giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4

James Goodnight
James Goodnight(11523 tài liệu)
(17 người theo dõi)
Lượt xem 34
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 33 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 19:11

Mô tả: Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 ỊCH BÁO GIẢNG    Trang          ! ""  #$#% ! &' ()* ! $+",-+' $+",-+'  +./0) 1+. " 23  +% 4 ) 4 0%  )5% 6 #7"  89:  ; % 6 +% 4 " < &=" <  4   95: ! ># 4  #% < 8 9&?0#% ! @"& 6  6 "#% ! 7 ! A&" 4  ()* ! 0"  & ! #")* !  B  1,C 8- 780D  E ! 9  9F 9GH $+I,-+' $ #,-+' #%" 6   0) 4 $#% 6 8E"0#% ! ' ()* ! 0"  & ! #")* ! $#% ! &' J +./0) I*K "  F-L H 6 E 4 90 ! M  @GM ! 5 6 & #% ! D ! 9#D9 " 6 0% 4 >)  5 95: ! E97"   +% 4 ) 4  $+",-+' GN 780D 1,C FI"72  -O91 +% 4 ) 4 9#H ! ##% 4 # 4 "MH9 $+E(MPI,-+' 9MH  #,)H 6   9D  9"8 4 ()* ! >D  9" G#-7P Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 Q(FR@ ST$' -    -      UC#%@ 1. Đọc thành tiếng:  ! "#$%&  '( vắng to, thò đầu, lè lưỡi, tối sầm, be, bờ, khoét máng, quy hàng )* +, )- &./012 34/153/# &++6,( 7 8(016393 34 2. Đọc - hiểu: :23 ;<núc nác, núng thế :23=>8? @*A  5* B3 CD3  ?39/&E/C F+>G3H 9I)&$J893 K)LMHN OM=HP   9     Q       )     9   (   R + 9  )    D  + UFV,W9,-+@ S&( T 63,5$34 P) &  ,/*)LMH U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU@ U#8P#@ a. Giới thiệu bài: b. H/ dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: * Luyện đọc: :L,E/* UHãy thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em Cẩu Khây với yêu tinh V M:L( 5 & M:L&/* MW+%3 X  IYF+LMWN * Tìm hiểu bài: :L,)Z0*)&$J U  Tới nơi yêu tinh ở anh em Cẩu Khây gặp ai va được giúp đỡ như thế nào? + Yêu tinh có phép thuật gì đặc :L$D/& [ 4D353 \3 P) 0]+D3&0^36 B3_3 $4E/C F+>G3H 901D3  `:L F)a [ U,SC F+D3 B U,`>G3H 9$,-03 :L `:L*/* :L>&$1( 5+Pb>: Uc F+>G3H 9 d"(!+6/*T eC!S*TB3+  A0*   E J U>!( f( 3g( 31$*+1g( Trang ` Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 biệt? + Đoạn 1 cho em biết điều gì? M X h , :L,`)ZPb>: U Hãy thuật lại cuộc chiến đấu giữa bốn anh em Cẩu Khây chống yêu tinh? U Vì sao anh em Cẩu Khây thắng được yêu tinh? U Nội dung đoạn 2 cho biết điều gì? Ý nghĩa củacâu truyện nói lên điều gì? M 63 h E/* * Đọc diễn cảm:  `:L,E/*& $1( Fi2a+)   P)F/&( T ,0A5 $34 :L$34 > :L #&+,0A Cẩu Khây mở . đất trời tối sầm lại  gQf0^0* 2+ :L PZ ? :L */*  gQf0* 2+   YUZ9[?,\,]@ VCâu truyện giúp em hiểu điều gì?  gQf  =":L0^ * /* & j$*+, U,!0^ F+>G3H 98/* T(k0*( f( 3gED3  `:L l$, `:L$1( 5+Pb>: :L 3g$, mD3 )'0^ *g(n 5+5+SC F+o Jp mD3   ( &_3 * U!$D36 B3$4[ 4(?  CD3 E/C F+>G3H 9 >8? @*A  5*  4($[ B3_3( TD3 ?3 9/&Eq F+>G3H 9 r6:L$1( 5+ `:L :L *  :L$34 F"( st:L #&+ s:L */* :L&$1( [ 4  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _N (GS -    -      U C#%@ Trang s Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 S153 g/0^( 9C./( 9C!nC+%3C./0( 9 C M=:La G g)  U FV,W9,-+ >+- a  " a 0])LMH U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU#18E">#`@ U#8P#@ a) Giới thiệu phân số : MW0]$D/& a  < g0*  )( 5/u 3  a 0]) LMH UD393 K + Hình chữ nhật được chia thành mấy phần bằng nhau? + Trong số các phần đó có mấy phần đã được tô màu? UMWD3>  a  < g * v ( 5/u 3-+*3A+( 5P! -+*3năm phần sáu a  < g S*  -+ a+ 230^ ^3* UA+( 530 *  v t I0C t0, 0Cv1,  0* w601CtN UMW d0* v t D353:L UP v t $*( 9C Ux 9C v t !nC$*t+%3C$*v UMWD3 r%3C01B3, r%3 C / a  < g8  *  v( 5/u 3v$*C[ D yI +%3C( &$*C[ D yN UPnC0)DB3, PnC  /o-+*3t( 5/u 3!t $*C[ D :L$D/& </* U`:LD3 W] a  < g0*0' 8X UP * v( 5/u 3 U>!t( 58-+*3 U:L$l F_3 UP(C 3A+( 53 U`:L l$, U`:L l$, W( 9C?3! ( 9C0*D3nC0*+%3C  `  . q s . z q  > :LD30^nC+%3CE ( 9C Trang q Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 U:L0] a [ LMH0* D3D( 9C UEm có nhận xét gì về tử số và mẫu số ở mỗi phân số trên? >/ Thực hành : a#X :LD3^/*Q{ 63 b1( [ 40*0' M F+$D/&n/* :L  gQf/*/, M0D gQf 2+   a# :LD3D353^/*$1($*+0*0' :L$D/&$*+/* MF+  gQf/*/, O#Y  . (Dành cho HS giỏi) UmD353  D3^/* MWD3D3530( 9C     M  $D/&$*+$1($*+ 0*0' mD353`:LD( 9C0 0 Bài 4: (Dành cho HS giỏi) UmF353  D3^/* U:1%   )e  U:Lc( 9C ? B | t 3  a:Lc d{ :LS( ?    ( 9C U3:L* aMWn YUZ9[^b\,]@ - Hãy nêu cách đọc và cách viết các phân số? - Phân số có những phần nào? Cho ví dụ?  gQf   ="  0^ * 0*$*+/* U>nC0*+%3C'+}( 9C ^3$* <C[ D y :L^/0*Q{ D353^ `:L$D/&n/* U:LD3D353 :L [ 4 U:L * $1( 5+ UC( 3D( 9C :LD3$, ( 90*D3 B3,( 9C :/*0*$*+/*g(e$,0*QF+ )1/*~x 9C0*( f( C[  D•  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cdefT cdQ(fghTij; Trang t Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 -    -      UC#%@ l+0< ?0*;AnT932Ai làm gì ? 2 g/8 932!),0AISPNQ{ 8/6( g>W)932a+ 8ISP`N W8,0A!72393Ai làm gì ? ISPsN O:L K08,0AIh Bt93N!`s932o  UFV,W9,-+@ MB Z0*/,2:L$*+/*g(s r6CJ( 30930A'/*g(I( 5$34g(N P) +  ,& $*+)[ g$1(I8X0,0ASP`N U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU@ U#8P#@ a. Giới thiệu bài: b. Tìm hiểu ví dụ: Bài 1 :L63LMH0*Pb>: :L[$*+/*a+9323Ai làm gì?!),0A UM:L( /23 :L gQf </* /, U gQf$3g$J& >93*$*932  3623 93 Ai thế nào ? F+]7 a+ 23 Bài 2  :L[$*+/* M:L$D/&Q{  E<0{ <'930a+8)J ( 3 U gQf </* /, U gQf$3g$J& Bài 3  s:L [ 4093 * < T<`:L?, } :L$l F r6:L$1()Z &$3g U:L( /23$1( B30* 9323Ai làm gì? ),0A  gQf/Z3/*/, U$,932 + Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. + Một số chiến sĩ thả câu. + Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. + Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. :L$*+/&$1($1(, /u  a0*LMH  gQf </*/,$*+)D/& Trang v Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 U:LD353 U  P)F) +  ,&   $*+)[ g$1( U  ^/*D3530+6,0A l &t9320^-04)[  g$1(EZF+I&Z -( &+6 +a F+N500*( 5 9 /*2-04T 2EJ  -50 * d &/* U,0A!+6C932c$*+aV U:L0,0A UrJ+6CF+$*+)( 3+ $D)D/& rJ+6C:L,0AE+a  - > !+  gQf/Z3 M:L/*$*+MWn$}7 #,0* 2+:L0C YUZ9[?,\,]@ U gQf   =":L0^ * /*0*0+6, 0AlIst93N r6:L \3)  P Fi P(C,0A+a 0 U:L&$1( [ 4  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  1+. hcdFkil=FkFR -    -      UC#%@ =[0*8X)LMH 0*2$,893 34I,)34No  Fo!0^+6J!* :2363 h E93 34I,)34No2 UFV,W9,-+@ ^/*0p)D/&$1( MB Z0p*X2 34 Ur'5393 34I 34Q&) *'93VN U=#/93 34 UH 93 34 UP)Z0h/,0^630*X ;93 34 S&( T0D3 3G 2 34 U6393 34I! !+1 -N Trang z Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 U> 2I43n dN H &A 2393 34EJ2 :L35+)34!63!0^ 90g$*+6J!*A U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU@ U#8P#@ a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn kể chuyện; * Tìm hiểu đề bài: :L^/* MW( 9h ^/*7( B+*3 , được nghe, được đọc, một người có tài. :L_3) +  ,0* D)34 + Em còn biết những câu chuyện nào có nhân vật là người có tài năng ở các lĩnh vực khác nhau ? - Hãy kể cho bạn nghe. U:L$,8X*/*2 34 * Kể trong nhóm: :L [ * 2) !+- M8X U €+51 43D)34D  90g+a { 2 UH2 < $*+Z)iX ; E93 34 UH2 34*   a ]86 D+2+ UH293 34( &!53!  )34 F$C+')6 U!01/,0^h   9 0gX ;E)34 * Kể trước lớp: PZ ? :L 2    g  Qf  /a     /,  !  93  34  B/,2 B(% B YUZ9[?,\,]@  gf  s:L$D/& [ 4D353 PZ)'Z/04 3G/{E Z0D :L$l F `:L *  :L$l F Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp có nhân vật Đân - lớp. - Truyện Bốn anh tài có nhân vật Cẩu Khây, Nắm Tay Đong Cọc, Dùng Tai Tát Nước, Dùng Móng Tay Đục Máng. UP)34 */ b{ >E. •x 7H lH 0*l+ ,C  :L2 U:L `:Lj7/*2 34)Z 0^X ;)34 tz:L 20*)Z0^X ; )34 Trang ‚ Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 =":L0^ *2$, 34+*F+  F/,2 J 9 F :L gQf/,2 FD3 ho D3 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _R@ minomp -    -      UC#% D38+6C3D 99- #+ - h ! h6$, /T0 3G aib@Pƒ  +D  +0  Q R $ƒ   -0D        -  9- D„++-)   Y       )  / R  9_3           -  $D_3  -  D„+ - ƒ   P)ƒ   /  3D)3D  0D  0D  / R 0D  /9  3 - ƒ  )    UFV,W9,-+  x 3^3) Z :a +  ,)z‚z|LMH L35+) &  2 4/53 - h), /53 - h/{-  #+ U-O9,-+ Hoạt độngcủa giáo viên Hoạt động của HS XUqI@ U !0^6E!'B(`B(t$D 0gQ3_3  ! Z_3 !0^6E!'B(zB(|$D 0gQ3_3  ! -_3 D3+6C ( e C/o+*F+ / MW gQf 2+ YU#8P# a) Giới thiệu bài: b) Hoạt động 1: 952*-05 9 52>I #r8U H2+)04 * * ( 3^3) E:L U€+! gQfa0^/53 - h'{ ( F+V : :L)&$J :L  gQf/Z3 :L F PZ)'/04 3G/{E /, :L)&$JW=  Trang | Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 UP,F+$, )u/53 - h' {( F+,  /{- #+V mD353:L_3 a +  , )z‚z|LMH)Z0*Pb>:3 U:a * 2 D/53 - h, V > * F+/^3!V  U:a * 2 4/53 - h/{-  #+V> * F+/^3!V MW:L)a /* H - h! <h  BaV UP *$* - h, V UP *$* - h/{- #+V M:L l$,  gQf F:L 23/*,$1( c) Hoạt động 2:9+%)9)+ #r8 5 952U PZ ? :L &$3g !+q < 3D 9*9- #+ - hV M:L !+( /23MW /& s7IYF+L  N  d) Hoạt động 3:-#Z"5 952 >I #r8U :L)a /*+}:L!0^ a   U:a b*/53 - h/{-  #+ U:a `$*/53 - h,  0*)Q 9CQ  - )6 o U  :a  s.  $*    /53  -  h /{  -  #+  U:a q$*/53 - h/{-  #+   H -   h  )  3C   -  +*3  -0{ -! a , B{  UH - h, $* - h -!  < * ( 59 ,? @ J UH - h/{- #+$* - h!   ^3/T !+7 - CE )9&  'J60g  [0g :L l$, :,6 !+ * 0D(  /23 h 0*B ( :L(C 3( /23U= h  &E *+  UH ! h6E( 4  - UST)DJ3$D Ur7 - CE) & C)< UH ! !+/( Ea  UC)C$*+)%  ULn T  ^3 B  ( 9 /! 3C)93  UW?  ) / /o,   }  '   0  3G bl F Trang y . 23  +% 4 ) 4 0%  )5% 6 #7"  89:  ; % 6 +% 4 " < &=" <  4   95: ! ># 4  #% <. -O91 +% 4 ) 4 9#H ! ##% 4 # 4 "MH9 $+E(MPI,-+' 9MH  #,)H 6   9D  9"8 4 ()* ! >D

— Xem thêm —

Xem thêm: giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4, giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4, giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-tuan-20-cktkn-kns-lop-4

Đăng ký

Generate time = 0.563230037689 s. Memory usage = 18.55 MB