Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1

Jeff Bezos
Jeff Bezos(11315 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 64
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2013, 09:11

Mô tả: Trường THCS Triệu Độ KIỂM TRA HÌNH HỌC 6 Lớp 6 . Thời gian: 45phút Họ và tên . Ngày kiểm tra: . Ngày trả bài: Điểm Lời phê của thầy cô giáo: MA TRẬN ĐỀ: Mức độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Điểm, đường thẳng 1 0,5 1 0,5 Ba điểm thẳng hàng. Tia. Đoạn thẳng. 2 0,5 1 3 3 4 Độ dài đoạn thẳng 1 0,5 1 0,5 Trung điểm của đoạn thẳng 2 0,5 1 4 3 5 Tổng 3 1,5 3 1,5 2 7 8 10,0 I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∈ d và B ∉ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∉ d và B ∈ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) B nằm giữa A và C. C) C nằm giữa A và B. D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB b) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: Mã đề 1 Đề chẳn A) AM = MB B) AM + MB = AB C) AM = MB = 2 AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 3 cm D) ME = 4 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F B) F nằm giữa B và E C) B nằm giữa E và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: a) Vẽ một đường thẳng. b) Vẽ một tia. c) Vẽ một đoạn thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 3 cm, BD = 6 cm. a) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? b) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? ------------------------------****-------------------------------- ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HÌNH HỌC 6 I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Câu 1: (0,5đ) Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào trả lời câu đúng: d B A A) A ∈ d và B ∉ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∉ d và B ∈ d Câu 2: (0,5đ) Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) B nằm giữa A và C. C) C nằm giữa A và B. D) Tất cả đều sai. Câu 3: (0,5đ) Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: c) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB d) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm nằm giữa hai điểm C và D. Câu 4: (0,5đ) Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB B) AM + MB = AB C) AM = MB = 2 AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: (0,5đ) Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 3 cm D) ME = 4 cm Câu 6: (0,5đ) Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F. B) F nằm giữa B và E. C) B nằm giữa E và F. II/ Tự luận: ( 7,0đ) Câu 1: ( 3đ) Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: Thực hiện vẽ hình và đặt tên đúng mỗi câu 1 điểm. Câu 2: (4,0đ) x D C B Vẽ hình đúng được (1đ) a) Điểm C có nằm giữa hai điểm B và D. Vì trên tia Bx có BC < BD (3 < 6) ( 1đ) b) Do C nằm giữa B và D, nên CD = BD – BC = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy BC = CD (1đ) c) Từ câu a) có điểm C nằm giũa hai điểm B và D Và từ câu b) có BC = CD Vậy C là trung điểm của đoạn thẳng BD. (1đ) ------------------------------****----------------------------------------- I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∈ d và B ∉ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∉ d và B ∈ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) B nằm giữa A và C. C) C nằm giữa A và B. D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: e) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB f) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB B) AM + MB = AB C) AM = MB = 2 AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 3 cm D) ME = 4 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F B) F nằm giữa B và E C) B nằm giữa E và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: d) Vẽ một đường thẳng. e) Vẽ một tia. f) Vẽ một đoạn thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 3 cm, BD = 6 cm. d) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? e) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. f) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? Mã đề 2 Đề chẳn I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∉ d và B ∈ d B) A ∈ d và B ∈ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∈ d và B ∉ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) A nằm giữa B và C. B) C nằm giữa A và B C) B nằm giữa A và C D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: g) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB h) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB C) AM = MB = 2 AB B)AM + MB = AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 16 cm C) ME = 4 cmME D) = 3 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) B nằm giữa E và F B) F nằm giữa B và E C) E nằm giữa B và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: g) Vẽ một tia. h) Vẽ một đoạn thẳng. i) Vẽ một đường thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 4 cm, BD = 8 cm. g) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? h) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. i) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? Mã đề 3 Đề lẻ I/ TRẮC NGHIỆM (3,0đ). Câu 1: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: d B A A) A ∉ d và B ∈ d B) A ∈ d và B ∉ d C) A ∉ d và B ∉ d D) A ∈ d và B ∈ d Câu 2: Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng: B A C A) B nằm giữa A và C. B) C nằm giữa A và B C) A nằm giữa B và C. D) Tất cả đều sai. Câu 3: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: i) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + …= AB j) Đoạn thẳng CD là hình gồm hai điểm C, D và tất cả các điểm … . hai điểm C và D. Câu 4: Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu: A) AM = MB = 2 AB C) AM = MB B)AM + MB = AB D) Tất cả đều đúng Câu 5: Cho đoạn thẳng MN = 8 cm, E là trung điểm của MN thì ME bằng: A) ME = 8 cm B) ME = 4 cm C) ME = 16 cm D) = 3 cm Câu 6: Trên tia Bx, có BE = 3 cm, BF = 5 cm. Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: A) E nằm giữa B và F B) F nằm giữa B và E C) B nằm giữa E và F II- TỰ LUẬN (7,0đ) Câu 1: ( 3,0đ). Em hãy vẽ các hình sau và đặt tên cho các hình đó: j) Vẽ một tia. k) Vẽ một đoạn thẳng. l) Vẽ một đường thẳng. Câu 2: ( 4,0đ) . Trên tia Bx, vẽ hai điểm C, D sao cho BC = 4 cm, BD = 8 cm. j) Điểm C có nằm giũa hai điểm B và D không? Vì sao? k) Tính CD, rồi so sánh BC với CD. l) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng BD không? Vì sao? Mã đề 4 Đề lẻ . thẳng 1 0,5 1 0,5 Ba điểm thẳng hàng. Tia. Đoạn thẳng. 2 0,5 1 3 3 4 Độ dài đoạn thẳng 1 0,5 1 0,5 Trung điểm của đoạn thẳng 2 0,5 1 4 3 5 Tổng 3 1, 5 3 1, 5. ------------------------------****-------------------------------- ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT – MÔN HÌNH HỌC 6 I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0đ) Câu 1: (0,5đ) Cho hình vẽ, hãy khoanh tròn vào trả lời câu

— Xem thêm —

Xem thêm: Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1, Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1, Kiểm tra 1 tiết Hình học 6(4 mã đề) kì 1

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu kiem-tra-1-tiet-hinh-hoc-6-4-ma-de-ki-1

Đăng ký

Generate time = 0.275239944458 s. Memory usage = 18.44 MB