Cảm thụ văn học lớp 5

Ánh Hồng
Ánh Hồng(11599 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1302
5
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 07:11

Mô tả: Ti liãûu BDHSG låïp 5 DẢY CM THỦ VÀN HC CHO HC SINH TIÃØU HC I. Thãú no l cm thủ vàn hc? Cm thủ vàn hc l sỉû cm nháûn nhỉỵng giạ trë näøi báût, nhỉỵng âiãưu sáu sàõc, tãú nhë v âẻp â ca vàn hc thãø hiãûn trong tạc pháøm (cún truûn, bi vàn, bi thå .) hay mäüt bäü pháûn ca tạc pháøm (âoản vàn , âoản thå .tháûm chê mäüt tỉì ngỉỵ cọ giạ trë trong cáu vàn, cáu thå) Nhỉ váûy, cm thủ vàn hc cọ nghéa l khi âc (nghe) mäüt cáu chuûn, mäüt bi thå .ta khäng nhỉỵng hiãøu m cn phi xục cm, tỉåíng tỉåüng v tháût sỉû gáưn gi, “nháûp thán” våïi nhỉỵng gç â âc . Âãø cọ âỉåüc nàng lỉûc cm thủ vàn hc sáu sàõc v tinh tãú, cáưn cọ sỉ say mã, hỉïng thụ khi tiãúp xục våïi thå vàn; chëu khọ têch ly väún hiãøu biãút vãư thỉûc tãú cüc säúng v vàn hc; nàõm vỉỵng kiãún thỉïc cå bn vãư tiãúng Viãût phủc vủ cho cm thủ vàn hc. II. Cạch viãút mäüt âoản bi cm thủ vàn hc: a. Âc k âãư bi, nàõm chàõc u cáưu ca bi táûp (phi tr låìi âỉåüc âiãưu gç? Cáưn nãu báût âỉåüc gç? .) b. Âc v tçm hiãøu vãư cáu thå (cáu vàn ) hay âoản trêch âỉåüc nãu trong bi (Dỉûa vo u cáưu củ thã øca bi táûp âãø tçm hiãøu, vê dủ: cạch dng tỉì âàût cáu; cạch dng hçnh nh, chi tiãút; cạch sỉí dủng biãûn phạp nghãû thût quen thüc nhỉ so sạnh, nhán họa, âiãûp ngỉỵ .â giụp em cm nháûn âỉåüc näüi dung, nghéa gç âẻp â, sáu sàõc). c. Viãút âoản vàn vãư cm thủ vàn hc (khong 5-7 dng) hỉåïng vo u cáưu ca âãư bi. (Âoản vàn cọ thãø bàõt âáưu bàòng mäüt cáu “måí âoản” âãø dáùn dàõt ngỉåìi âc hồûc tr låìi thàóng vo cáu hi chênh; tiãúp âọ, cáưnnãu r cạc theo u cáưu ca âãư bi; cúi cng, cọ htãø “kãút âoản” bàòng mäüt cáu ngàõn gn âãø “gọi” lải näüi dung cm thu) Nàõm vỉỵng u cáưu vãư cm thủ vàn hc åí tiu hc, kiãn trç táûp luûn tỉìng bỉåïc (tỉì dãù âãún khọ), nháút âënh hc sinh s viãút âỉåüc nhỉỵng âoản vàn hay vãư cm thủ vàn hc, s cọ âỉåüc nàng lỉûc cm thủ vàn hc täútâãø phạt hiãûn biãút bao âiãưu âạng qu trong vàn hc v cüc säúng ca chụng ta. III. Mäüt säú bi táûo tham kho: Phảm Thë Hỉång Lan 1 Trỉåìng Tiãøu hc säú 2 Triãûu Trảch Ti liãûu BDHSG låïp 5 Âãư 1: Trong bi Dỉìa åi! (Tiãúng Viãût5 , táûp mäüt), nh thå Lã Anh Xn cọ viãút: “Dỉìa váùn âỉïng hiãn ngang cao vụt Lạ váùn xanh ráút mỉûc dëu dng Rãù dỉìa càõm sáu vo lng âát, Nhỉ dán lng bạm chàût q hỉång.” Em hy cho biãút: hçnh nh cáy dỉìa trong âoản thå trãnnọi lãn nhỉỵng âiãưu gç âẻp â vãư ngỉåìi dán miãưn Nam trong khạng chiãún chäúng M? BI LM: Trong khäø thå trãn (trêch trong bi Dỉìa åi) ca nh thå Lã Anh Xn, ta tháúy tạc gi nhỉ mún thäng qua hçnh tỉåüng cáy dỉìa âãø ca ngåüi pháøm cháút kiãn cỉåìng, anh dng, hiãn ngang, tỉû ho trong chiãún âáúu ca ngỉåìi dán miãưn Nam. Âäưng thåìi tạc gi cng mún nọi lãn pháøm cháút trong sạng, thy chung, dëu dng, âẻp â trong cüc säúng v chê kiãn cỉåìng bạm trủ, gàõn bọ chàût ch våïi mnh âáút q hỉång mçnh ca ngỉåìi dán miãưn Nam trong cüc khạng chiãún chäúng M cỉïu nỉåïc. Âãư 2: T cnh âẻp Sa Pa, nh vàn Nguùn Phan Hạch â viãút: “Thồõt cại, lạc âạc lạ vng råi trong khonh khàõc ma thu. Thồõt cại, tràõng long lanh mäüt cån mỉa tuút trãn nhỉỵng cnh âo, lã, máûn. Thồõt cại, giọ xn háy háøy näưng nn våïi nhỉỵng bäng hoa lay ån mu âen nhung hiãúm qu.” (Âỉåìng âi Sa Pa- Tiãúng Viãût 4, táûp mäüt, 1995) Em cọ nháûn xẹt gç vãư cạch dng tỉì, âàût cáu åí âoản vàn trãn? Nãu tạc dủng ca cạch dng tỉì, âàût cáu âọ. BI LM: Cọ l chỉa cọ tạc gi no t cnh Sa Pa lải âẻp â, tinh tãú v säúng âäüng nhỉ nh vàn Nguùn Phan Hạch. Tạc gi â khẹo lẹo sỉí dủng biãûn phạp nghãû thût âo ngỉỵ âãø nháún mảnh, âãø lm näøi báût v âẻp nãn thå ca cnh sàõc thiãn nhiãn v thåìi tiãút åí Sa Pa. Âäưng thåìi âiãûp tỉì “thồõt cại” tảo cho chụng ta cại cm xục âäüt ngäüt, ngåỵ ngng trỉåïc sỉû thay âäøi nhanh chọng ca thåìi tiãút åí Sa Pa. Sỉû thay âäøi nhanh chọng âãún mỉïc báút ngåì áúy khiãún ngỉåìi âc nhỉ lảc vc mäüt tiãn cnh váûy. Phảm Thë Hỉång Lan 2 Trỉåìng Tiãøu hc säú 2 Triãûu Trảch Ti liãûu BDHSG låïp 5 Âãư 3: Trong bi Bọc lëch (Tiãúng Viãût 2, táûp hai., 1995) nh thå Bãú Kiãún Qúc cọ viãút: “Ngy häm qua åí lải Trong våí häưng ca con Con hc hnh chàm chè L ngy qua váùn cn .” Nh thå mún nọi våïi em âiãưu gç qua âoản thå trãn? BI LM: Trong âoản thå trãn, nh thå Bãú Kiãún Qúc nhỉ mún nọi våïi chụng ta ràòng: Ta hc hnh chàm chè thç trong cún våí häưng âẻp â ca chụng ta s âỉåüc ghi lải nhỉỵng âiãøm mỉåìi do chênh nhỉỵng kiãún thỉïc m ngy âãm ta miãût mi hc táûp. Båíi váûy cọ thãø nọi: Ngy häm qua tuy â qua âi nhỉng s âỉåüc nhàõc âãún khi ta cọ nhỉỵng kiãún thỉïc, cọ nhỉỵng thnh qu m “ngy häm qua” ta â têch ly âỉåüc. Âãư 4: BỌNG MÁY Häm nay tråìi nàõng nhỉ nung Mẻ em âi cáúy phåi lỉng c ngy Ỉåïc gç em họa âạm máy Em che cho mẻ sút ngy bọng rám (Thanh Ho) Âc bi thå trãn, em tháúy cọ nhỉỵng nẹt gç âẻp vãư tçnh cm ca ngỉåìi con âäúi våïi mẻ? BI LM: Âc bi thå trãn, ta tháúy tçnh cm ca ngỉåìi con âäúi våïi mẻ mçnh tháût âẻp â v tháût âạng qu trng.Tçnh cm âọ âỉåüc thãø hiãûn qua sỉû cm thäng våïi nhỉỵng viãûc lm váút v ca mẻ nhỉ phåi lỉng âi cáúy dỉåïi cại nọng nhỉ nung v sỉû ỉåïc mong âỉåüc gọp pháưn lm cho mẻ âåỵ váút v trong cäng viãûc: Họa thnh âạm máy âãø che cho mẻ sút ngy bọng rám, giụp mẻ lm viãûc trãn âäưng mạt m, khi bë nàõng nọng. Âọ l mäüt tçnh thỉång vỉìa sáu sàõc, vỉìa củ thãø v thiãút thỉûc ca ngỉåìi con âäúi våïi mẻ. Âãư 5: Trong bi Vm C Âäng (Tiãúng Viãût 3, táûp mäüt), nh thå Hoi V cọ viãút: “Âáy con säng nhỉ dng sỉỵa mẻ Nỉåïc vãư xanh rüng lụa, vỉåìn cáy Phảm Thë Hỉång Lan 3 Trỉåìng Tiãøu hc säú 2 Triãûu Trảch Ti liãûu BDHSG låïp 5 V àm àõp nhỉ lng ngỉåìi mẻ Chåí tçnh thỉång trang tri âãm ngy.” Âc âoản thå trãn, em cm nháûn âỉåüc v âẻp âạng qu ca dng säng q hỉång nhỉ thãú no? BI LM: Nãúu nhỉ ai cng cọ mäüt dng säng thç chàõc s chảnh lng thỉång nhåï khi âc bi thå “Vm C Âäng” ca nh thå Hoi V. Båíi dng säng q hỉång khäng nhỉỵng l nåi nä âa, ngủp làûn ca con tr m cn âỉa nỉåïc vãư tàõm mạt cho rüng lụa, nỉång khoai, cho nhỉỵng khu vỉåìn bảt ngn cáy trại nhỉ chênh dng sỉỵa ngt ngo ca mẻ ni dỉåỵng cạc con tỉì thỉía lt lng. Khäng nhỉỵng thãú m dng nỉåïc àm àõp nhỉ táúm lng ngỉåìi mẻ trn âáưy u thỉång, sàơn sng chia s táúm lng mçnh cho nhỉỵng âỉïa con v cho hãút thy mi ngỉåìi. Âãư 6: Trong bi Cä giạo låïp em ( Tiãúng Viãût 2, táûp mäüt), nh thå Nguùn Xn Sanh cọ viãút: “Cä dảy em táûp viãút Giọ âỉa thong hỉång nhi Nàõng ghẹ vo cỉía låïp Xem chụng em hc bi” Em hy cho biãút: khäø thå trãn â sỉí dủng biãûn phạp nghãû thût gç näøi báût? Biãûn phạp nghãû thût âọ giụp em tháúy âỉåüc âiãưu gç âẻp â åí cạc bản hc sinh? BI LM: Trong khäø thå trãn, tạc gi â dng biãûn phạp nghãû thût nhán họa âãø cho ta tháúy âỉåüc tinh tháưn hc táûp ráút chàm chè ca cạc bản hc sinh. Sỉû chàm chè, miãût mi hc táûp ca cạc bản khäng nhỉỵng lm vui lng äng b, cha mẻ m cn lm cho cnh váût xung quanh (nàõng) cng mún ngỉìng âa nghëch âãø ghẹ vo cỉía låïp xem cạc bản hc bi. Âãư 7: Trong bi Viãût Nam thán u (Tiãúng Viãût 4, táûp mäüt), nh thå Nguùn Âçnh Thi cọ viãút: “Viãût Nam âáút nỉåïc ta åi! Mãnh mäng biãøn lụa âáu tråìi âẻp hån Cạnh c bay l ráûp råìn, Máy måì che âènh Trỉåìng Sån såïm chiãưu” Phảm Thë Hỉång Lan 4 Trỉåìng Tiãøu hc säú 2 Triãûu Trảch Ti liãûu BDHSG låïp 5 Âc âoản thå trãn, em cm nháûn âỉåüc nhỉỵng âiãưu gç vãư âáút nỉåïc Viãût Nam? BI LM: Âáút nỉåïc Viãût Nam ta hiãûn ra trong khäø thå trãn ca nh thå Nguùn Âçnh Thi tháût giu âẻp v âạng u, tháût nãn thå v hng vé. Sỉû giu âẻp v âạng u âọ âỉûoc thãø hiãûn qua nhỉỵng hçnh nh: Biãøn kụa mãnh mäng hỉïa hẻn mäüt sỉû no â, cạnh c bay l ráûp råìn tháût thanh bçnh, gin dë v âạng u. Sỉû hng vé v nãn thå âỉåüc thãø hiãûn qua hçnh nh âènh Trỉåìng Sån cao våìi våüi såïm chiãưu máy ph. Âáút nỉåïc Viãût Nam ta tỉåi âẻp biãút nhỉåìng no! Âãư 8: Kãút thục bi Tre Viãût Nam (Tiãúng Viãût 5, táûp mäüt ), mh thå Nguùn Duy viãút: “Mai sau, Mai sau, Mai sau, Âáút xanh tre mi xanh mu tre xanh.” Em hy cho biãút nhỉỵng cáu thå trãn nhàòm khàóng âënh âiãưu gç? Cạch diãùn âảt ca nh thå cọ gç âäüc âạo, gọp pháưn khàóng âënh âiãưu âọ? BI LM: Nhỉỵng cáu thå kãút thục bi “Tre Viãût Nam” ca nh thå Nguùn Duy nhàòm khàóng âënh mäüt mu xanh vénh cỉíu ca tre Viãût Nam, sỉïc säúng báút diãût ca con ngỉåìi Viãût Nam, truưn thäúng cao âẻp ca con ngỉåìi Viãût Nam. Nh thå â khẹo lẹo thay âäøi cạch ngàõt nhëp, ngàõt dng v âiãûp ngỉỵ ‘’ mai sau” gọp pháưn gåüi cm xục vãư thåìi gian v khäng gian nhỉ måí ra vä táûn tảo bao thå ám vang, bay bäøng v âem âãún cho ngỉåìi âc nhỉỵng liãn tỉåíng tháût phong phụ. Tỉì “xanh” âỉåüc nhàõc lải 3 láưn trong dng thå våïi sỉû kãút håüp khạc nhau ( xanh tre/ xanh mu / tre xanh) tảo nhỉỵng nẹt nghéa âa dảng, phong phụ v khàóng âënh sỉû trỉåìng täưn ca mu sàõc, ca sỉïc säúng dán täüc. Âãư 9: Trong bi Vãư thàm nh Bạc (Tiãúng Viãût 5, táûp mäüt ), nh thå Nguùn Âỉïc Máûu viãút: “Ngäi nh thí Bạc thiãúu thåìi nghiãng nghiãng mại låüp bao âåìi nàõng mỉa Chiãúc giỉåìng tre quạ âån så Vng gai ru mạt nhỉỵng trỉa nàõng h.” Phảm Thë Hỉång Lan 5 Trỉåìng Tiãøu hc säú 2 Triãûu Trảch Taỡi lióỷu BDHSG lồùp 5 Em haợy cho bióỳt: oaỷn thồ giuùp ta caớm nhỏỷn õổồỹc õióửu gỗ õeỷp õeợ, thỏn thổồng? BAèI LAèM: oỹc õoaỷn thồ trón, nhaỡ thồ Nguyóựn ổùc Mỏỷu õaợ cho chuùng ta thỏỳy hỗnh aớnh ngọi nhaỡ cuớa Baùc- nồi Baùc õổồỹc sinh ra vaỡ õaợ traới qua nhổợng ngaỡy thồ ỏỳu ồớ quó Baùc thỏỷt õồn sồ vaỡ giaớn dở nhổ bao nhióu ngọi nhaỡ khaùc ồớ laỡng quó Vióỷt Nam. Maùi tranh nghióng nghióng traới bao muỡa mổa nừng, chióỳc giổồỡng tre, chióỳc voợng gai thỏỷt mọỹc maỷc õồn sồ. Sọỳng trongngọi nhaỡ bỗnh dở õoù, Baùc õaợ õổồỹc ỏỳp uớ, che chồớ, vọự vóử bồới tỗnh caớm yóu thổồng cuớa gia õỗnh (voợng gai ru maùt nhổợng trổa nừng heỡ) vaỡ coù leợ cuợng chờnh nồi õoù õaợ khồới nguọửn cho nhổợng chờ hổồùng lồùn lao, vộ õaỷi sau naỡy cuớa Baùc óử 10: Trong baỡi thồ Con coỡ, nhaỡ thồ Chóỳ Lan Vión coù vióỳt: Con duỡ lồùn vỏựn laỡ con cuớa meỷ i hóỳt õồỡi, loỡng meỷ vỏựn theo con Hai doỡng thồ trón õaợ giuùp em caớm nhỏỷn õổồỹc yù nghộa gỗ õeỷp õeợ? BAèI LAèM: oỹc hai cỏu thồ trón, nhaỡ thồ Chóỳ Lan Vión cho chuùng ta thỏỳy tỗnh yóu thổồng cuớa meỷ daỡnh cho con thỏỷt vộ õaỷi, thióng lióng nhổ maỷch nổồùc nguọửn khọng bao giồỡ vồi caỷn. Duỡ con õaợ lồùn khọn, duỡ õaợ õi hóỳt cuọỹc õồỡi, sọỳng troỹn caớ cuọỹc õồỡi thỗ tỗnh thổồng cuớa meỷ õọỳi vồùi con vỏựn coỡn sọỳng maợi, vỏựn doợi theo bón con õóứ lo lừng, õóứ quan tỏm, õóứ giuùp õồợ, tióỳp sổùc maỷnh cho con vổồn lón trong cuọỹc sọỳng. Coù thóứ noùi: tỗnh thổồng cuớa meỷ daỡnh cho con laỡ mọỹt tỗnh thổồng bỏỳt tổớ. Phaỷm Thở Hổồng Lan 6 Trổồỡng Tióứu hoỹc sọỳ 2 Trióỷu Traỷch . Trỉåìng Tiãøu hc säú 2 Triãûu Trảch Ti liãûu BDHSG låïp 5 Âãư 1: Trong bi Dỉìa åi! (Tiãúng Viãût5 , táûp mäüt), nh thå Lã Anh Xn cọ viãút: “Dỉìa váùn âỉïng. Tiãøu hc säú 2 Triãûu Trảch Ti liãûu BDHSG låïp 5 Âãư 3: Trong bi Bọc lëch (Tiãúng Viãût 2, táûp hai., 19 95) nh thå Bãú Kiãún Qúc cọ viãút: “Ngy häm qua

— Xem thêm —

Xem thêm: Cảm thụ văn học lớp 5, Cảm thụ văn học lớp 5, Cảm thụ văn học lớp 5

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

luong thu trang
luong thu trang Vào lúc 08:37 am 29/06/2015

cái đéo j đây

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu cam-thu-van-hoc-lop-5

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.10138893127441 s. Memory usage = 18.6 MB