de thi hoc ki 1 tin 12 de 2

3 47 0 Gửi tin nhắn cho Đặng Thành Tâm
Đặng Thành Tâm

Đặng Thành Tâm

Tải lên: 11,479 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2013, 18:11

Trng THPT Phỳ Ring THI HC Kè I TIN HC 12 2 T Toỏn - Tin Cõu1 Cõu2 Cõu3 Cõu4 Cõu5 Cõu6 Cõu7 Cõu8 Cõu9 Cõu10 Cõu11 Cõu12 Cõu13 Cõu14 Cõu15 Cõu16 Cõu17 Cõu18 Cõu19 Cõu20 Cõu21 Cõu22 Cõu23 Cõu24 Cõu25 Cõu26 Cõu27 Cõu28 Cõu 1: Sự khác nhau cơ bản của bảng trong(table) và bảng trong(query select) A Bảng trong table dùng để lu dữ liệu còn query đựoc trích rút từ bảng theo điều kiện xác định B Bảng trong table có thể in ra đợc còn query thì không C Bảng trong table là một bảng cố định còn query có thể thay đổi,thêm bớt tuỳ vào ngời sự dụng D Bảng trong table có thể xem và sửa đợc còn query thì không Cõu 2: Tên trờng(fields) trong access đợc quy định nh thế nào? A Tuỳ vào ngời lập trình nhng không vựơt quá 255 kí tự. B Nó không theo một quy cách nào. C Không bắt đầu là chữ số D Không bắt đầu là dấu cách, không chứa kí tự :(.),(!),([),(]),tối đa 64 kí tự Cõu 3: Tờn ct (tờn trng) c vit bng ch hoa hay thng A Bt buc phi vit hoa B Khụng phõn bit ch hoa hay thng C Tựy theo trng hp D Bt buc phi vit thng Cõu 4: Trong Access, nỳt lnh ny cú ý ngha gỡ ? A Khi ng Access B Ci mt khu cho tp c s d liu C Xỏc nh khoỏ chớnh D M tp c s d liu Cõu 5: Trong CSDL ang lm vic, m mt bng ó cú, thao tỏc thc hin lnh no sau õy l ỳng: A Create Table entering data B File/New/Blank Database C Create Table in Design View D Nhp ỳp <tờn bng> Cõu 6: to mu hi, trong ca s CSDL ang lm vic, nhỏy vo nhón no l ỳng A Forms B Tables C Queries D Reports Cõu 7: Trong khi to cu trỳc bng, mun thay i kớch thc ca trng, ta xỏc nh giỏ tr mi ti dũng : A Field Name B Description C Field Size D Data Type Cõu 8: Sự khác nhau cơ bản của bảng trong(table) và bảng trong(query select) A Bảng trong table dùng để lu dữ liệu còn query đựoc trích rút từ bảng theo điều kiện xác định B Bảng trong table có thể in ra đợc còn query thì không C Bảng trong table là một bảng cố định còn query có thể thay đổi,thêm bớt tuỳ vào ngời sự dụng D Bảng trong table có thể xem và sửa đợc còn query thì không Cõu 9: Khi chn d liu cho cỏc trng ch cha mt trong hai giỏ tr nh gioitinh, trng n t hng ó hoc cha gii quyt .nờn chn kiu d liu sau ny nhp d liu cho nhanh. A Text B Auto Number C Yes/No D Number Cõu 10: to mu hi, trong ca s CSDL ang lm vic, nhỏy vo nhón no l ỳng A Forms B Reports C Tables D Queries Cõu 11: Dũng Criteria trong li QBE ca mu hi dựng : A. a vo tờn trng B Sp xp theo trng C. Vo iu kin lc D. Gp nhúm Cõu 12: Cho bit phng tin m bo vic chia s CSDL cú th thc hin c A Mỏy tớnh v phng tin kt ni mng mỏy tớnh B CSDL C H QTCSDL D Mỏy tớnh Cõu 13: Bng ó c hin th ch trang d liu, mun xúa bn ghi hin ti, thao tỏc thc hin lnh no sau õy l ỳng A Insert/Column B Delete C Insert/New Record D Edit/Delete Rows Cõu 14: D liu trờn trng khoỏ chớnh ca bng: A. Cú th trng C.Cú th trựng nhau cỏc bn ghi B. Khụng c trng D. Khụng c trng v gia cỏc bn ghi khụng trựng nhau Cõu 15: ch nh khúa chớnh cho mt bng, sau khi chn trng, ta thc hin: A Chn Table Edit key; B Chn View Primary key;C Chn Edit Primary key; D Chn Tools Primary key; Cõu 16: Trong Access m mt CSDL ó cú thao tỏc thc hin lnh no sau õy l ỳng A File/new/Blank Database ;B Create table by using wizard; C Create Table in Design View;D File/open/<tờn tp> Cõu 17: Trong ca s CSDL ang lm vic, mun dựng thut s to biu mu, thao tỏc no sau õy l ỳng : A Form/ Create Form by using Wizard ;B Record/ Filter/ Filter by Form. C Record/ Filter/ Filter by Selection.; D Insert/ Form. Cõu 18: Ngi no cú vai trũ trc tip trong vn s dng phn mm ng dng phc v nhu cu khai thỏc thụng tin. A Ngi dựng cui B Ngi lp trỡnh; C C ba ngi. D Ngi QTCSDL Cõu 19: Khi chn kiu d liu cho trng thnh tin (bt buc kốm theo n v tin t) , nờn chn loi no A Text B Number C Date/time D Currency Cõu 20: Trong cỏc chc nng sau, chc nng no khụng phi l chc nng ca h qun tr CSDL ? A Cung cp cỏch to lp CSDL C Cung cp cỏch qun lớ tp;B Cung cp cụng c kim soỏt vic truy cp vo CSDL D Cung cp cỏch cp nht, tỡm kim v kt xut thụng tin Cõu 21: Trong Access, khi nhp d liu cho bng, giỏ tr ca field GIOI_TINH l True. Khi ú field GIOI_TINH c xỏc nh kiu d liu gỡ ? A True/False B Boolean C Date/Time D Yes/No Cõu 22: Kiểu trờng (data type) dùng để làm gì? A Nó không tác động gì cả vào dữ liệu ngời dùng B Nó dùng để tác động đến đối tợng lập trình sau này C Quy định dữ liệu cần đa vào cho phù hợp với ngời sử dụng D Nó dùng để thiết lập thuộc tính đúng sai của dữ liệu Cõu 23: Phn uụi ca tờn tp tin trong Access l A DOC B MDB C XLS D TEXT Cõu 24: Bng ó c hin th ch thit k mun thờm mt trng vo bờn trờn trng hin ti, thao tỏc thc hin lnh no sau õy l ỳng A Insert/Rows B File/Save/<Tờn tp> C Create Table by Using Wizard D File/New/Blank Database Cõu 25: Chn kiu d liu no cho trung im Toỏn, Lý, Tin, . A AutoNumber B Yes/No C Currency D Number Cõu 24: Khi cp nht d liu trờn trng kiu AutoNumber: A. Cho phộp nhp s t bn phớm C. Cho phộp thay i giỏ tr B. T ng cp nht s cho bn ghi mi m khụng cho phộp nhp D. Tt c u ỳng Cõu 27: sa cu trỳc bng, sau khi chn tờn bng ta nhn nỳt: A B C C 3 nỳt u sai D Cõu 28: Khi thit k xong bng, nu khụng ch nh khúa chớnh thỡ: A D liu ca bng s cú hai hng ging B Access a la chn l t ng to trng khúa chớnh cho bng; C Access khụng cho phộp lu bng; D Access khụng cho phộp nhp d liu; II. Phn t lun: (2 diem) Cho CSDL Quan_li_thu_vien. Gm ba bng ó to cú cu trỳc sau: Bng: MUON_SACH Bng: NGUOI_MUON Tờn trng Kiu d liu Mụ t So_the Number Mó s th(khúa) Ma_sach Text Mó s sỏch(khúa) Ngay_muon Date/time Ngy mn(khúa) Ngay_tra Date/time Ngy tr Bng SACH Tờn trng Kiu d liu Mụ t Ma_sach Number Mó s sỏch(Khúa) Ten_sach Text Tờn sỏch Tac_gia Text Tỏc gi Hai bng ó c to liờn kt trờn trng So_the , Ma_sach a. s dng mu hi a ra danh sỏch tờn nhng hc sinh mn sỏch trc ngy 05/09/2010 (1.5) b. s dng mu hi a ra danh sỏch tờn nhng hc sinh ó mn sỏch ca tỏc gi Tụ Hoi cựng vi nhng tờn sỏch ca ụng (1.5) Tờn trng Kiu d liu Mụ t So_the Number Mó s th(khúa) Ho_ten Text H tờn hc sinh Lop Text Lp . Ring THI HC Kè I TIN HC 12 2 T Toỏn - Tin Cõu1 Cõu2 Cõu3 Cõu4 Cõu5 Cõu6 Cõu7 Cõu8 Cõu9 Cõu10 Cõu 11 Cõu 12 Cõu13 Cõu14 Cõu15 Cõu16 Cõu17 Cõu18 Cõu19 Cõu20. Cõu13 Cõu14 Cõu15 Cõu16 Cõu17 Cõu18 Cõu19 Cõu20 Cõu 21 Cõu 22 Cõu23 Cõu24 Cõu25 Cõu26 Cõu27 Cõu28 Cõu 1: Sự khác nhau cơ bản của bảng trong(table) và bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 tin 12 de 2, de thi hoc ki 1 tin 12 de 2, de thi hoc ki 1 tin 12 de 2

Bình luận về tài liệu de-thi-hoc-ki-1-tin-12-de-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP