Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

13 1,035 5
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 20:15

. BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐẶC TRƯNG CỦA SÓNG Câu 1. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền A. pha dao động B. truyền năng lượng C. truyền. Bước sóng là đại lượng đặc trưng cho phương truyền của sóng. D. A và B Câu 21: chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của sóng A. Quá trình truyền sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án, Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án, Bài tập trắc nghiệm xác định các đại lượng đặc trưng của sóng + đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn