Giải bài toán có lời văn lớp 1

Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm(9596 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 67
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 20:11

Mô tả: Thø t­ ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2008 TiÕt 108: Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) 1.Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mÑ ®em b¸n 3 con gµ. Hái nhµ An cßn l¹i mÊy con gµ? Tãm t¾t Bµi gi¶i Sè gµ cßn l¹i lµ: 9 - 3 = 6 (con) §¸p sè: 6 con gµ Cã: .con gµ B¸n: . con gµ Cßn l¹i: con gµ? 9 3 2. Thùc hµnh: Bµi 1: (Trang148) Cã 8 con chim ®Ëu trªn c©y, sau ®ã cã 2 con bay ®i. Hái trªn c©y cßn l¹i bao nhiªu con chim? ? Tãm t¾t Cã: . con chim Bay ®i: con chim Cßn l¹i: . con chim? 8 2 §¸p sè: con chim Bµi gi¶i 8 - 2 6 6 Sè con chim cßn l¹i lµ: . = . (con) . Thø t­ ngµy 2 th¸ng 4 n¨m 2008 TiÕt 10 8: Gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n (tiÕp theo) 1. Bµi to¸n: Nhµ An cã 9 con gµ, mÑ ®em b¸n 3 con gµ. Hái. .con gµ B¸n: . con gµ Cßn l¹i: con gµ? 9 3 2. Thùc hµnh: Bµi 1: (Trang148) Cã 8 con chim ®Ëu trªn c©y, sau ®ã cã 2 con bay ®i. Hái trªn c©y cßn

— Xem thêm —

Xem thêm: Giải bài toán có lời văn lớp 1, Giải bài toán có lời văn lớp 1, Giải bài toán có lời văn lớp 1

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.10965991020203 s. Memory usage = 17.78 MB