Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

135 501 2
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2013, 09:45

Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ . doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam. Chương 3: Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. . III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 3.1. Tổng quan về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam .
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam, Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn