Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328)

tailieuhay_1589
tailieuhay_1589(14533 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 53
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 18:15

Mô tả: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THI CHÍNH THC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 328 Họ, tên thí sinh: . . Số báo danh: . Câu 1: Mt vt nh khi lng m dao ng iu hòa vi phng trình li  x = Acos(t + ).ϕ C nng ca vt dao ng này là A. W = 1 2 mω 2 A. B. W = 1 2 mω 2 A 2 . C. W = mω 2 A. D. W = 1 2 mωA 2 . Câu 2: Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình li   x = 2cos(2t+ ) 2 (x tính bng cm, t tính bng s). Ti thi im 1 t= s 4 , cht im có li  bng A. 2 cm. B. – 2 cm. C. 3cm . D. 3cm− . Câu 3: Mt sóng c có tn s 0,5 Hz truyn trên mt si dây àn hi  dài vi tc  0,5 m/s. Sóng này có bc sóng là A. 1 m. B. 1,2 m. C. 0,8 m. D. 0,5 m. Câu 4: Khi nói v siêu âm, phát biu nào sau ây sai? A. Siêu âm có th truyn c trong chân không. B. Siêu âm có th truyn c trong cht rn. C. Siêu âm có th b phn x khi gp vt cn. D. Siêu âm có tn s ln hn 20 kHz. Câu 5: Khi dòng in xoay chiu có tn s 50 Hz chy trong cun cm thun có  t cm 1 H 2 thì cm kháng ca cun cm này bng A. 25 . B. 75 . C. 100 . D. 50 . Câu 6: Ban u có N 0 ht nhân ca mt mu phóng x nguyên cht. Bit chu kì bán rã ca cht phóng x này là T. Sau thi gian 3T, k t thi im ban u, s ht nhân cha phân rã ca mu phóng x này bng A. 0 1 N 3 . B. 0 1 N 6 . C. 0 1 N 8 . D. 0 1 N 4 . Câu 7: Mt con lc lò xo gm vt nh khi lng m gn vi mt lò xo nh có  cng k. Con lc này có tn s dao ng riêng là A. k f=2 . m B. m f=2 . k C. 1k f= . 2 m D. 1m f= . 2 k Câu 8: Trên mt si dây dài 90 cm có sóng dng. K c hai nút  hai u dây thì trên dây có 10 nút sóng. Bit tn s ca sóng truyn trên dây là 200 Hz. Sóng truyn trên dây có tc  là A. 40 cm/s. B. 90 cm/s. C. 90 m/s. D. 40 m/s. Câu 9: Ht nhân 14 sau mt ln phóng x to ra ht nhân 14 ây là 6 C 7 N. A. phóng x  + . B. phóng x . C. phóng x  – . D. phóng x . Câu 10: Bit hng s Plng là 6,625.10 –34 J.s, tc  ánh sáng trong chân không là 3.10 8 m/s. Nng lng ca phôtôn ng vi bc x có bc sóng 0,6625 µm là A. 3.10 –20 J. B. 3.10 –18 J. C. 3.10 –17 J. D. 3.10 –19 J. Trang 1/4 - Mã  thi 328 Câu 11: Gii hn quang in ca μmt kim loi là 0,75 m. Bit hng s Plng h = 6,625.10 –34 J.s, tc  ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. Công thoát êlectron khi kim loi này là –19 –19 –32 –32 A. 26,5 B. 2,65 C. 26 D. 2,65.10 J. .10 J. ,5.10 J. .10 J. Câu 12: Cho phn ng ht nhân + → 12 + . Trong phn ng này, là A Z X 9 4 Be 6 C 1 0 n A Z X A. ht . B. prôtôn. C. pôzitron. D. êlectron. Câu 13: Hai dao ng iu hòa cùng phng có phng trình li  ln lt là 1  x =5cos(100t+ ) 2 (cm) và (cm). Dao ng tng hp ca hai dao ng này có biên  bng 2 x =12cos100t A. 8,5 cm. B. 17 cm. C. 13 cm. D. 7 cm. Câu 14: t in áp xoay chiu u = 100 2 cost (V) vào hai u mt on mch gm cun cm thun và t in mc ni tip. Bit in áp hiu dng gia hai u t in là 100 V và in áp gia hai u on mch sm pha so vi cng  dòng in trong mch. in áp hiu dng gia hai u cun cm bng A. 200 V. B. 150 V. C. 50 V. D. 100 2 V. Câu 15: in áp hiu dng gia hai u cun th cp và in áp hiu dng gia hai u cun s cp ca mt máy bin áp lí tng khi không ti ln lt là 55 V và 220 V. T s gia s vòng dây cun s cp và s vòng dây cun th cp bng A. 2. B. 1 4 . C. 8. D. 4. Câu 16: Mt vt dao ng iu hòa vi tn s 2 Hz. Chu kì dao ng ca vt này là A. 2 s. B. 0,5 s. C. 1,5 s. D. 1,0 s. Câu 17: t in áp xoay chiu u = 200 2 cos100t (V) vào hai u mt on mch gm cun cm thun có  t cm 1 L= H  và t in có in dung C = 4 10 F 2 − mc ni tip. Cng  hiu dng ca dòng in trong on mch là A. 2 2 A. B. 0,75 A. C. 1,5 A. D. 2 A. Câu 18: Mt mch dao ng LC lí tng ang có dao ng in t t do vi tn s góc . Gi q 0 là in tích cc i ca mt bn t in thì cng  dòng in cc i trong mch là A. I 0 = 0 2 q  . B. I 0 = 0 q  . C. I 0 = q 0 . D. I 0 = q 0  2 . Câu 19: Quang in tr hot ng da vào hin tng A. phát x cm ng. B. quang in trong. C. nhit in. D. quang - phát quang. Câu 20: Mt mch dao ng LC lí tng gm cun cm thun có  t cm 2 10 H − π mc ni tip vi t in có in dung 10 10 F − π . Chu kì dao ng in t riêng ca mch này bng A. 5.10 –6 s. B. 3.10 –6 s. C. 2.10 –6 s. D. 4.10 –6 s. Câu 21: Tia t ngoi A. có kh nng âm xuyên mnh hn tia gamma. B. không truyn c trong chân không. C. c ng dng  kh trùng, dit khun. D. có tn s tng khi truyn t không khí vào nc. Câu 22: Khi nói v phôtôn, phát biu nào di ây là úng? A. Phôtôn có th tn ti trong trng thái ng yên. B. Nng lng ca phôtôn ánh sáng tím nh hn nng lng ca phôtôn ánh sáng . C. Nng lng ca phôtôn càng ln khi bc sóng ánh sáng ng vi phôtôn ó càng ln. D. Vi mi ánh sáng n sc có tn s f, các phôtôn u mang nng lng nh nhau. Trang 2/4 - Mã  thi 328 Câu 23: Khi chiu mt ánh sáng kích thích vào mt cht lng thì cht lng này phát ánh sáng hunh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích ó không th là ánh sáng A. màu lam. B. màu tím. C. màu . D. màu chàm. Câu 24: Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe hp là 1 mm, khong cách t mt phng cha hai khe n màn quan sát là 2 m. Ánh sáng chiu vào hai khe có bc sóng 0,5 µm. Khong cách t vân sáng trung tâm n vân sáng bc 4 là A. 4 mm. B. 3,6 mm. C. 2,8 mm. D. 2 mm. Câu 25: Ti mt v trí trong môi trng truyn âm, mt sóng âm có cng  âm I. Bit cng  âm chun là I 0 . Mc cng  âm L ca sóng âm này ti v trí ó c tính bng công thc A. 0 (dB) lg . I L I = B. 0 (dB) lg . I L I = C. 0 (dB) 10lg . I L I = D. 0 (dB) 10lg . I L I = Câu 26: Khi nói v quang ph vch phát x, phát biu nào sau ây là sai? A. Quang ph vch phát x do cht rn và cht lng phát ra khi b nung nóng. B. Quang ph vch phát x ca mt nguyên t là mt h thng nhng vch sáng riêng l, ngn cách nhau bng nhng khong ti. C. Trong quang ph vch phát x ca hirô,  vùng ánh sáng nhìn thy có bn vch c trng là vch , vch lam, vch chàm và vch tím. D. Quang ph vch phát x ca các nguyên t hóa hc khác nhau thì khác nhau. Câu 27: t in áp u = U 2 cost vào hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun có  t cm L và t in có in dung C mc ni tip. Bit 1 = LC . Tng tr ca on mch này bng A. 2R. B. 3R. C. 0,5R. D. R. Câu 28: Trong mt mch dao ng LC lí tng gm cun cm thun có  t cm L mc ni tip vi t in có in dung C ang có dao ng in t t do vi tn s f. H thc úng là: A. 2 2 4L C f π = . B. 2 2 f C 4L = π . C. 22 1 C 4fL = π . D. 22 4f C L π = . Câu 29: Cng  dòng in i = 5cos100t (A) có A. chu kì 0,2 s. B. giá tr hiu dng 2,5 2 A. C. tn s 100 Hz. D. giá tr cc i 5 2 A. Câu 30: Tia Rn-ghen (tia X) có bc sóng A. nh hn bc sóng ca tia gamma. B. ln hn bc sóng ca tia màu . C. ln hn bc sóng ca tia màu tím. D. nh hn bc sóng ca tia hng ngoi. Câu 31: Bit khi lng ca prôtôn là 1,00728 u; ca ntron là 1,00866 u; ca ht nhân là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 23 11 Na 2 . Nng lng liên kt ca bng 23 11 Na A. 186,55 MeV. B. 18,66 MeV. C. 8,11 MeV. D. 81,11 MeV. Câu 32: So vi ht nhân , ht nhân có nhiu hn 40 20 Ca 56 27 Co A. 11 ntron và 16 prôtôn. B. 9 ntron và 7 prôtôn. C. 7 ntron và 9 prôtôn. D. 16 ntron và 11 prôtôn. Câu 33: Khi nói v tia hng ngoi và tia t ngoi, phát biu nào sau ây là úng? A. Ngun phát ra tia t ngoi thì không th phát ra tia hng ngoi. B. Tia hng ngoi và tia t ngoi u là nhng bc x không nhìn thy. C. Tia hng ngoi và tia t ngoi u có kh nng ion hóa cht khí nh nhau. D. Tia hng ngoi gây ra hin tng quang in còn tia t ngoi thì không. Câu 34: Nói v mt cht im dao ng iu hòa, phát biu nào di ây úng? A.  v trí cân bng, cht im có vn tc bng không và gia tc cc i. B.  v trí biên, cht im có  ln vn tc cc i và gia tc cc i. C.  v trí biên, cht im có vn tc bng không và gia tc bng không. D.  v trí cân bng, cht im có  ln vn tc cc i và gia tc bng không. Trang 3/4 - Mã  thi 328 Câu 35: Trong chân không, tc  truyn sóng in t bng A. 3.10 5 m/s. B. 3.10 8 m/s. C. 3.10 8 km/h. D. 3.10 5 km/h. Câu 36: t in áp xoay chiu u = U 2 cost (V) vào hai u mt in tr thun R = 110  thì cng  hiu dng ca dòng in qua in tr bng 2 A. Giá tr U bng A. 220 V. B. 110 V. C. 220 2 V. D. 110 2 V. Câu 37: in áp gia hai cc mt vôn k xoay chiu là u 100 2cos100t (V).= S ch ca vôn k này là A. 100 V. B. 50 V. C. 141 V. D. 70 V. Câu 38: Mt vt nh dao ng iu hòa trên mt qu o thng dài 8 cm. Dao ng này có biên  là A. 4 cm. B. 16 cm. C. 2 cm. D. 8 cm. Câu 39: t in áp u = U 2 cost (vi U và  không i) vào hai u mt on mch có R, L, C mc ni tip. Bit in tr thun R và  t cm L ca cun cm thun u xác nh còn t in có in dung C thay i c. Thay i in dung ca t in n khi công sut ca on mch t cc i thì thy in áp hiu dng gia hai bn t in là 2U. in áp hiu dng gia hai u cun cm thun lúc ó là A. 2U. B. U. C. 3U. D. 2U 2 . Câu 40: Mt vt nh dao ng iu hòa vi phng trình li   x =10cos(t+ ) 6 (x tính bng cm, t tính bng s). Ly = 10. Gia tc ca vt có  ln cc i là 2  A. 10 cm/s 2 . B. 100 cm/s 2 . C. 100 cm/s 2 . D. 10 cm/s 2 . ------ ---------------------------------------------------- HT ---------- Trang 4/4 - Mã  thi 328 . 100 cm/s 2 . D. 10 cm/s 2 . -- -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- HT -- -- - -- - -- Trang 4/4 - Mã  thi 328 . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THI CHÍNH THC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328), Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328), Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-chinh-thuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2010-mon-vat-ly-giao-duc-thuong-xuyen-ma-de-thi-328

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.16329216957092 s. Memory usage = 18.58 MB