Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đặng Thị Hoàng Phượng
(12 người theo dõi)
Lượt xem 142
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 36 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 03:11

Mô tả: TÝnh chÊt hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau A C O B 2 1 2 1 O O’ O O’ O O’ O B C O’ TiÕt 28: tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau 1. §Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau: A C O B 2 1 2 1 . 2 O 1 O , 2 A 1 A AC, AB vuông)góccạnh -huyền(cạnh ACO ABO chungOA ROC OB tuyến)tiếp chất(tính 90 C B :có ACO vàABO Xét 0 === = == == Cho hình vẽ, trong đó AB, AC theo thứ tự là tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một vài đoạn thằng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình. Bài tập 1: TiÕt 28: tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau 1. §Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau : §Þnh lÝ: NÕu hai tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm th× : + §iÓm ®ã c¸ch ®Òu hai tiÕp ®iÓm. + Tia kÎ tõ ®iÓm ®ã ®i qua t©m lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai tiÕp tuyÕn. + Tia kÎ tõ t©m ®i qua ®iÓm ®ã lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai bµn kÝnh ®i qua c¸c tiÕp ®iÓm. A C O B 2 1 2 1 Tia kÎ tõ ®iÓm ®ã ®i qua t©m lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai tiÕp tuyÕn Hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng thước phân giác Bài tập 2: C¸ch lµm - §Æt miÕng gç h×nh trßn tiÕp xóc víi hai c¹nh cña th­íc. . hai. Cách làm - Đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. - Kẻ theo tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn -. hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. - Kẻ theo tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn - Xoay miếng gỗ rồi làm tiếp tục

— Xem thêm —

Xem thêm: Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu chuong-ii-bai-6-tinh-chat-cua-hai-tiep-tuyen-cat-nhau

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.34110713005066 s. Memory usage = 18.57 MB