ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIN HỌC FSCD

8 469 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 18:20

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIN HỌC FSCD 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật tin học FSCD Mặc dù là một Công ty cổ phần mới được thành lập được tách ra từ Công ty cổ phần điện tử tin học FSC nhưng Công ty FSCD đã đang chứng tỏ được những bước đi đúng đắn của mình trên con đường phát triển. Tuy nhiên, sự tác động khách quan những quy luật ngặt nghèo của nền kinh tế thị trường luôn tồn tại tác động đến môi trường kinh doanh của doanh nghiệp. 3.1.1. Những thành tựu: Từ ngày thành lập, Công ty luôn nỗ lực không ngừng trong việc chú trọng chăm lo, cải tiến, nâng cao vật chất, tinh thần, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Cùng với sự phát triển lớn mạnh của toàn Công ty, công tác kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh cũng không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng cung cấp thông tin kịp thời chính xác yêu cầu quản lý cụ thể. * Về hoạt động kinh doanh: Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, du lịch kình tế nên nhiều khách hàng tiềm năng, thị trường đầu vào ổn định uy tín. Hàng hóa của công ty chủ yếu là đựoc nhập khẩu từ nước ngoài do Công ty nhiều bạn hàng làm đại lý cho các hãng lớn. Vì vậy, giá mua hàng của Công ty luôn đạt ở mức thấp. * Về công tác kế toán nói chung: Công ty tổ chức bộ máy quản lý nói chung kế toán nói riêng tương đối gọn nhẹ, được tổ chức chặt chẽ phù hợp với tình hình đặc điểm thực tế. Đội ngũ kế toán năng lực, trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình sáng tạo trong công tác, lại được phân công trách nhiệm rõ ràng theo từng phần hạch toán kế toán, nên công việc được thực hiện nhanh chóng chính xác, phù hợp với năng lực kinh nghiệm làm việc, góp phần đắc lực vào hạch toán kế toán quản lý kinh tế của Công ty. Việc lập báo cáo được tiến hành một cách đều đặn, đúng định kỳ đảm bảo cho việc cung cấp thông tin tài chính nhanh chính xác đầy đủ nhất. * Về hệ thống sổ sách: Công ty sử dụng hình thức Nhật chung phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý, nó kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hóa theo nội dung kinh tế, do đó làm giảm công việc ghi chép hàng ngày, thuận tiện cho việc lập báo cáo tài chính nâng cao trình độ chuyên môn hóa trong hạch toán kế toán. Hệ thống của Công ty phù hợp, tương đối đầy đủ theo quy định hiện hành các sổ sách được đối chiếu thường xuyên tạo điều kiện thuân lợi trong việc xác định kết quả kinh doanh. * Về kế toán bán hàng xác định kết quả: Kế toán bán hàng đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc phản ánh đầy đủ doanh thu, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, tổ chức sổ sách một cách phù hợp để phản ánh theo dõi tình hình bán hàng. Mọi hoạt động nhập xuất đều được phản ánh trên sổ sách kế toán theo quy định. Đối với kế toán xác định kết quả, kế toán theo dõi phản ánh một cách chi tiết đầy đủ kết quả tiêu thụ thành phẩm của từng loại. Nhìn chung, công tác hạch toán kế toán tại công ty được tổ chức tương đối gọn nhẹ, hợp lý. Việc áp dụng hệ thống kế toán Nhật chung là hoàn toàn phù hợp với việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả một cách khoa học, hợp lý góp phần bảo đảm, quản lý chặt chẽ tài sản của Công ty đảm bảm sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. 3.1.2. Những tồn tại: Bên cạnh những ưu điểm trong quản lý quá trình tiêu thụ cũng như kế toán bán hàng xác định kết quảCông ty còn những cải tiến hoàn thiện nhằm đáp ứng hơn nữa yêu cầu trong công tác quản lý. Cụ thể như sau: * Tổ chức quá trình tiêu thụ: Về bản, quá trình bán hàng của Công ty tốt nhưng thực tế Công ty chưa phát huy hết khả năng của mình nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ. Công ty chưa chú trọng đầu tư thích đáng cho công tác nghiên cứu thị trường cũng như hoạt động xúc tiến hỗ trợ bán hàng. Việc tổ chức bán hàng còn thụ động, chưa chủ động mang hàng đi chào đón để gợi mở tạo nhu cầu. * Công ty bán buôn số lượng lớn hàng hóa cho các công trình, thanh toán theo hình thức trả chậm, nên còn một số lượng tiền chưa thu được, nhưng Công ty chưa lập dự phòng phải thu khó đòi. * Công ty hiện nay chỉ áp dụng hai phương thức bán hàng đó là bán buôn bán lẻ hàng hóa trực tiếp, như vậy số lượng hàng hóa bán ra sẽ không đạt được mức tối đa vì mạng lưới bán hàng hạn chế. Vì vậy, việc bán hàng hóa chỉ theo hai phương thức này thể làm công tác bán hàng của công ty chưa đạt hiệu quả cao nhất. * Việc xác định doanh thu bán hàng nội bộ: Ngoài việc giao bán sản phẩm cho doanh nghiệp bên ngoài, Công ty còn phát sinh doanh thu nội bộ do xuất sản phẩm để quảng cáo, khuyến mãi hội nghị khách hàng, tặng sinh nhật cho công nhân viên. Các nghiệp vụ này phát sinh, Công ty hạch toán như doanh thu nội bộ. Mặt khác, việc theo dõi những khoản tiêu thụ nội bộ nhằm mục đích đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty sẽ bị hạn chế do không xác định được doanh thu thu được do bán sản phẩm ra bên ngoài. * Về hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Kế toán dựa vào các nhật chung liên quan để theo dõi phát sihh các khoản giảm trừ, điều này gây khó khăn cho kế toán trong việc theo dõi, đối chiếu, kiểm tra số liệu. Mặt khác, trong chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp ta thấy không khoản khấu hao tài sản cố định, điều này làm sai lệch kết quả tiêu thụ trong kỳ của Công ty. Ngoài ra, để xác định một cách chính xác lỗ, lãi cho từng sản phẩm tiêu thụ, để giúp cho lãnh đạo Công ty chiến lược tiêu thụ sản phẩm cho từng mặt hàng, Công ty nên hạch toán phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng cụ thế. 3.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật tin học FSCD. 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty FSCD: Những năm qua cùng với sự đổi mới sâu sắc của chế quản lý kinh tế chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần theo chế thị trường, doanh nghiệp đã phải tồn tại đi lên bằng chính thực lực của mình. chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, sản xuất kinh doanh lãi, tự mình tìm các nguồn vốn để tự bảo toàn vốn kinh doanh. Muốn đạt được điều đó, công tác kế toán trong doanh nghiệp nói chung công tác xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa cũng phải được củng cố hoàn thiện thực sự để trở thành công cụ quản lý kinh tế tài chính, góp phần vào công việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua đánh giá về thực trạng ở trên ta thấy bộ về công tác bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa ở công ty. Bên cạnh những ưu điểm, Công ty vẫn còn nhiều thiếu xót. Với mục tiêu là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh công ty cần hoàn thiện hơn nữa để đưa ra những giải pháp mang tính khả thi, dựa trên một số nguyên tắc sau: - Căn cứ vào chế độ tài chính kế toán mỗi nước xây dựng cho mình một hệ thống kế toán riêng phù hợp với đặc điểm kinh tế chế tài chính của mình, trên sở đó các đơn vị vận dụng vào đơn vị của mình. Do đó, giải pháp đề ra phải trên sở tôn trọng chế độ tài chính kế toán. - Căn cứ vào tình hình thực tế tại mỗi đơn vị: Mỗi công ty đều đặc điểm tổ chức quản lý riêng nên các doanh nghiệp không thể dập khuôn áp đặt một cách máy móc chế độ tài chính kế toán vào công tác kế toán tại doanh nghiệp của mình, mà phải vận dụng linh hoạt sáng tạo sao cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình. 3.2.2. Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty FSCD * Hoàn thiện hạch toán chi tiết: Việc hạch toán chi tiết tại công ty bản đáp ứng yêu cầu hạch toán thực tế tại công ty. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hạch toán kế toán, công ty nên vận dụng các sổ chi tiết theo quy định một cách linh hoạt bằng các căn cứ vào các biểu mẫu sổ theo quy định. Công ty thể mở các sổ phù hợp với điều kiện cụ thể tại công ty. * Hoàn thiện hệ thống tài khoản: Về bản công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo hệ thống của Bộ tài chính. Hệ thống này đã phản ánh đầy đủ mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong các doanh nghiệp theo mọi loại hình kinh tế cũng phù hợp với đặc điểm kinh tế thị trường nước ta hiện nay. Để nắm bắt phản ánh đầy đủ các thông tin kế toán, kế toán phải biết vận dụng một cách sáng tạo các tài khoản trong hệ thống tài khoản chi tiết thành các tài khoản theo dõi đối tượng đặc thù riêng của doanh nghiệp, giúp cho công tác kế toán được tiến hành thuận tiện, hiệu quả chính xác. * Hoàn thiện kế toán bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa: Việc kế toán bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa được tổ chức một cách khoa học nhằm cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời khoa học cho các nhà quản trị, do vậy công ty phải tổ chức tốt quá trình tiêu thụ từ việc hạch toán ban đầu đến ghi vào các sổ chi tỉết, sổ tổng hợp, lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành trên sở vận dụng vào điều kiện cụ thể tại công ty. 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty FSCD: * Nhằm nâng cao việc xác định kết quả bán hàng đối với những hình thức bán hàng trực tiếp thì thu hồi được khoản nợ là rất quan trọng. Theo tôi để thu hồi được nợ trong việc bán hàng một cách nhanh chóng thì Công ty nên áp dụng các hình thức khuyến mại chiết khấu bán hàng, theo từng mức độ khác nhau. Các hình thức khuyến mại chiết khấu sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng, nếu thấy lợi họ sẽ thanh toán tiền hàng nhanh hơn. Nên theo dõi công nợ theo hạn thanh toán từ 7 ngày đến 14 ngày để hối thúc nhân viên kinh doanh thu hồi công nợ. Nếu thu hồi không đúng hạn sẽ bị trừ vào tiền thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng. Như vậy công ty sẽ đạt được mục đích của mình hiệu quả bán hàng sẽ được nâng cao. - Đối với hình thức khuyến mại: Công ty thể áp dủng rất nhiều hình thức khác nhau như: Tặng quà, bốc thăm may mắn…vv - Đối với hình thức chiết khấu thể áp dụng tỷ lệ chiết khấu như sau: + Xây dựng bỉểu chiết khấu tác dụng khuyến khích khách hàng mua với số lượng lớn, thanh toán nhanh. + Tỷ lệ chiết khấu xây dựng thưởng cho khách hàng thực chất không làm giảm mà còn làm tăng doanh thu bán hàng, vì số doanh thu làm giảm do chiết khấu nhỏ hơn so với số doanh thu tăng do thực hiện chiết khấu. + Tỷ lệ này được thực hiện dựa trên tình hình tiêu thụ thực tế của Công ty đồng thời sự tham khảo việc thực hiện chiết khấu của một số doanh nghiệp cùng loại. * Do chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty phát sinh quá lớn liên tục nên cần các biện pháp quản lý đặt ra các quy chế chặt chẽ hơn, để làm giảm các chi phí không cần thiết. 3.4. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ hàng hóa tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật tin học FSCD - Do doanh thu bán hàng quan hệ cùng chiều với lợi nhuận nên để nâng cao lợi nhuận tiêu thụ hàng hóa thì Công ty cần những biện pháp tích cực nhằm tăng doanh thu bán hàng như: Ngày càng mở rộng thị trường hàng hóa, đầu tư các sản phẩm mang tính triển vọng đối với những khách hàng tiềm năng. - Giá vốn hàng bánmột nhân tố quan trọng, chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận, Trong điều kiện các nhân tố khác không thay đổi, khi doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất, thu mua liên quan đến hàng tiêu thụ sẽ làm cho lợi nhuận bán hàng tăng lên. - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng sẽ làm lợi nhuận giảm đi, nên để nâng cao lợi nhuận thì Công ty cũng nên tiết kiệm các khoản chi phí này. KẾT LUẬN Quá trình bán hàng xác định kết quả bán hàng ngày càng thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của các nhà quản lý. Công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàngmột bộ phận không thể thiếu được trong toàn bộ công tác kế toán, nó cung cấp số liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động bán hàng, phản ánh một cách chính xác, đầy đủ kết quả cuối cùng của quá trình bán hàng, cung cấp các thông tin cần thiết cho ban Giám đốc để hoạch định những chiến lược kinh doanh mới. Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật tin học FSCD đã giúp em những hiểu biết nhất định về tổ chức hoạt động kinh doanh tổ chức bộ máy quản lý tại công ty. Đồng thời cũng giúp em hiểu rằng là người cán bộ kế toán không những cần phải nắm vững lý luận mà còn cần phải hiểu, xâm nhập thực tế, vận dụng lý luận vào thực tế một cách sáng tạo, khoa học, đúng với chế độ quy định. Trong bản báo cáo tổng hợp thực tập này, mặc dù rất nhiều cố gắng để soạn thảo nhưng do hạn chế về thời gian trình độ bản thân, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, ý kiến đề xuất cũng chưa hẳn đã hoàn toàn hợp lý. Vì vậy, em rất mong được sự đánh giá, góp ý của giáo hướng dẫn cán bộ phòng kế toán của Công ty cổ phần thương mại kỹ thuật tin học FSCD để cho bản báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2009 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ. vào điều kiện cụ thể tại công ty. 3.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIN HỌC FSCD, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIN HỌC FSCD, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT TIN HỌC FSCD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn