Giải bài toán có lời văn lớp 1

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(11479 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 492
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 20:11

Mô tả: Thø t­ ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2008 TiÕt 108: Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) 1.Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mÑ ®em b¸n 3 con gµ. Hái nhµ An cßn l¹i mÊy con gµ? Tãm t¾t Bµi gi¶i Sè gµ cßn l¹i lµ: 9 - 3 = 6 (con) §¸p sè: 6 con gµ Cã: .con gµ B¸n: . con gµ Cßn l¹i: con gµ? 9 3 2. Thùc hµnh: Bµi 1: (Trang148) Cã 8 con chim ®Ëu trªn c©y, sau ®ã cã 2 con bay ®i. Hái trªn c©y cßn l¹i bao nhiªu con chim? ? Tãm t¾t Cã: . con chim Bay ®i: con chim Cßn l¹i: . con chim? 8 2 §¸p sè: con chim Bµi gi¶i 8 - 2 6 6 Sè con chim cßn l¹i lµ: . = . (con) . Thø t­ ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2008 TiÕt 10 8: Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) 1. Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mÑ ®em b¸n 3 con gµ. Hái. .con gµ B¸n: . con gµ Cßn l¹i: con gµ? 9 3 2. Thùc hµnh: Bµi 1: (Trang148) Cã 8 con chim ®Ëu trªn c©y, sau ®ã cã 2 con bay ®i. Hái trªn c©y cßn

— Xem thêm —

Xem thêm: Giải bài toán có lời văn lớp 1, Giải bài toán có lời văn lớp 1, Giải bài toán có lời văn lớp 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giai-bai-toan-co-loi-van-lop-1

Đăng ký

Generate time = 0.232995986938 s. Memory usage = 18.45 MB