giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4

33 45 0 Gửi tin nhắn cho James Goodnight
James Goodnight

James Goodnight

Tải lên: 11,522 tài liệu

  • Loading...
1/33 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 19:11

Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 ỊCH BÁO GIẢNG    Trang          ! ""  #$#% ! &' ()* ! $+",-+' $+",-+'  +./0) 1+. " 23  +% 4 ) 4 0%  )5% 6 #7"  89:  ; % 6 +% 4 " < &=" <  4   95: ! ># 4  #% < 8 9&?0#% ! @"& 6  6 "#% ! 7 ! A&" 4  ()* ! 0"  & ! #")* !  B  1,C 8- 780D  E ! 9  9F 9GH $+I,-+' $ #,-+' #%" 6   0) 4 $#% 6 8E"0#% ! ' ()* ! 0"  & ! #")* ! $#% ! &' J +./0) I*K "  F-L H 6 E 4 90 ! M  @GM ! 5 6 & #% ! D ! 9#D9 " 6 0% 4 >)  5 95: ! E97"   +% 4 ) 4  $+",-+' GN 780D 1,C FI"72  -O91 +% 4 ) 4 9#H ! ##% 4 # 4 "MH9 $+E(MPI,-+' 9MH  #,)H 6   9D  9"8 4 ()* ! >D  9" G#-7P Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 Q(FR@ ST$' -    -      UC#%@ 1. Đọc thành tiếng:  ! "#$%&  '( vắng to, thò đầu, lè lưỡi, tối sầm, be, bờ, khoét máng, quy hàng )* +, )- &./012 34/153/# &++6,( 7 8(016393 34 2. Đọc - hiểu: :23 ;<núc nác, núng thế :23=>8? @*A  5* B3 CD3  ?39/&E/C F+>G3H 9I)&$J893 K)LMHN OM=HP   9     Q       )     9   (   R + 9  )    D  + UFV,W9,-+@ S&( T 63,5$34 P) &  ,/*)LMH U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU@ U#8P#@ a. Giới thiệu bài: b. H/ dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài: * Luyện đọc: :L,E/* UHãy thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em Cẩu Khây với yêu tinh V M:L( 5 & M:L&/* MW+%3 X  IYF+LMWN * Tìm hiểu bài: :L,)Z0*)&$J U  Tới nơi yêu tinh ở anh em Cẩu Khây gặp ai va được giúp đỡ như thế nào? + Yêu tinh có phép thuật gì đặc :L$D/& [ 4D353 \3 P) 0]+D3&0^36 B3_3 $4E/C F+>G3H 901D3  `:L F)a [ U,SC F+D3 B U,`>G3H 9$,-03 :L `:L*/* :L>&$1( 5+Pb>: Uc F+>G3H 9 d"(!+6/*T eC!S*TB3+  A0*   E J U>!( f( 3g( 31$*+1g( Trang ` Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 biệt? + Đoạn 1 cho em biết điều gì? M X h , :L,`)ZPb>: U Hãy thuật lại cuộc chiến đấu giữa bốn anh em Cẩu Khây chống yêu tinh? U Vì sao anh em Cẩu Khây thắng được yêu tinh? U Nội dung đoạn 2 cho biết điều gì? Ý nghĩa củacâu truyện nói lên điều gì? M 63 h E/* * Đọc diễn cảm:  `:L,E/*& $1( Fi2a+)   P)F/&( T ,0A5 $34 :L$34 > :L #&+,0A Cẩu Khây mở . đất trời tối sầm lại  gQf0^0* 2+ :L PZ ? :L */*  gQf0* 2+   YUZ9[?,\,]@ VCâu truyện giúp em hiểu điều gì?  gQf  =":L0^ * /* & j$*+, U,!0^ F+>G3H 98/* T(k0*( f( 3gED3  `:L l$, `:L$1( 5+Pb>: :L 3g$, mD3 )'0^ *g(n 5+5+SC F+o Jp mD3   ( &_3 * U!$D36 B3$4[ 4(?  CD3 E/C F+>G3H 9 >8? @*A  5*  4($[ B3_3( TD3 ?3 9/&Eq F+>G3H 9 r6:L$1( 5+ `:L :L *  :L$34 F"( st:L #&+ s:L */* :L&$1( [ 4  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _N (GS -    -      U C#%@ Trang s Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 S153 g/0^( 9C./( 9C!nC+%3C./0( 9 C M=:La G g)  U FV,W9,-+ >+- a  " a 0])LMH U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU#18E">#`@ U#8P#@ a) Giới thiệu phân số : MW0]$D/& a  < g0*  )( 5/u 3  a 0]) LMH UD393 K + Hình chữ nhật được chia thành mấy phần bằng nhau? + Trong số các phần đó có mấy phần đã được tô màu? UMWD3>  a  < g * v ( 5/u 3-+*3A+( 5P! -+*3năm phần sáu a  < g S*  -+ a+ 230^ ^3* UA+( 530 *  v t I0C t0, 0Cv1,  0* w601CtN UMW d0* v t D353:L UP v t $*( 9C Ux 9C v t !nC$*t+%3C$*v UMWD3 r%3C01B3, r%3 C / a  < g8  *  v( 5/u 3v$*C[ D yI +%3C( &$*C[ D yN UPnC0)DB3, PnC  /o-+*3t( 5/u 3!t $*C[ D :L$D/& </* U`:LD3 W] a  < g0*0' 8X UP * v( 5/u 3 U>!t( 58-+*3 U:L$l F_3 UP(C 3A+( 53 U`:L l$, U`:L l$, W( 9C?3! ( 9C0*D3nC0*+%3C  `  . q s . z q  > :LD30^nC+%3CE ( 9C Trang q Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 U:L0] a [ LMH0* D3D( 9C UEm có nhận xét gì về tử số và mẫu số ở mỗi phân số trên? >/ Thực hành : a#X :LD3^/*Q{ 63 b1( [ 40*0' M F+$D/&n/* :L  gQf/*/, M0D gQf 2+   a# :LD3D353^/*$1($*+0*0' :L$D/&$*+/* MF+  gQf/*/, O#Y  . (Dành cho HS giỏi) UmD353  D3^/* MWD3D3530( 9C     M  $D/&$*+$1($*+ 0*0' mD353`:LD( 9C0 0 Bài 4: (Dành cho HS giỏi) UmF353  D3^/* U:1%   )e  U:Lc( 9C ? B | t 3  a:Lc d{ :LS( ?    ( 9C U3:L* aMWn YUZ9[^b\,]@ - Hãy nêu cách đọc và cách viết các phân số? - Phân số có những phần nào? Cho ví dụ?  gQf   ="  0^ * 0*$*+/* U>nC0*+%3C'+}( 9C ^3$* <C[ D y :L^/0*Q{ D353^ `:L$D/&n/* U:LD3D353 :L [ 4 U:L * $1( 5+ UC( 3D( 9C :LD3$, ( 90*D3 B3,( 9C :/*0*$*+/*g(e$,0*QF+ )1/*~x 9C0*( f( C[  D•  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cdefT cdQ(fghTij; Trang t Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 -    -      UC#%@ l+0< ?0*;AnT932Ai làm gì ? 2 g/8 932!),0AISPNQ{ 8/6( g>W)932a+ 8ISP`N W8,0A!72393Ai làm gì ? ISPsN O:L K08,0AIh Bt93N!`s932o  UFV,W9,-+@ MB Z0*/,2:L$*+/*g(s r6CJ( 30930A'/*g(I( 5$34g(N P) +  ,& $*+)[ g$1(I8X0,0ASP`N U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU@ U#8P#@ a. Giới thiệu bài: b. Tìm hiểu ví dụ: Bài 1 :L63LMH0*Pb>: :L[$*+/*a+9323Ai làm gì?!),0A UM:L( /23 :L gQf </* /, U gQf$3g$J& >93*$*932  3623 93 Ai thế nào ? F+]7 a+ 23 Bài 2  :L[$*+/* M:L$D/&Q{  E<0{ <'930a+8)J ( 3 U gQf </* /, U gQf$3g$J& Bài 3  s:L [ 4093 * < T<`:L?, } :L$l F r6:L$1()Z &$3g U:L( /23$1( B30* 9323Ai làm gì? ),0A  gQf/Z3/*/, U$,932 + Tàu chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa. + Một số chiến sĩ thả câu. + Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. + Cá heo gọi nhau quây đến quanh tàu như để chia vui. :L$*+/&$1($1(, /u  a0*LMH  gQf </*/,$*+)D/& Trang v Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 U:LD353 U  P)F) +  ,&   $*+)[ g$1( U  ^/*D3530+6,0A l &t9320^-04)[  g$1(EZF+I&Z -( &+6 +a F+N500*( 5 9 /*2-04T 2EJ  -50 * d &/* U,0A!+6C932c$*+aV U:L0,0A UrJ+6CF+$*+)( 3+ $D)D/& rJ+6C:L,0AE+a  - > !+  gQf/Z3 M:L/*$*+MWn$}7 #,0* 2+:L0C YUZ9[?,\,]@ U gQf   =":L0^ * /*0*0+6, 0AlIst93N r6:L \3)  P Fi P(C,0A+a 0 U:L&$1( [ 4  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  1+. hcdFkil=FkFR -    -      UC#%@ =[0*8X)LMH 0*2$,893 34I,)34No  Fo!0^+6J!* :2363 h E93 34I,)34No2 UFV,W9,-+@ ^/*0p)D/&$1( MB Z0p*X2 34 Ur'5393 34I 34Q&) *'93VN U=#/93 34 UH 93 34 UP)Z0h/,0^630*X ;93 34 S&( T0D3 3G 2 34 U6393 34I! !+1 -N Trang z Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 U> 2I43n dN H &A 2393 34EJ2 :L35+)34!63!0^ 90g$*+6J!*A U-O9E%7P@ Hoạt động của thầy Hoạt động của trò XU@ U#8P#@ a. Giới thiệu bài: b. Hướng dẫn kể chuyện; * Tìm hiểu đề bài: :L^/* MW( 9h ^/*7( B+*3 , được nghe, được đọc, một người có tài. :L_3) +  ,0* D)34 + Em còn biết những câu chuyện nào có nhân vật là người có tài năng ở các lĩnh vực khác nhau ? - Hãy kể cho bạn nghe. U:L$,8X*/*2 34 * Kể trong nhóm: :L [ * 2) !+- M8X U €+51 43D)34D  90g+a { 2 UH2 < $*+Z)iX ; E93 34 UH2 34*   a ]86 D+2+ UH293 34( &!53!  )34 F$C+')6 U!01/,0^h   9 0gX ;E)34 * Kể trước lớp: PZ ? :L 2    g  Qf  /a     /,  !  93  34  B/,2 B(% B YUZ9[?,\,]@  gf  s:L$D/& [ 4D353 PZ)'Z/04 3G/{E Z0D :L$l F `:L *  :L$l F Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp có nhân vật Đân - lớp. - Truyện Bốn anh tài có nhân vật Cẩu Khây, Nắm Tay Đong Cọc, Dùng Tai Tát Nước, Dùng Móng Tay Đục Máng. UP)34 */ b{ >E. •x 7H lH 0*l+ ,C  :L2 U:L `:Lj7/*2 34)Z 0^X ;)34 tz:L 20*)Z0^X ; )34 Trang ‚ Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 =":L0^ *2$, 34+*F+  F/,2 J 9 F :L gQf/,2 FD3 ho D3 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _R@ minomp -    -      UC#% D38+6C3D 99- #+ - h ! h6$, /T0 3G aib@Pƒ  +D  +0  Q R $ƒ   -0D        -  9- D„++-)   Y       )  / R  9_3           -  $D_3  -  D„+ - ƒ   P)ƒ   /  3D)3D  0D  0D  / R 0D  /9  3 - ƒ  )    UFV,W9,-+  x 3^3) Z :a +  ,)z‚z|LMH L35+) &  2 4/53 - h), /53 - h/{-  #+ U-O9,-+ Hoạt độngcủa giáo viên Hoạt động của HS XUqI@ U !0^6E!'B(`B(t$D 0gQ3_3  ! Z_3 !0^6E!'B(zB(|$D 0gQ3_3  ! -_3 D3+6C ( e C/o+*F+ / MW gQf 2+ YU#8P# a) Giới thiệu bài: b) Hoạt động 1: 952*-05 9 52>I #r8U H2+)04 * * ( 3^3) E:L U€+! gQfa0^/53 - h'{ ( F+V : :L)&$J :L  gQf/Z3 :L F PZ)'/04 3G/{E /, :L)&$JW=  Trang | Trng TH Ninh Th  i B Tuân 20 UP,F+$, )u/53 - h' {( F+,  /{- #+V mD353:L_3 a +  , )z‚z|LMH)Z0*Pb>:3 U:a * 2 D/53 - h, V > * F+/^3!V  U:a * 2 4/53 - h/{-  #+V> * F+/^3!V MW:L)a /* H - h! <h  BaV UP *$* - h, V UP *$* - h/{- #+V M:L l$,  gQf F:L 23/*,$1( c) Hoạt động 2:9+%)9)+ #r8 5 952U PZ ? :L &$3g !+q < 3D 9*9- #+ - hV M:L !+( /23MW /& s7IYF+L  N  d) Hoạt động 3:-#Z"5 952 >I #r8U :L)a /*+}:L!0^ a   U:a b*/53 - h/{-  #+ U:a `$*/53 - h,  0*)Q 9CQ  - )6 o U  :a  s.  $*    /53  -  h /{  -  #+  U:a q$*/53 - h/{-  #+   H -   h  )  3C   -  +*3  -0{ -! a , B{  UH - h, $* - h -!  < * ( 59 ,? @ J UH - h/{- #+$* - h!   ^3/T !+7 - CE )9&  'J60g  [0g :L l$, :,6 !+ * 0D(  /23 h 0*B ( :L(C 3( /23U= h  &E *+  UH ! h6E( 4  - UST)DJ3$D Ur7 - CE) & C)< UH ! !+/( Ea  UC)C$*+)%  ULn T  ^3 B  ( 9 /! 3C)93  UW?  ) / /o,   }  '   0  3G bl F Trang y . 23  +% 4 ) 4 0%  )5% 6 #7"  89:  ; % 6 +% 4 " < &=" <  4   95: ! ># 4  #% <. -O91 +% 4 ) 4 9#H ! ##% 4 # 4 "MH9 $+E(MPI,-+' 9MH  #,)H 6   9D  9"8 4 ()* ! >D
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4, giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4, giao an tuan 20 CKTKN+KNS LOP 4

Bình luận về tài liệu giao-an-tuan-20-cktkn-kns-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP