Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1

6 76 2 Gửi tin nhắn cho Jeff Bezos
Jeff Bezos

Jeff Bezos

Tải lên: 11,313 tài liệu

  • Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 09:11

Trường THCS Triệu Độ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 Lớp 6 . Thời gian: 45phút Họ và tên . Ngày kiểm tra: . Ngày trả bài: Điểm Lời phê của thầy cô giáo: MA TRẬN ĐỀ: Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Điểm, đường thẳng 1 0,5 1 0,5 Ba điểm thẳng hàng. Tia. Đoạn thẳng. 2 0,5 1 3 3 4 Độ dài đoạn thẳng 1 0,5 1 0,5 Trung điểm của đoạn thẳng 2 0,5 1 4 3 5 Tổng 3 1,5 3 1,5 2 7 8 10,0 I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∈ d và B ∉ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∉ d và B ∈ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) B nằm giữa A và C. C) C nằm giữa A và B. D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB b) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: Mã đề 1 Đề chẳn A) AM = MB B) AM + MB = AB C) AM = MB = 2 AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 3 cm D) ME = 4 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F B) F nằm giữa B và E C) B nằm giữa E và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: a) Vẽ một đường thẳng. b) Vẽ một tia. c) Vẽ một đoạn thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 3 cm, BD = 6 cm. a) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? b) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? ------------------------------****-------------------------------- ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HÌNH HỌC 6 I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Câu 1: (0,5đ) Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào trả lời câu đúng: d B A A) A ∈ d và B ∉ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∉ d và B ∈ d Câu 2: (0,5đ) Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) B nằm giữa A và C. C) C nằm giữa A và B. D) Tất cả đều sai. Câu 3: (0,5đ) Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: c) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB d) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm C và D. Câu 4: (0,5đ) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB B) AM + MB = AB C) AM = MB = 2 AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: (0,5đ) Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 3 cm D) ME = 4 cm Câu 6: (0,5đ) Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F. B) F nằm giữa B và E. C) B nằm giữa E và F. II/ Tự luận: ( 7,0đ) Câu 1: ( 3đ) Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: Thực hiện vẽ hình và đặt tên đúng mỗi câu 1 điểm. Câu 2: (4,0đ) x D C B Vẽ hình đúng được (1đ) a) Điểm C có nằm giữa hai điểm B và D. Vì trên tia Bx có BC < BD (3 < 6) ( 1đ) b) Do C nằm giữa B và D, nên CD = BD – BC = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy BC = CD (1đ) c) Từ câu a) có điểm C nằm giũa hai điểm B và D Và từ câu b) có BC = CD Vậy C là trung điểm của đoạn thẳng BD. (1đ) ------------------------------****----------------------------------------- I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∈ d và B ∉ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∉ d và B ∈ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) B nằm giữa A và C. C) C nằm giữa A và B. D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: e) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB f) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB B) AM + MB = AB C) AM = MB = 2 AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 3 cm D) ME = 4 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F B) F nằm giữa B và E C) B nằm giữa E và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: d) Vẽ một đường thẳng. e) Vẽ một tia. f) Vẽ một đoạn thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 3 cm, BD = 6 cm. d) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? e) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. f) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? Mã đề 2 Đề chẳn I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∉ d và B ∈ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∈ d và B ∉ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) C nằm giữa A và B C) B nằm giữa A và C D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: g) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB h) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB C) AM = MB = 2 AB B)AM + MB = AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 4 cmME D) = 3 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) B nằm giữa E và F B) F nằm giữa B và E C) E nằm giữa B và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: g) Vẽ một tia. h) Vẽ một đoạn thẳng. i) Vẽ một đường thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 4 cm, BD = 8 cm. g) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? h) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. i) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? Mã đề 3 Đề lẻ I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∉ d và B ∈ d B) A ∈ d và B ∉ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∈ d và B ∈ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) B nằm giữa A và C. B) C nằm giữa A và B C) A nằm giữa B và C. D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: i) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB j) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB = 2 AB C) AM = MB B)AM + MB = AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 4 cm C) ME = 16 cm D) = 3 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F B) F nằm giữa B và E C) B nằm giữa E và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: j) Vẽ một tia. k) Vẽ một đoạn thẳng. l) Vẽ một đường thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 4 cm, BD = 8 cm. j) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? k) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. l) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? Mã đề 4 Đề lẻ . thẳng 1 0,5 1 0,5 Ba điểm thẳng hàng. Tia. Đoạn thẳng. 2 0,5 1 3 3 4 Độ dài đoạn thẳng 1 0,5 1 0,5 Trung điểm của đoạn thẳng 2 0,5 1 4 3 5 Tổng 3 1, 5 3 1, 5. ------------------------------****-------------------------------- ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HÌNH HỌC 6 I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Câu 1: (0,5đ) Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào trả lời câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1, Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1, Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-hinh-hoc-6-4-ma-de-ki-1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP