LTVC LOP 2 TUAN 30

24 73 0 Gửi tin nhắn cho Pierre Omidyar
Pierre Omidyar

Pierre Omidyar

Tải lên: 11,604 tài liệu

  • Loading...
1/24 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 03:11

Giáo viên : LẠI THỊ SEN BÀI 30 :Nhận Biết Cây Cối Và Các Con Vật BÀI CŨ BÀI CŨ MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 1. Kể tên một số loài vật sống dưới nước ? 1. Kể tên một số loài vật sống dưới nước ? - Cá, tôm, cua, trai, sò, ốc, hến, nghêu, - Cá, tôm, cua, trai, sò, ốc, hến, nghêu, mực , bạch tuộc … mực , bạch tuộc … 2. Kể tên một số loài vật sống ở nước ngọt 2. Kể tên một số loài vật sống ở nước ngọt (ở ao, hồ, sông) ? (ở ao, hồ, sông) ? - Cá lóc, cá rô, cá tra, tôm sú, ốc đồng, - Cá lóc, cá rô, cá tra, tôm sú, ốc đồng, cua đồng… cua đồng… 3. Kể tên một số loài vật sống ở nước mặn 3. Kể tên một số loài vật sống ở nước mặn (ở biển) ? (ở biển) ? - Cá thu, cá ngừ, tôm hùm, cua, trai, sò, - Cá thu, cá ngừ, tôm hùm, cua, trai, sò, ốc biển, hến, sò … ốc biển, hến, sò … BÀI MỚI BÀI MỚI Nhận biết cây cối Nhận biết cây cối và các con vật và các con vật THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑOÂI THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑOÂI     62 63 Nhận biết các loại cây và Nhận biết các loại cây và các con vật trong từng tranh các con vật trong từng tranh YÊU CẦU YÊU CẦU 1. Caây phöôïng vó 2. Caây phong lan 3. Caây boâng suùng 4. Caây rau muoáng 5. Con caù . phượng Cây phượng vó vó 2 2 Cây phong lan Cây phong lan 3 3 Cây bông Cây bông súng súng 4 4 Cây rau Cây rau muống muống Bảng 2 Bảng 2 Các con vật có thể. Điền kết quả quan sát , Điền kết quả quan sát , thảo luận vào 2 bảng sau : thảo luận vào 2 bảng sau : Bảng 1 Bảng 1 Cây cối có thể sống ở đâu? Cây cối
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC LOP 2 TUAN 30, LTVC LOP 2 TUAN 30, LTVC LOP 2 TUAN 30

Bình luận về tài liệu ltvc-lop-2-tuan-30

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP