Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

36 157 4
Đặng Thị Hoàng Phượng

Đặng Thị Hoàng Phượng

Tải lên: 11,601 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 03:11

TÝnh chÊt hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau A C O B 2 1 2 1 O O’ O O’ O O’ O B C O’ TiÕt 28: tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau 1. §Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau: A C O B 2 1 2 1 . 2 O 1 O , 2 A 1 A AC, AB vuông)góccạnh -huyền(cạnh ACO ABO chungOA ROC OB tuyến)tiếp chất(tính 90 C B :có ACO vàABO Xét 0 === = == == Cho hình vẽ, trong đó AB, AC theo thứ tự là tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một vài đoạn thằng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình. Bài tập 1: TiÕt 28: tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau 1. §Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau : §Þnh lÝ: NÕu hai tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm th× : + §iÓm ®ã c¸ch ®Òu hai tiÕp ®iÓm. + Tia kÎ tõ ®iÓm ®ã ®i qua t©m lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai tiÕp tuyÕn. + Tia kÎ tõ t©m ®i qua ®iÓm ®ã lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai bµn kÝnh ®i qua c¸c tiÕp ®iÓm. A C O B 2 1 2 1 Tia kÎ tõ ®iÓm ®ã ®i qua t©m lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai tiÕp tuyÕn Hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng thước phân giác Bài tập 2: C¸ch lµm - §Æt miÕng gç h×nh trßn tiÕp xóc víi hai c¹nh cña th­íc. . hai. Cách làm - Đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. - Kẻ theo tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn -. hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. - Kẻ theo tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn - Xoay miếng gỗ rồi làm tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bình luận về tài liệu chuong-ii-bai-6-tinh-chat-cua-hai-tiep-tuyen-cat-nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP