.16 Rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 32 4.17 Rệp sáp bột Icerya seychellarum Westwood 32 4.18 Rệp sáp vỏ cứng Ceroplastes destructor Newstead 32 4.19 Rệp sáp phẩy ñỏ tía Lepidosaphes beekii Newman 33 4.20 Rệp sáp vảy lớn Lepidosaphes sp. 33 4.21 Diễn biến mật ñộ rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. tại Gia Lâm, Hà Nội 35 4.22 Trứng ñặt trên giấy ô li 38 4.23 Trứng ñặt trên lá 38 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… viii 4.24 Rệp tuổi 1 ñặt trên giấy ô li 38 4.25 Rệp tuổi 1 trên lá bưởi 38 4.26 Rệp tuổi 2 40 4.27 Rệp ñực nhả tơ tạo kén 40 4.28 Rệp cái tuổi 3 mặt bụng 40 4.29 Rệp cái tuổi 3 mặt lưng 40 4.30 Rệp ñực tuổi 3 trên giấy ô li 41 4.31 Rệp ñực tuổi 3 trên lá bưởi 41 4.32 Nhộng giả 42 4.33 Rệp ñực tạo kén và lột xác trong kén 42 4.34 Rệp cái trưởng thành trên giấy ôli 42 4.35 Rệp cái trưởng thành trên lá bưởi 42 4.36 Trưởng thành rệp ñực mặt lưng 43 4.37 Trưởng thành rệp ñực mặt bụng 43 4.38 Nhịp ñiệu sinh sản của rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. 50 4.39 Hiệu lực của một số thuốc hóa học trừ rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. hại bưởi trong phòng thí nghiệm. 54 4.40 Hiệu lực của một số thuốc hóa học ñối với rệp sáp bột 2 tua dài Pseudococcus sp. hại bưởi trên ñồng ruộng 56 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……… 1 1. MỞ ðẦU 1.1 ðẶT VẤN ðỀ Cây có múi Citrus (Cam, bưởi, chanh, quýt…) là loại cây có giá trị kinh tế cao. Sản phẩm cây có múi không những cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác, ñây cũng là mặt hàng mà nước ta có thể sản xuất và xuất khẩu quanh năm. Các sản phẩm từ cây có múi thơm ngon bổ dưỡng bởi lẽ trong thành phần thịt quả có chứa 6-12% ñường (chủ yếu là ñường saccaroza). Hàm lượng vitamin C từ 40 – 90mg/100g tươi, các axit hữu cơ từ 0.4 – 1.2% trong ñó có nhiều axit có hoạt tính sinh học cao cùng với các chất khoáng và dầu thơm (Hoàng Ngọc Thuận, 2005) [19]. Do ñó, các sản phẩm từ cây có múi ñược rất nhiều người ưa thích. Cây cho trái sớm và có sản lượng cao, sau 3 năm trồng cây ñã bắt ñầu cho trái và có thể thu hoạch, những năm về sau năng suất tăng dần và thời gian kinh doanh kéo dài có thể trên 50 năm nếu ñược chăm sóc tốt. Ở Việt Nam, thời ñiểm trái chín muộn vào lúc thị trường ít rau quả, vì hầu hết trái cây thu hoạch nhiều vào vụ hè thu, trong khi cây có múi thu hoạch vào mùa thu ñông nên giải quyết ñược nhu cầu trái tươi cho thị trường, lại ñúng vào dịp tết nguyên ñán nên càng có giá trị. Cây có múi ñược sử dụng với nhiều mục ñích khác nhau như ñể ăn tươi, vắt lấy nước uống, lấy mùi vị, chế biến thức ăn, làm mứt, chế biến nước giải khát, làm hương liệu. Ngoài ra, cây có múi còn là mặt hàng không thể thiếu ñược trong các dịp lễ tết hàng năm. Cây bưởi (Citrus grandis Obeck) là một loại cây ăn quả có múi quý của nước ta, có giá trị dinh dưỡng cao và có tác dụng tốt với sức khỏe con người. Trong 100gr phần ăn ñược có chứa 89gr nước, 0,5gr protein; 0,4 gr chất béo; 9,3 gr tinh bột; 49 UI vitamin A; 0,07mg vitamim B 1 ; 0,02 mg vitamin B 2 ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần rệp hại bưởi, đặc điểm sinh học sinh thái loài rệp sáp bột 2 tua dài pseudococcus sp năm 2010 2011 tại gia lâm, hà nội , Nghiên cứu thành phần rệp hại bưởi, đặc điểm sinh học sinh thái loài rệp sáp bột 2 tua dài pseudococcus sp năm 2010 2011 tại gia lâm, hà nội

Bình luận về tài liệu nghien-cuu-thanh-phan-rep-hai-buoi-dac-diem-sinh-hoc-sinh-thai-loai-rep-sap-bot-2-tua-dai-pseudococcus-sp-nam-2010-2011-tai-gia-lam-ha-noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP