Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

7 1,131 53
Lưu Thị Quỳnh

Lưu Thị Quỳnh Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,223 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2012, 11:16

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). Tên tác giả: Lê Minh Châu Lớp: KT 10 – K29 Địa chỉ email: leminhchau0118@yahoo.com Giáo viên hướng dẫn: Th.S Huỳnh LợiSự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán Việt Nam những năm gần đây, cùng với việc trở thành thành viên của WTO đã đặt ra sự cần thiết phải công khai các thông tin kế toán.Báo cáo tài chính ngày nay là một bản tin công khai về tình hình tài chính doanh nghiệp. Vì vậy, phân tích báo cáo tài chính giữ một vai trò quan trọng trong cung cấp thông tin tài chính nhằm giúp người sử dụng (bên trong và bên ngoài doanh nghiệp) hiểu được sâu sắc tình hình tài chính cơ bản của một công ty, một đơn vị kinh tế từ đó đưa ra các quyết định phù hợp.Với vai trò quan trọng của phân tích báo cáo tài chính và qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), em quyết định thực hiện đề tài: “Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)”.Đề tài này hướng đến mục đích phân tích những vấn đề cơ bản về tài chính trên báo cáo tài chính như: tài sản – nguồn vốn, thu nhập – chi phí – lợi nhuận, dòng tiền, các tỷ số tài chính… để làm sáng tỏ hơn những vấn đề tài chính ẩn chứa bên trong thông tin trên báo cáo tài chính.Để đạt được mục đích đề tài, ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm các nội dung sau:- Chương I: Lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính.- Chương II: Giới thiệu về Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).- Chương III: Nhận xét và kiến nghị.Để đề tài đảm bảo tính lý luận và thực tế, quá trình nghiên cứu được thực hiện thông qua:- Thu thập, tổng hợp lý luận từ lý thuyết.- Thu thập, chỉnh lý, phân tích qua những thông tin được cung cấp từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, với thời gian tiếp cận thực tế chưa nhiều nên bài luận không tránh có những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến chỉ bảo của thầy cô, các cô chú, anh chị trong công ty.Lê Minh ChâuCHUYÊN ĐỀ:Lời mở đầuCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.I. Khái niệm – Ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính.1. Khái niệm.2. Ý nghĩa phân tích.II. Phương pháp và nguồn số liệu sử dụng phân tích báo cáo tài chính.1. Phương pháp phân tích.1.1. Phương pháp so sánh.1.2. Phương pháp tỷ số tài chính.1.3. Phương pháp liên hệ cân đối.1.4. Các phương pháp khác.2. Nguồn số liệu sử dụng cơ bản.2.1. Hệ thống báo cáo tài chính2.2. Các nguồn khácIII. Nội dung phân tích báo cáo tài chính.1. Phân tích tài sản.1.1. Chỉ tiêu sử dụng1.2. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản 1.3. Phân tích xu hướng chuyển biến năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản.2. Phân tích nguồn vốn.2.1. Chỉ tiêu sử dụng.2.2. Phân tích thực trạng tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn2.3. Phân tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn.3. Phân tích mối quan hệ cân đối Tài sản - Nguồn vốn.3.1. Mô hình phân tích, ý nghĩa sử dụng, ý nghĩa phân tích.3.2. Phân tích thực trạng cân đối Tài sản – Nguồn vốn .3.3. Phân tích xu hướng chuyển biến cân đối Tài sản – Nguồn vốn4. Phân tích Thu nhập – Chi phí - Lợi nhuận.4.1. Chỉ tiêu sử dụng.4.2. Phân tích thực trạng Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận.4.3. Phân tích xu hướng chuyển biến Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận.5. Phân tích dòng tiền.5.1. Chỉ tiêu sử dụng.5.2. Phân tích thực trạng dòng tiền.5.3. Phân tích xu hướng chuyển biến dòng tiền.6. Phân tích các chỉ số tài chính cơ bản.6.1. Phân tích tỷ lệ nợ.6.2. Phân tích các hệ số thanh toán.6.3. Phân tích các hệ số luân chuyển vốn.6.4. Phân tích các tỷ suất sinh lời.6.5. Phân tích các tỷ số sinh lời đối với công ty cổ phần.7. Phân tích tình hình tài chính qua mô hình Dupont.7.1. Mô hình Dupont.7.2. Phân tích thực trạng tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu qua mô hình Dupont.7.3. Phân tích xu hướng chuyển biến tỷ suất lợi nhuận trên vốn sở hữu qua mô hình Dupont.CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)I. Giới thiệu về công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).1. Lịch sử hình thành và phát triển.2. Giới thiệu về công ty.3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật - tổ chức quản lý.3.1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh.3.2. Quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất.3.3. Đặc điểm tổ chức quản lý.4. Đặc điểm tài chính và tổ chức công tác kế toán.4.1. Đặc điểm tài chính.4.1.1. Nguồn hình thành.4.1.2. Quyền sử dụng.4.1.3. Trách nhiệm.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.4.2.1. Mô hình tổ chức kế toán.4.2.2. Chính sách kế toán vận dụng.II. Giới thiệu nguồn số liệu sử dụng phân tích thực trạng tài chính công ty.1. Hệ thống báo cáo tài chính tại công ty.2. Các nguồn số liệu khác.III. Thực trạng tài chính của công ty qua phân tích báo cáo tài chính.1. Phân tích tài sản.1.1. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản.a. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua giá trị, kết cấu.b. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua tỷ suất đầu tư, tỷ suất tự tài trợ, hệ số hao mòn.1.2. Phân tích xu hướng chuyển biến năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản.a. Phân tích xu hướng chuyển biến năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua giá trị, kết cấu.b. Phân tích xu hướng chuyển biến năng lực và tiềm năng kinh tế tài sản qua tỷ suất đầu tư, tỷ suất tự tài trợ, hệ số hao mòn.2. Phân tích nguồn vốn.2.1. Phân tích thực trạng tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn.a. Phân tích thực trạng tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn qua giá trị, kết cấu.b. Phân tích thực trạng tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn qua tỷ lệ nợ, tỷ lệ vốn sở hữu.2.2. Phân tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn.a. Phân tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn qua giá trị, kết cấu.b. Phân tích xu hướng chuyển biến tính hợp lý và hợp pháp nguồn vốn qua tỷ lệ nợ, tỷ lệ vốn sở hữu.3. Phân tích mối quan hệ cân đối Tài sản - Nguồn vốn.3.1. Phân tích thực trạng cân đối Tài sản – Nguồn vốn.3.2. Phân tích xu hướng cân đối Tài sản – Nguồn vốn.4. Phân tích khái quát Thu nhập – Chi phí - Lợi nhuận.4.1. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận.a. Phân tích thực trạng năng lực và tiềm năng Thu nhập – Chi phí – Lợi nhuận qua giá trị, kết cấu.b. Phân tích tiềm năng liên quan đến Thu nhập, chi phí, lợi nhuận tương lai.c. Phân tích khả năng đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu.4.2. Phân tích xu hướng chuyển biến thu nhập, chi phí, lợi nhuận.a. Phân tích xu hướng chuyển biến thu nhập, chi phí, lợi nhuận qua giá trị, kết cấu.b. Phân tích tiềm năng liên quan đến Thu nhập, chi phí, lợi nhuận tương lai.c. Phân tích khả năng đảm bảo mức lợi nhuận tối thiểu.5. Phân tích dòng tiền.5.1. Phân tích thực trạng dòng tiền.5.2. Phân tích xu hướng chuyển biến dòng tiền.6. Phân tích các tỷ số tài chính cơ bản.6.1. Phân tích Tỷ lệ nợ.a. Phân tích thực trạng Tỷ lệ nợ.b. Phân tích chuyển biến Tỷ lệ nợ.6.2. Phân tích các hệ số thanh toán.a. Phân tích thực trạng các hệ số thanh toán.b. Phân tích xu hướng chuyển biến các hệ số thanh toán.6.3. Phân tích các hệ số luân chuyển vốn.a. Phân tích thực trạng các hệ số luân chuyển vốn.b. Phân tích xu hướng chuyển biến các hệ số luân chuyển vốn.6.4. Phân tích các tỷ suất sinh lợi.a. Phân tích thực trạng các tỷ suất sinh lợi.b. Phân tích xu hướng chuyển biến các tỷ suất sinh lợi.6.5. Phân tích các tỷ suất sinh lợi đối với công ty cổ phần.a. Phân tích thực trạng các tỷ suất sinh lợi.b. Phân tích xu hướng chuyển biến các tỷ suất sinh lợi.7. Phân tích tình hình tài chính qua mô hình Dupont.7.1. Phân tích thực trạng tài chính qua mô hình Dupont.7.2. Phân tích xu hướng chuyển biến tài chính qua mô hình Dupont.CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.I. Nhận xét:1. Nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh.2. Nhận xét về tình hình tài chính.II. Kiến nghị:1. Kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh.2. Kiến nghị về tình tình tài chính.3. Kiến nghị về mô hình phân tích báo cáo tài chính tóm tắt.KẾT LUẬNPhụ lục số 1.Phụ lục số 2.Tài liệu tham khảo. . BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).  Tên tác giả:. và qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), em quyết định thực hiện đề tài: Phân tích tình hình tài chính qua báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)., Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO)., Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

Bình luận về tài liệu phan-tich-tinh-hinh-tai-chinh-qua-bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-vat-tu-xang-dau-comeco

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP