bai tho tieu doi xe khong kinh

21 138 0
Owen Chamberlain

Owen Chamberlain

Tải lên: 11,567 tài liệu

  • Loading...
1/21 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 22:11

TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH    TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   - Thơ ông vừa giàu chất hiện thực vừa tràn đầy cảm hứng lãng mạn. Hình ảnh đẹp nhất trong thơ ông là hình ảnh người lính trẻ. I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: - Phạm Tiến Duật (1941-2007). - Quê Thanh Ba, Phú Thọ. - Là nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mĩ. TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH     !" #$ %&'( )'*+$,*( -./ +01 ( 2-%&'( *3 45-67*3 $8 9'( $:;<=-*3>$( ? I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   Tiết 47 @(A7* I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: 2.Bài thơ: - Sáng tác năm 1969, khi cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra ác liệt. - Nằm trong số những bài thơ được giải Nhất cuộc thi thơ của Báo Văn Nghệ năm 1969. - In trong tập “Vầng trăng- quầng lửa”. TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   B(CDE-*;$FG2 *;$+.*( A357 -( '( 0H IJ+D( 4(E-*;$FG2( I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: 2.Bài thơ: TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   B(CDE-*;$FG2 I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: 2.Bài thơ: K(; K(; TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   (CDL*;$6"4M( Bài thơ về tiểu đội xe không kính : Một cái tên rất dài, rất la. -> Nhà thơ muốn khai thác chất thơ từ hiện thực tàn khốc của chiến tranh. B(CDE-*;$FG2 I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: 2.Bài thơ: K(; N( '+O47*: N( '+O47*: TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   2.Hình ảnh những chiếc xe không kính: II. Đọc – Hiểu văn bản. B(CDE-*;$FG2 I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: 2.Bài thơ: K(; N( '+O47*: 2.Hình ảnh những chiếc xe không kính: TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH    Không có kính không phải vì xe không có kính Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi. Câu thơ gần văn xuôi, giọng điệu ngang tàng, lí sự với những động từ mạnh. Giải thích, thanh minh lí do khiến xe không kính Nêu hoàn cảnh hoạt động của những chiếc xe. 2.Hình ảnh những chiếc xe không kính: B(CDE-*;$FG2 I.Đọc, chú thích: 1.Tác giả: 2.Bài thơ: K(; N( '+O47*: II. Đọc – Hiểu văn bản. . TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   Không có kính rồi xe không có đèn Không có mui xe thùng xe có xước. Đặc tả hình ảnh những chiếc xe bị biến. TIẾT : 47 BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH   Không có kính rồi xe không có đèn Không có mui xe thùng xe có xước  Hình ảnh đối lập
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tho tieu doi xe khong kinh, bai tho tieu doi xe khong kinh, bai tho tieu doi xe khong kinh

Bình luận về tài liệu bai-tho-tieu-doi-xe-khong-kinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP