Tư duy thiên tài

Mr_King
Mr_King(3341 tài liệu)
(62 người theo dõi)
Lượt xem 619
13
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 200 | Loại file: PDF
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:43

Mô tả: Tư duy thiên tài Copyright ©2013 by doremon-nobita Mi bn quyn ni dung trong cun sách thuc v tác gi có nickname doremon- nobita (HVA). CunăsáchănƠyăđc biên tp vi mcăđíchăchiaăs vƠăgiúpăđ miăngi trên tinh thn t nguyn và min phí. Tt c miăhƠnhăđng s dng cun sách này vào mcăđíchăthngămi mà không có s đng ý ca tác gi đu là phm pháp và nghiêm cm Mi thc mc hay góp ý, bnăđc có th liên lc v đa ch: DinăđƠn: hvaonline.net Mc: Tho lunăđnhăhng Topic: Cách hc Ting Anh hiu qu nht Hoc email ca tác gi doremon-nobita: reviewstrustworthy@gmail.com Xin trân trng Bnăđc thân mn! Nu vì mtălíădoăhayănguyênănhơnăgìăđóămƠăbn nhnăđc món quà này, thì bn tht s rt may mnăhnăphnăđôngădơnăs còn li. Bi vì nhng gì mà cun sách này mun truynăđt s thayăđi cucăđi bn mãi mãi Thaăcácăbn, trong cucăđi ca mi chúng ta có bităbaoănhiêuăkhóăkhn,ăgiană kh tng chngănhăvt quá sc chuăđng caăconăngi.ăChúngătôiăcngăvy, cngănhăbn,ăcngătng có bităbaoăcămăcaoăđp,ănhngăriădi nhng áp lc cngănhăgánhănng ca cucăđi, nhiuăkhiăchúngătôiăđưăbuông xuôi và b cuc Nhng riănhămt phép màu, chú mèo máy Doremon thông minh, tt bngăđưă xut hin gia cucăđiăthng,ăđưămangăbo biăvƠătƠiănngăcaămìnhăraăđ giúp đ ngiăkhác.ăChúngătôiănhălc vào th gii c tíchămƠăngƠyăxaămìnhătng khao khát Do mt phép l nƠoăđóămƠăchúngătôiăđưăvôătìnhăbităđn topic trên HVA vi taăđ ắCáchăhc Ting Anh hiu qu nht?Ằ.ăT nghi ng,ăđn ngcănhiênăvƠăsauăđóălƠă khâm phc, nhng tri thc vô giá ca thành viên vi nickname doremon-nobita (chúng tôi gi thân mtălƠăchúămèoăúăDoremon),ăđưămangăli cho chúng tôi bit bao nhiêu hi vng,ătngălai,ăcucăđi và li thoát Vì không mun ích k gi liăriêngăchoămình,ăchúngătôiăđã liên lcăvƠăđc s đng ý ca tác gi đ biên son ra hai cun sách phc v min phí nhm giúp bnăđc binăcămăthƠnhăhin thc,ăhayănhăthôngăđip caăchúămèoăúăDoremonăắGiúp đ ngi khác sng cucăđi hoành tráng vi Ting Anh là công cẰ Hai cun sách này có taăđ 1. Cách hc Ting Anh Thn K 2. TăduyăThiênăTƠi Ch khi nào bnăđc hiuăđc và ng dng hai cun sách trên vào cuc sng thì khiăđóăphépămƠuăs xy ra. Cho nên tht s là thităthòiăvƠăđángătic nu bnăđc b l mt trong hai cunăsáchăđó Chúng tôi thay mt tác gi xin gi li chúc ttăđp nhtăđn toàn th các bn, và chúng taăhưyăcùngănhauăphiêuăluăvƠoămt th gii mi,ăniăcóănhng phép màu xyăraăđi vi nhngăconăngiăcóăcămăvƠăkhôngăbaoăgi b cuc The only thing that stands between a man and what he wants from life is often merely the will to try it and the faith to believe that it is possible. NHÓM BIÊN TP VIÊN…………………………………………………… 6 LI TÂM S BNăC GI DOREMON…………………………………8 CHNGă1: I BÀNG THC GIC…………………………………….31 CHNGă2:ăKHỌNGăB CUC………………………………………… 32 CHNGă3:ăSUYăNGHăLN-SNG HOÀNH TRÁNG………………….36 CHNGă4:ăMTăNG CP MI……………………………………….42 CHNGă5:ăVNăRAăTH GII…………………………………………48 CHNGă6:ăPHÁăV GII HN………………………………………… 52 CHNGă7:ăLĨMăệTăC NHIU……………………………………….57 CHNGă8:ăăTNGăLAIăPHệAăTRC………………………………….61 CHNGă9:ăHIăVNG HI SINH………………………………………… 69 CHNGă10:ăSNGă LÀM GÌ? .77 CHNGă11:ăMUNăGỊăC NY………………………………………89 CHNGă12:ăTăDUYăPHIăTHNG-I LÀ B SNG…………… 115 CHNGă13: CONăNGăKHỌNGăI TH………………………….133 CHNGă14:ăTHIểNăTĨIăTHC GIC……………………………………150 CHNGă15:ăMT S BÀI VIT KHÁC CA DOREMON…………… 193 CHNGă16:ăLI NHN NH N BNăC………………………….200 NU BN KHÔNG HÀI LÒNG V NHNG GÌ XY RA XUNG QUANH MÌNH, HÃY HÀNH NG Bnăđc thân mn! Khi cunăsáchănƠyăđn tay các bn thì chúng tôi tinătng rng ngoài kia, mt s khiăđu miăđangăhìnhăthƠnh. Phn lnăconăngi t khiăsinhăraăchoăđn khi nhm mtăxuôiătay,ăđu không ý thcăđc v s tn ti ca mình. Cuc sng c trôi qua và nhngăcnăbưoăcaăđi ngi c qungăqut chúng ta ht lnănƠyăđn lnăkhác.ăauăkh, oán thán, khóc lóc.ă ri nhămtăđiu tt yu, chúng ta buông xuôi và th dài bt lcăắđi là b khẰ. Chúng ta mc nhiên tha nhnăđiuăđó,ămc nhiên cho rng hnh phúc và nim vui là nhngăgìăđóăquáăxaăx, và chúng ta ch có th thèmăkhátăđng nhìn t xa và ao c. Không ai dy chúng ta phiălƠmăgìăđ sng trn vn. Không ai ch cho chúng ta phiălƠmăgìăđ làm ch s phn ca mình. Và không ai nói cho chúng ta bit rng, cucăđiănƠyăđángăsng,ăvƠăđángătrơnătrng bit bao. Chúngătaănhănhng con cuănonăngăngác,ălangăthangătrênăcánhăđng cucăđi và phó mc tt c trongătayăgưăchnăcuămangătênăắs phnẰ, ch ch ngày x tht, vt lông, ri kt thúc cucăđi mình  mt xó xnhănƠoăđóămƠăchng ai màng ti. Không, bn thân mn ca tôi , không! Chúng ta s không sngă nhă th na. Chúng ta thà làm tro bi ch không cam chuăđi cát bi vô tri. Vì tro bi còn mt lnăđc bùng cháy và ta sáng. Mi phút giây mà chúngătaăđangăsng, tt c đu có th là nhng phút giây cui cùng. Nu thn linh là có tht, thì chc hn, h cngă s ghen t vi chúng ta, bi cuc sng bt t s chng th nƠoămangăđn cho h nhng khonh khc tng chng là duy nht và mãi mãi. Vy thì bn caătôiăi,ăti sao chúng ta li phí phm cuc sng ca mình trong s hưi,ăđauăkh vƠănghèoăđóiă?ăTi sao liăđ nhng phút giây vô giá trôi tut khi tm tay theo nhngăkhóăkhnătmăthng ca cuc sng? Ti sao không cm kim lên, ngngăcaoăđu và tin v phíaătrc,ăđ sng cucăđiănhămìnhăhngămongăđi? Chng phi miăngiăchúngătaăđu ch có th sng duy nht mt lnăthôiăđóăsao? Ngày hôm nay, khi bn cm trên tay cun sách này, thì hưyălƠmăđiuăgìăđóăđ thay đi cucăđi caămình.ăHưyăđ nhng tri thc tuyt diu mà cun sách này chia s vi bn giúp bn btăđu mt cucăđi mi. Vì giây phút mà bn quytăđnh phi sngăkhácăđiăs là giây phút mà bn s bc sang mt cucăđi mi, mt cucăđi mà bnăchaătngăđc sngătrcăđơy. Chúng tôi trân trng thân tng cun sách này cho nhngăaiăđangăđiătìmăgiáătr ca cucăđi! BAN BIÊN TP SauăđơyălƠ mt vài li tâm s ca bnăđc gi Doremon, mong rng khi các bn chinh phcăđcăcămăvƠătìmăraăchoămìnhămt liăthoátănƠoăđó,ăthì các bnăcngă nhăchúngătôiăvƠăbaoănhiêuăconăngi khác, hãy nói vài li bitănăti tác gi ca nó là doremon-nobita Moscow Hôm nay, Moscow lnh, Moscow lúc nào chng vy, x s BchăDngănƠyălúcă nào chng th, cái lnhănhăct da, ct tht,ănhămunălƠmăđóngăbngătơmăhn ca gã trai tr côăđn.ăGưăci khy,  cáiăniăđtăkháchăquêăngiănƠy,ădngănhăconă ngiăgưăđưăbtăđu tr nên thích nghi vi nhngăkhóăkhn,ăkhc nghit mà vùng đtănƠyăđemăli. ôiămtăgưăđangădn lim dim, gã li chìm trong nhngăsuyătng, ôm p nhng hi c v ngày tháng trôi qua ca chính bn thân mình. Gã tìm kim, lc liătrongăngnă kéo kí c nhngăhìnhăbóngăđưăđiăquaăcucăđi gã. Và luôn có mt hình bóng, dù m mt, dù rng hnăkhóămƠăhìnhădungăraăđc, vnăluônălƠăhìnhăbóngăđưăthayăđi conăngi, thm chí là c cucăđi ca gã trai tr côăđn… 18 tui, gã b liăsauălngătt c, b bn bè, b ngi thân, b c ngi con gái hy sinh tt c vì gã, nhiuăngiănóiăgưăđiênăkhiăchi b hnh phúc, t b yên bình. Th nhng,ăcóăaiăhiuăđc cho ni lòng caăgưăđơy?ăGưăchánăghétăkhiăphi mang quá nhiu mt n đi vi xã hi xung quanh, gã phn n viăcáiăniămƠăgưăsng, niăngi ta ch bit dmăđp lên nhngăcăm,ăvƠătônăth mtăcáchăđiênăcung s ích k. Gã mt mi, gã cn tìm ra mt liămònăđ thoát khiăniăngc tht giam gi tâm hn.ă ưăt lơu,ăgưă đưăquênămtăcă mălƠă th nƠo.ăưăt lâu, gã quên mt…th nào là SNG! VƠăcáiăngƠyăđóăđưăđn, cái ngày mà gã gpăđcăngiăđƠnăôngăthayăđi hoàn toàn cucăđiămình.ăGưăvuiăsng,ăgưăreoălên,ăgưănhămtăđa tr thăv đcămónăđ chiămi. Gã bit rng ri t đơy,ăcucăđi gã s bc sang mtăchngăkhác,ăvìăgưă đưăgpăđcăngi Thy,ăNgiăđưătruynăđt nhng tri thcăquỦăbáu,ăNgiăđưă dy gã bit th nƠoălƠăcăm,ăNgiăđưătruyn cho gã nimătinăvƠăđng lc,ăNgi đưăcu vt gã t ni tiătm,ăb tcătrongăđiădngăca tâm hn,ăđ ri lèo lái gã trên con thuyn caăcămăvƠăHnh phúc. K t ngày y, gã btăđu tpăcămănhăđa tr bi bô tpănói,ăcngăvi s giúp đ caăNgi Thy, ngày qua ngày, gã li càng c gngăthayăđi bn thân mình hn.ăcăm-ch vi hai t nhngănóăđưădyăgưăcáchătăduy,ăvìăgưăcămămìnhă cngăs tr thƠnhăThiênăTƠiănhăNgi Thy.ăcăm-ch vi hai t nhngănóăđưă dy gã rng phi hc tht tt TingăAnh,ăvìăgưăcămărng mtăngƠyănƠoăđó,ăgưă cngăs đcăđc nhng tuytătácăvnăhc ca Th gii bng tingăAnhănhăNgi Thy.ăcă m… nó dy gã rng phi tht kiên trì, n lc mi có th sng mt cucăđi hoành tráng! Mt dn m, mi th dngănhăđangătr li rõ ràng, cái lnh but tê tái li hin hu xung quanh. Th nhng,ănóăkhôngăcònălƠăcáiălnh trong tâm hn na, mà gi đơy,ăgưăđangăcm nhnăđc mt ngun sc mnh ln lao trong tâm hn… Thc ti… CámănăThy,ăvìăđưătruyn cho em nim tin vào bn thân và cuc sng, dy cho em bit th nƠoălƠăcăm,ăcám năThyăvìăđưăgiúpăemătrngă thƠnhăhn,ăgiúpăemă nhnăraăđc nhng sai lm mà tui tr nông ni gp phi.ăCámănăThy,ăvìăđưă truynăđt cho em nhng kin thcăvôăgiá.ăCámănăThy…vìăTt C! Mt hc trò ca Thy, thân giăđnăNgi ThyăVăi Doremon-Nobita Chào anh Doremon! Vit thănƠyăemăkhôngămongăgìăhnăngoƠiăli cmănăchơnăthƠnhănhtăđn anh. Mtăconăngiăđưăchoăemăc mt chân tri ca trí tu vƠăcăm. Cuc sng bôn chen vi bn b lo toan, khinăconăngiătaăkhôngănghăđc cho ngày mai. VƠăemăcngăkhôngăngoi l, cuc sng tr thăgn vi bao thú vui, bao di kh làm em quên mtămìnhăđangăln lên tng ngày. n khi nhnăraămìnhăđn mt lúc cn phi ri xa vòng tay ch che ca b m, riăxaăquêăhngăđ t mình nuôi ly mình. B m không th nuôiămìnhămưiăđc, ri phiăđnăđápăơnăhu sinh thành, nuôi dng caăgiaăđình, ri phiălƠmăsaoăđ điăraăchoăbngăngiătrongăđi. Hiu là nhăvy, bitălƠănhăvy, cm nhn là vyănhngăcáiăth khinăemătheoăđui nhng ngƠyăđu bităloăchoăđi li là nhng th s khin cucăđi emăđiăvƠoăngõăct Mt công vic năđnh, ch vy thôi, c gng hcăđ kim mt tm bngăđ sau này kim mtăắcôngăvic năđnhẰ, hayănóiăđnăgin là mt công vic làm thuê kim sng. Tht tmăthng, nhngăđóălƠăcămăcaăemăngƠyăxa. Nhngăemănhm là kh nngăca em ch tiăđó, không bit phiălƠmăgìăhn. Thi th thayăđi, cuc sng thayă đi, conă ngi luôn mun khám phá nhngă điu ttă đpă hn, hng th nhng th ttăđp nht. Không ai cm c, aiăcngăcóăth vt lên rào cnăđóăđ tin đnăcáiăđíchăvinh quang nht. Nhngăemăbit nó có mt câu hi chung là ai làm và aiăkhôngălƠm?ăAiăcngăcóăth lƠmănhngăkhôngăphi nht thitălƠăaiăcngălƠm! NhăvyălƠăemăđưătng dng li  ch này, cái ch mà sc mnh ca lý trí không th thng ni li ni s t sâu thmăconăngi em t nh. S tht bi, s b chê ci, s lmăđng li li… Th hi ai trong miăconăngi không tng có ni s đó. Phiăchngăemăđưă dng li, xină thaălƠă không. Bnănngăcaăconă ngi là ham sng. Dù mun dù không thì vn phi sng, nhngăđ sng thì phi kimăắming nẰătrc. Emănghămìnhăphiănhăbaoăngiăbìnhăthng là phi làm và làm, hc và hc. Em hc nhng tri thc mà không bitănóăd, không bitănóăkhôngăđúng.  ri em may mn gpăđc anh. Nh nhng tri thc ca anh mà em hiuăđiăhn, hiuă đcă conă ngiă emă hn. Thiên h cóă cơuă ắKhôngă thyă đ mƠyă nênẰă qu không sai. Conăđngătaăđiătiăđíchăvinhăquangăthc s nó có 2 ngã r nhngăti 3 liăđiăln. Mt là dm chân ti ch, hoc lùi liăđ không tiăđích.ăHaiălƠăđiăvƠoăngư r cho s thành công. Ba là chn cái ngã r cho s tht bi. Emăđưăkhôngămun mình lùi thì emăđưătinănhngăemăliălơmălaăvƠoăcáiăconăđngămƠăđiăvƠoăđóăemăch thy bóng dáng ca nhngăconăngiălƠmăcôngănălng. Thy nhngăconăngi tt bt c điăđ ri cht  mt xó xnhănƠoăđó. Thy nhng conăngi vt v c điăđ ri v già liăkhôngăđ sng vi nhngăđng tinăhu.

— Xem thêm —

Xem thêm: Tư duy thiên tài, Tư duy thiên tài

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Tôi yêu 123doc
Tôi yêu 123doc Vào lúc 07:44 pm 06/06/2014

Hay thật

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tu-duy-thien-tai

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.22779893875122 s. Memory usage = 18.62 MB