Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

59 561 2

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,449 tài liệu

  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 21:15

. CHƯƠNG 3 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HÀNG THƯƠNG MẠI Năm 2006 2 I. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN CHO. – Tín dụng tiêu dùng • Căn cứ vào thời hạn cho vay – Tín dụng ngắn hạn – Tín dụng trung dài hạn • Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng – Tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, Báo cáo: Kế toán nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn