Tư duy thiên tài

200 659 13
Lee   King

Lee King Gửi tin nhắn

Tải lên: 3,347 tài liệu

  • Loading...
1/200 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:43

Tư duy thiên tài Copyright ©2013 by doremon-nobita Mi bn quyn ni dung trong cun sách thuc v tác gi có nickname doremon- nobita (HVA). CunăsáchănƠyăđc biên tp vi mcăđíchăchiaăs vƠăgiúpăđ miăngi trên tinh thn t nguyn và min phí. Tt c miăhƠnhăđng s dng cun sách này vào mcăđíchăthngămi mà không có s đng ý ca tác gi đu là phm pháp và nghiêm cm Mi thc mc hay góp ý, bnăđc có th liên lc v đa ch: DinăđƠn: hvaonline.net Mc: Tho lunăđnhăhng Topic: Cách hc Ting Anh hiu qu nht Hoc email ca tác gi doremon-nobita: reviewstrustworthy@gmail.com Xin trân trng Bnăđc thân mn! Nu vì mtălíădoăhayănguyênănhơnăgìăđóămƠăbn nhnăđc món quà này, thì bn tht s rt may mnăhnăphnăđôngădơnăs còn li. Bi vì nhng gì mà cun sách này mun truynăđt s thayăđi cucăđi bn mãi mãi Thaăcácăbn, trong cucăđi ca mi chúng ta có bităbaoănhiêuăkhóăkhn,ăgiană kh tng chngănhăvt quá sc chuăđng caăconăngi.ăChúngătôiăcngăvy, cngănhăbn,ăcngătng có bităbaoăcămăcaoăđp,ănhngăriădi nhng áp lc cngănhăgánhănng ca cucăđi, nhiuăkhiăchúngătôiăđưăbuông xuôi và b cuc Nhng riănhămt phép màu, chú mèo máy Doremon thông minh, tt bngăđưă xut hin gia cucăđiăthng,ăđưămangăbo biăvƠătƠiănngăcaămìnhăraăđ giúp đ ngiăkhác.ăChúngătôiănhălc vào th gii c tíchămƠăngƠyăxaămìnhătng khao khát Do mt phép l nƠoăđóămƠăchúngătôiăđưăvôătìnhăbităđn topic trên HVA vi taăđ ắCáchăhc Ting Anh hiu qu nht?Ằ.ăT nghi ng,ăđn ngcănhiênăvƠăsauăđóălƠă khâm phc, nhng tri thc vô giá ca thành viên vi nickname doremon-nobita (chúng tôi gi thân mtălƠăchúămèoăúăDoremon),ăđưămangăli cho chúng tôi bit bao nhiêu hi vng,ătngălai,ăcucăđi và li thoát Vì không mun ích k gi liăriêngăchoămình,ăchúngătôiăđã liên lcăvƠăđc s đng ý ca tác gi đ biên son ra hai cun sách phc v min phí nhm giúp bnăđc binăcămăthƠnhăhin thc,ăhayănhăthôngăđip caăchúămèoăúăDoremonăắGiúp đ ngi khác sng cucăđi hoành tráng vi Ting Anh là công cẰ Hai cun sách này có taăđ 1. Cách hc Ting Anh Thn K 2. TăduyăThiênăTƠi Ch khi nào bnăđc hiuăđc và ng dng hai cun sách trên vào cuc sng thì khiăđóăphépămƠuăs xy ra. Cho nên tht s là thităthòiăvƠăđángătic nu bnăđc b l mt trong hai cunăsáchăđó Chúng tôi thay mt tác gi xin gi li chúc ttăđp nhtăđn toàn th các bn, và chúng taăhưyăcùngănhauăphiêuăluăvƠoămt th gii mi,ăniăcóănhng phép màu xyăraăđi vi nhngăconăngiăcóăcămăvƠăkhôngăbaoăgi b cuc The only thing that stands between a man and what he wants from life is often merely the will to try it and the faith to believe that it is possible. NHÓM BIÊN TP VIÊN…………………………………………………… 6 LI TÂM S BNăC GI DOREMON…………………………………8 CHNGă1: I BÀNG THC GIC…………………………………….31 CHNGă2:ăKHỌNGăB CUC………………………………………… 32 CHNGă3:ăSUYăNGHăLN-SNG HOÀNH TRÁNG………………….36 CHNGă4:ăMTăNG CP MI……………………………………….42 CHNGă5:ăVNăRAăTH GII…………………………………………48 CHNGă6:ăPHÁăV GII HN………………………………………… 52 CHNGă7:ăLĨMăệTăC NHIU……………………………………….57 CHNGă8:ăăTNGăLAIăPHệAăTRC………………………………….61 CHNGă9:ăHIăVNG HI SINH………………………………………… 69 CHNGă10:ăSNGă LÀM GÌ? .77 CHNGă11:ăMUNăGỊăC NY………………………………………89 CHNGă12:ăTăDUYăPHIăTHNG-I LÀ B SNG…………… 115 CHNGă13: CONăNGăKHỌNGăI TH………………………….133 CHNGă14:ăTHIểNăTĨIăTHC GIC……………………………………150 CHNGă15:ăMT S BÀI VIT KHÁC CA DOREMON…………… 193 CHNGă16:ăLI NHN NH N BNăC………………………….200 NU BN KHÔNG HÀI LÒNG V NHNG GÌ XY RA XUNG QUANH MÌNH, HÃY HÀNH NG Bnăđc thân mn! Khi cunăsáchănƠyăđn tay các bn thì chúng tôi tinătng rng ngoài kia, mt s khiăđu miăđangăhìnhăthƠnh. Phn lnăconăngi t khiăsinhăraăchoăđn khi nhm mtăxuôiătay,ăđu không ý thcăđc v s tn ti ca mình. Cuc sng c trôi qua và nhngăcnăbưoăcaăđi ngi c qungăqut chúng ta ht lnănƠyăđn lnăkhác.ăauăkh, oán thán, khóc lóc.ă ri nhămtăđiu tt yu, chúng ta buông xuôi và th dài bt lcăắđi là b khẰ. Chúng ta mc nhiên tha nhnăđiuăđó,ămc nhiên cho rng hnh phúc và nim vui là nhngăgìăđóăquáăxaăx, và chúng ta ch có th thèmăkhátăđng nhìn t xa và ao c. Không ai dy chúng ta phiălƠmăgìăđ sng trn vn. Không ai ch cho chúng ta phiălƠmăgìăđ làm ch s phn ca mình. Và không ai nói cho chúng ta bit rng, cucăđiănƠyăđángăsng,ăvƠăđángătrơnătrng bit bao. Chúngătaănhănhng con cuănonăngăngác,ălangăthangătrênăcánhăđng cucăđi và phó mc tt c trongătayăgưăchnăcuămangătênăắs phnẰ, ch ch ngày x tht, vt lông, ri kt thúc cucăđi mình  mt xó xnhănƠoăđóămƠăchng ai màng ti. Không, bn thân mn ca tôi , không! Chúng ta s không sngă nhă th na. Chúng ta thà làm tro bi ch không cam chuăđi cát bi vô tri. Vì tro bi còn mt lnăđc bùng cháy và ta sáng. Mi phút giây mà chúngătaăđangăsng, tt c đu có th là nhng phút giây cui cùng. Nu thn linh là có tht, thì chc hn, h cngă s ghen t vi chúng ta, bi cuc sng bt t s chng th nƠoămangăđn cho h nhng khonh khc tng chng là duy nht và mãi mãi. Vy thì bn caătôiăi,ăti sao chúng ta li phí phm cuc sng ca mình trong s hưi,ăđauăkh vƠănghèoăđóiă?ăTi sao liăđ nhng phút giây vô giá trôi tut khi tm tay theo nhngăkhóăkhnătmăthng ca cuc sng? Ti sao không cm kim lên, ngngăcaoăđu và tin v phíaătrc,ăđ sng cucăđiănhămìnhăhngămongăđi? Chng phi miăngiăchúngătaăđu ch có th sng duy nht mt lnăthôiăđóăsao? Ngày hôm nay, khi bn cm trên tay cun sách này, thì hưyălƠmăđiuăgìăđóăđ thay đi cucăđi caămình.ăHưyăđ nhng tri thc tuyt diu mà cun sách này chia s vi bn giúp bn btăđu mt cucăđi mi. Vì giây phút mà bn quytăđnh phi sngăkhácăđiăs là giây phút mà bn s bc sang mt cucăđi mi, mt cucăđi mà bnăchaătngăđc sngătrcăđơy. Chúng tôi trân trng thân tng cun sách này cho nhngăaiăđangăđiătìmăgiáătr ca cucăđi! BAN BIÊN TP SauăđơyălƠ mt vài li tâm s ca bnăđc gi Doremon, mong rng khi các bn chinh phcăđcăcămăvƠătìmăraăchoămìnhămt liăthoátănƠoăđó,ăthì các bnăcngă nhăchúngătôiăvƠăbaoănhiêuăconăngi khác, hãy nói vài li bitănăti tác gi ca nó là doremon-nobita Moscow Hôm nay, Moscow lnh, Moscow lúc nào chng vy, x s BchăDngănƠyălúcă nào chng th, cái lnhănhăct da, ct tht,ănhămunălƠmăđóngăbngătơmăhn ca gã trai tr côăđn.ăGưăci khy,  cáiăniăđtăkháchăquêăngiănƠy,ădngănhăconă ngiăgưăđưăbtăđu tr nên thích nghi vi nhngăkhóăkhn,ăkhc nghit mà vùng đtănƠyăđemăli. ôiămtăgưăđangădn lim dim, gã li chìm trong nhngăsuyătng, ôm p nhng hi c v ngày tháng trôi qua ca chính bn thân mình. Gã tìm kim, lc liătrongăngnă kéo kí c nhngăhìnhăbóngăđưăđiăquaăcucăđi gã. Và luôn có mt hình bóng, dù m mt, dù rng hnăkhóămƠăhìnhădungăraăđc, vnăluônălƠăhìnhăbóngăđưăthayăđi conăngi, thm chí là c cucăđi ca gã trai tr côăđn… 18 tui, gã b liăsauălngătt c, b bn bè, b ngi thân, b c ngi con gái hy sinh tt c vì gã, nhiuăngiănóiăgưăđiênăkhiăchi b hnh phúc, t b yên bình. Th nhng,ăcóăaiăhiuăđc cho ni lòng caăgưăđơy?ăGưăchánăghétăkhiăphi mang quá nhiu mt n đi vi xã hi xung quanh, gã phn n viăcáiăniămƠăgưăsng, niăngi ta ch bit dmăđp lên nhngăcăm,ăvƠătônăth mtăcáchăđiênăcung s ích k. Gã mt mi, gã cn tìm ra mt liămònăđ thoát khiăniăngc tht giam gi tâm hn.ă ưăt lơu,ăgưă đưăquênămtăcă mălƠă th nƠo.ăưăt lâu, gã quên mt…th nào là SNG! VƠăcáiăngƠyăđóăđưăđn, cái ngày mà gã gpăđcăngiăđƠnăôngăthayăđi hoàn toàn cucăđiămình.ăGưăvuiăsng,ăgưăreoălên,ăgưănhămtăđa tr thăv đcămónăđ chiămi. Gã bit rng ri t đơy,ăcucăđi gã s bc sang mtăchngăkhác,ăvìăgưă đưăgpăđcăngi Thy,ăNgiăđưătruynăđt nhng tri thcăquỦăbáu,ăNgiăđưă dy gã bit th nƠoălƠăcăm,ăNgiăđưătruyn cho gã nimătinăvƠăđng lc,ăNgi đưăcu vt gã t ni tiătm,ăb tcătrongăđiădngăca tâm hn,ăđ ri lèo lái gã trên con thuyn caăcămăvƠăHnh phúc. K t ngày y, gã btăđu tpăcămănhăđa tr bi bô tpănói,ăcngăvi s giúp đ caăNgi Thy, ngày qua ngày, gã li càng c gngăthayăđi bn thân mình hn.ăcăm-ch vi hai t nhngănóăđưădyăgưăcáchătăduy,ăvìăgưăcămămìnhă cngăs tr thƠnhăThiênăTƠiănhăNgi Thy.ăcăm-ch vi hai t nhngănóăđưă dy gã rng phi hc tht tt TingăAnh,ăvìăgưăcămărng mtăngƠyănƠoăđó,ăgưă cngăs đcăđc nhng tuytătácăvnăhc ca Th gii bng tingăAnhănhăNgi Thy.ăcă m… nó dy gã rng phi tht kiên trì, n lc mi có th sng mt cucăđi hoành tráng! Mt dn m, mi th dngănhăđangătr li rõ ràng, cái lnh but tê tái li hin hu xung quanh. Th nhng,ănóăkhôngăcònălƠăcáiălnh trong tâm hn na, mà gi đơy,ăgưăđangăcm nhnăđc mt ngun sc mnh ln lao trong tâm hn… Thc ti… CámănăThy,ăvìăđưătruyn cho em nim tin vào bn thân và cuc sng, dy cho em bit th nƠoălƠăcăm,ăcám năThyăvìăđưăgiúpăemătrngă thƠnhăhn,ăgiúpăemă nhnăraăđc nhng sai lm mà tui tr nông ni gp phi.ăCámănăThy,ăvìăđưă truynăđt cho em nhng kin thcăvôăgiá.ăCámănăThy…vìăTt C! Mt hc trò ca Thy, thân giăđnăNgi ThyăVăi Doremon-Nobita Chào anh Doremon! Vit thănƠyăemăkhôngămongăgìăhnăngoƠiăli cmănăchơnăthƠnhănhtăđn anh. Mtăconăngiăđưăchoăemăc mt chân tri ca trí tu vƠăcăm. Cuc sng bôn chen vi bn b lo toan, khinăconăngiătaăkhôngănghăđc cho ngày mai. VƠăemăcngăkhôngăngoi l, cuc sng tr thăgn vi bao thú vui, bao di kh làm em quên mtămìnhăđangăln lên tng ngày. n khi nhnăraămìnhăđn mt lúc cn phi ri xa vòng tay ch che ca b m, riăxaăquêăhngăđ t mình nuôi ly mình. B m không th nuôiămìnhămưiăđc, ri phiăđnăđápăơnăhu sinh thành, nuôi dng caăgiaăđình, ri phiălƠmăsaoăđ điăraăchoăbngăngiătrongăđi. Hiu là nhăvy, bitălƠănhăvy, cm nhn là vyănhngăcáiăth khinăemătheoăđui nhng ngƠyăđu bităloăchoăđi li là nhng th s khin cucăđi emăđiăvƠoăngõăct Mt công vic năđnh, ch vy thôi, c gng hcăđ kim mt tm bngăđ sau này kim mtăắcôngăvic năđnhẰ, hayănóiăđnăgin là mt công vic làm thuê kim sng. Tht tmăthng, nhngăđóălƠăcămăcaăemăngƠyăxa. Nhngăemănhm là kh nngăca em ch tiăđó, không bit phiălƠmăgìăhn. Thi th thayăđi, cuc sng thayă đi, conă ngi luôn mun khám phá nhngă điu ttă đpă hn, hng th nhng th ttăđp nht. Không ai cm c, aiăcngăcóăth vt lên rào cnăđóăđ tin đnăcáiăđíchăvinh quang nht. Nhngăemăbit nó có mt câu hi chung là ai làm và aiăkhôngălƠm?ăAiăcngăcóăth lƠmănhngăkhôngăphi nht thitălƠăaiăcngălƠm! NhăvyălƠăemăđưătng dng li  ch này, cái ch mà sc mnh ca lý trí không th thng ni li ni s t sâu thmăconăngi em t nh. S tht bi, s b chê ci, s lmăđng li li… Th hi ai trong miăconăngi không tng có ni s đó. Phiăchngăemăđưă dng li, xină thaălƠă không. Bnănngăcaăconă ngi là ham sng. Dù mun dù không thì vn phi sng, nhngăđ sng thì phi kimăắming nẰătrc. Emănghămìnhăphiănhăbaoăngiăbìnhăthng là phi làm và làm, hc và hc. Em hc nhng tri thc mà không bitănóăd, không bitănóăkhôngăđúng.  ri em may mn gpăđc anh. Nh nhng tri thc ca anh mà em hiuăđiăhn, hiuă đcă conă ngiă emă hn. Thiên h cóă cơuă ắKhôngă thyă đ mƠyă nênẰă qu không sai. Conăđngătaăđiătiăđíchăvinhăquangăthc s nó có 2 ngã r nhngăti 3 liăđiăln. Mt là dm chân ti ch, hoc lùi liăđ không tiăđích.ăHaiălƠăđiăvƠoăngư r cho s thành công. Ba là chn cái ngã r cho s tht bi. Emăđưăkhôngămun mình lùi thì emăđưătinănhngăemăliălơmălaăvƠoăcáiăconăđngămƠăđiăvƠoăđóăemăch thy bóng dáng ca nhngăconăngiălƠmăcôngănălng. Thy nhngăconăngi tt bt c điăđ ri cht  mt xó xnhănƠoăđó. Thy nhng conăngi vt v c điăđ ri v già liăkhôngăđ sng vi nhngăđng tinăhu.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư duy thiên tài, Tư duy thiên tài

Bình luận về tài liệu tu-duy-thien-tai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP