THỰC TẾ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THỰC HIỆN

51 437 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2013, 13:20

. về công tác kế toán kiêm trởng bộ phận. 2.2. Thực tế quá trình lập kế hoạch kiểm toán do công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán thực hiện. Nhà nớc Công ty Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn (AFC Sài Gòn) thành công ty Cổ phần Kiểm toán và T vấn Tài chính Kế toán (AFC), Công ty đã hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TẾ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THỰC HIỆN, THỰC TẾ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THỰC HIỆN, THỰC TẾ QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN THỰC HIỆN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn