Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328)

4 61 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_1589
tailieuhay_1589

tailieuhay_1589

Tải lên: 14,532 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 18:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THI CHÍNH THC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 328 Họ, tên thí sinh: . . Số báo danh: . Câu 1: Mt vt nh khi lng m dao ng iu hòa vi phng trình li  x = Acos(t + ).ϕ C nng ca vt dao ng này là A. W = 1 2 mω 2 A. B. W = 1 2 mω 2 A 2 . C. W = mω 2 A. D. W = 1 2 mωA 2 . Câu 2: Mt cht im dao ng iu hòa vi phng trình li   x = 2cos(2t+ ) 2 (x tính bng cm, t tính bng s). Ti thi im 1 t= s 4 , cht im có li  bng A. 2 cm. B. – 2 cm. C. 3cm . D. 3cm− . Câu 3: Mt sóng c có tn s 0,5 Hz truyn trên mt si dây àn hi  dài vi tc  0,5 m/s. Sóng này có bc sóng là A. 1 m. B. 1,2 m. C. 0,8 m. D. 0,5 m. Câu 4: Khi nói v siêu âm, phát biu nào sau ây sai? A. Siêu âm có th truyn c trong chân không. B. Siêu âm có th truyn c trong cht rn. C. Siêu âm có th b phn x khi gp vt cn. D. Siêu âm có tn s ln hn 20 kHz. Câu 5: Khi dòng in xoay chiu có tn s 50 Hz chy trong cun cm thun có  t cm 1 H 2 thì cm kháng ca cun cm này bng A. 25 . B. 75 . C. 100 . D. 50 . Câu 6: Ban u có N 0 ht nhân ca mt mu phóng x nguyên cht. Bit chu kì bán rã ca cht phóng x này là T. Sau thi gian 3T, k t thi im ban u, s ht nhân cha phân rã ca mu phóng x này bng A. 0 1 N 3 . B. 0 1 N 6 . C. 0 1 N 8 . D. 0 1 N 4 . Câu 7: Mt con lc lò xo gm vt nh khi lng m gn vi mt lò xo nh có  cng k. Con lc này có tn s dao ng riêng là A. k f=2 . m B. m f=2 . k C. 1k f= . 2 m D. 1m f= . 2 k Câu 8: Trên mt si dây dài 90 cm có sóng dng. K c hai nút  hai u dây thì trên dây có 10 nút sóng. Bit tn s ca sóng truyn trên dây là 200 Hz. Sóng truyn trên dây có tc  là A. 40 cm/s. B. 90 cm/s. C. 90 m/s. D. 40 m/s. Câu 9: Ht nhân 14 sau mt ln phóng x to ra ht nhân 14 ây là 6 C 7 N. A. phóng x  + . B. phóng x . C. phóng x  – . D. phóng x . Câu 10: Bit hng s Plng là 6,625.10 –34 J.s, tc  ánh sáng trong chân không là 3.10 8 m/s. Nng lng ca phôtôn ng vi bc x có bc sóng 0,6625 µm là A. 3.10 –20 J. B. 3.10 –18 J. C. 3.10 –17 J. D. 3.10 –19 J. Trang 1/4 - Mã  thi 328 Câu 11: Gii hn quang in ca μmt kim loi là 0,75 m. Bit hng s Plng h = 6,625.10 –34 J.s, tc  ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 m/s. Công thoát êlectron khi kim loi này là –19 –19 –32 –32 A. 26,5 B. 2,65 C. 26 D. 2,65.10 J. .10 J. ,5.10 J. .10 J. Câu 12: Cho phn ng ht nhân + → 12 + . Trong phn ng này, là A Z X 9 4 Be 6 C 1 0 n A Z X A. ht . B. prôtôn. C. pôzitron. D. êlectron. Câu 13: Hai dao ng iu hòa cùng phng có phng trình li  ln lt là 1  x =5cos(100t+ ) 2 (cm) và (cm). Dao ng tng hp ca hai dao ng này có biên  bng 2 x =12cos100t A. 8,5 cm. B. 17 cm. C. 13 cm. D. 7 cm. Câu 14: t in áp xoay chiu u = 100 2 cost (V) vào hai u mt on mch gm cun cm thun và t in mc ni tip. Bit in áp hiu dng gia hai u t in là 100 V và in áp gia hai u on mch sm pha so vi cng  dòng in trong mch. in áp hiu dng gia hai u cun cm bng A. 200 V. B. 150 V. C. 50 V. D. 100 2 V. Câu 15: in áp hiu dng gia hai u cun th cp và in áp hiu dng gia hai u cun s cp ca mt máy bin áp lí tng khi không ti ln lt là 55 V và 220 V. T s gia s vòng dây cun s cp và s vòng dây cun th cp bng A. 2. B. 1 4 . C. 8. D. 4. Câu 16: Mt vt dao ng iu hòa vi tn s 2 Hz. Chu kì dao ng ca vt này là A. 2 s. B. 0,5 s. C. 1,5 s. D. 1,0 s. Câu 17: t in áp xoay chiu u = 200 2 cos100t (V) vào hai u mt on mch gm cun cm thun có  t cm 1 L= H  và t in có in dung C = 4 10 F 2 − mc ni tip. Cng  hiu dng ca dòng in trong on mch là A. 2 2 A. B. 0,75 A. C. 1,5 A. D. 2 A. Câu 18: Mt mch dao ng LC lí tng ang có dao ng in t t do vi tn s góc . Gi q 0 là in tích cc i ca mt bn t in thì cng  dòng in cc i trong mch là A. I 0 = 0 2 q  . B. I 0 = 0 q  . C. I 0 = q 0 . D. I 0 = q 0  2 . Câu 19: Quang in tr hot ng da vào hin tng A. phát x cm ng. B. quang in trong. C. nhit in. D. quang - phát quang. Câu 20: Mt mch dao ng LC lí tng gm cun cm thun có  t cm 2 10 H − π mc ni tip vi t in có in dung 10 10 F − π . Chu kì dao ng in t riêng ca mch này bng A. 5.10 –6 s. B. 3.10 –6 s. C. 2.10 –6 s. D. 4.10 –6 s. Câu 21: Tia t ngoi A. có kh nng âm xuyên mnh hn tia gamma. B. không truyn c trong chân không. C. c ng dng  kh trùng, dit khun. D. có tn s tng khi truyn t không khí vào nc. Câu 22: Khi nói v phôtôn, phát biu nào di ây là úng? A. Phôtôn có th tn ti trong trng thái ng yên. B. Nng lng ca phôtôn ánh sáng tím nh hn nng lng ca phôtôn ánh sáng . C. Nng lng ca phôtôn càng ln khi bc sóng ánh sáng ng vi phôtôn ó càng ln. D. Vi mi ánh sáng n sc có tn s f, các phôtôn u mang nng lng nh nhau. Trang 2/4 - Mã  thi 328 Câu 23: Khi chiu mt ánh sáng kích thích vào mt cht lng thì cht lng này phát ánh sáng hunh quang màu vàng. Ánh sáng kích thích ó không th là ánh sáng A. màu lam. B. màu tím. C. màu . D. màu chàm. Câu 24: Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh sáng, khong cách gia hai khe hp là 1 mm, khong cách t mt phng cha hai khe n màn quan sát là 2 m. Ánh sáng chiu vào hai khe có bc sóng 0,5 µm. Khong cách t vân sáng trung tâm n vân sáng bc 4 là A. 4 mm. B. 3,6 mm. C. 2,8 mm. D. 2 mm. Câu 25: Ti mt v trí trong môi trng truyn âm, mt sóng âm có cng  âm I. Bit cng  âm chun là I 0 . Mc cng  âm L ca sóng âm này ti v trí ó c tính bng công thc A. 0 (dB) lg . I L I = B. 0 (dB) lg . I L I = C. 0 (dB) 10lg . I L I = D. 0 (dB) 10lg . I L I = Câu 26: Khi nói v quang ph vch phát x, phát biu nào sau ây là sai? A. Quang ph vch phát x do cht rn và cht lng phát ra khi b nung nóng. B. Quang ph vch phát x ca mt nguyên t là mt h thng nhng vch sáng riêng l, ngn cách nhau bng nhng khong ti. C. Trong quang ph vch phát x ca hirô,  vùng ánh sáng nhìn thy có bn vch c trng là vch , vch lam, vch chàm và vch tím. D. Quang ph vch phát x ca các nguyên t hóa hc khác nhau thì khác nhau. Câu 27: t in áp u = U 2 cost vào hai u on mch gm in tr thun R, cun cm thun có  t cm L và t in có in dung C mc ni tip. Bit 1 = LC . Tng tr ca on mch này bng A. 2R. B. 3R. C. 0,5R. D. R. Câu 28: Trong mt mch dao ng LC lí tng gm cun cm thun có  t cm L mc ni tip vi t in có in dung C ang có dao ng in t t do vi tn s f. H thc úng là: A. 2 2 4L C f π = . B. 2 2 f C 4L = π . C. 22 1 C 4fL = π . D. 22 4f C L π = . Câu 29: Cng  dòng in i = 5cos100t (A) có A. chu kì 0,2 s. B. giá tr hiu dng 2,5 2 A. C. tn s 100 Hz. D. giá tr cc i 5 2 A. Câu 30: Tia Rn-ghen (tia X) có bc sóng A. nh hn bc sóng ca tia gamma. B. ln hn bc sóng ca tia màu . C. ln hn bc sóng ca tia màu tím. D. nh hn bc sóng ca tia hng ngoi. Câu 31: Bit khi lng ca prôtôn là 1,00728 u; ca ntron là 1,00866 u; ca ht nhân là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 23 11 Na 2 . Nng lng liên kt ca bng 23 11 Na A. 186,55 MeV. B. 18,66 MeV. C. 8,11 MeV. D. 81,11 MeV. Câu 32: So vi ht nhân , ht nhân có nhiu hn 40 20 Ca 56 27 Co A. 11 ntron và 16 prôtôn. B. 9 ntron và 7 prôtôn. C. 7 ntron và 9 prôtôn. D. 16 ntron và 11 prôtôn. Câu 33: Khi nói v tia hng ngoi và tia t ngoi, phát biu nào sau ây là úng? A. Ngun phát ra tia t ngoi thì không th phát ra tia hng ngoi. B. Tia hng ngoi và tia t ngoi u là nhng bc x không nhìn thy. C. Tia hng ngoi và tia t ngoi u có kh nng ion hóa cht khí nh nhau. D. Tia hng ngoi gây ra hin tng quang in còn tia t ngoi thì không. Câu 34: Nói v mt cht im dao ng iu hòa, phát biu nào di ây úng? A.  v trí cân bng, cht im có vn tc bng không và gia tc cc i. B.  v trí biên, cht im có  ln vn tc cc i và gia tc cc i. C.  v trí biên, cht im có vn tc bng không và gia tc bng không. D.  v trí cân bng, cht im có  ln vn tc cc i và gia tc bng không. Trang 3/4 - Mã  thi 328 Câu 35: Trong chân không, tc  truyn sóng in t bng A. 3.10 5 m/s. B. 3.10 8 m/s. C. 3.10 8 km/h. D. 3.10 5 km/h. Câu 36: t in áp xoay chiu u = U 2 cost (V) vào hai u mt in tr thun R = 110  thì cng  hiu dng ca dòng in qua in tr bng 2 A. Giá tr U bng A. 220 V. B. 110 V. C. 220 2 V. D. 110 2 V. Câu 37: in áp gia hai cc mt vôn k xoay chiu là u 100 2cos100t (V).= S ch ca vôn k này là A. 100 V. B. 50 V. C. 141 V. D. 70 V. Câu 38: Mt vt nh dao ng iu hòa trên mt qu o thng dài 8 cm. Dao ng này có biên  là A. 4 cm. B. 16 cm. C. 2 cm. D. 8 cm. Câu 39: t in áp u = U 2 cost (vi U và  không i) vào hai u mt on mch có R, L, C mc ni tip. Bit in tr thun R và  t cm L ca cun cm thun u xác nh còn t in có in dung C thay i c. Thay i in dung ca t in n khi công sut ca on mch t cc i thì thy in áp hiu dng gia hai bn t in là 2U. in áp hiu dng gia hai u cun cm thun lúc ó là A. 2U. B. U. C. 3U. D. 2U 2 . Câu 40: Mt vt nh dao ng iu hòa vi phng trình li   x =10cos(t+ ) 6 (x tính bng cm, t tính bng s). Ly = 10. Gia tc ca vt có  ln cc i là 2  A. 10 cm/s 2 . B. 100 cm/s 2 . C. 100 cm/s 2 . D. 10 cm/s 2 . ------ ---------------------------------------------------- HT ---------- Trang 4/4 - Mã  thi 328 . 100 cm/s 2 . D. 10 cm/s 2 . -- -- - - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- HT -- -- - -- - -- Trang 4/4 - Mã  thi 328 . BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  THI CHÍNH THC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328), Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328), Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Vật lý - Giáo dục thường xuyên (Mã đề thi 328)

Bình luận về tài liệu de-thi-chinh-thuc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2010-mon-vat-ly-giao-duc-thuong-xuyen-ma-de-thi-328

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP