NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN

31 296 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2013, 01:20

NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BẢN * Đặc điểm của ngành XDCB và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến công tác kế toán trong các DN xây lắp :  Đặc điểm của ngành XDCB : - Tình hình , điều kiện sản xuất thiếu tính ổn định , luôn biến đổi theo địa điểm xây dựng và giai đoạn xây dựng , cụ thể : con người và công cụ lao động luôn di chuyển còn sản phẩm xây dựng thì hình thànhcố định tại chỗ chu kỳ sản xuất dài , giá trị lớn , yêu cầu kỹ thuật và kết cấu phức tạp . - Địa điểm thi công phân tán dẫn đến việc thu thập xử thông tin kế toán rất khó khăn giữa phòng kế toán với các đội thi công . - Sản phẩm ngành XDCB tạo ra tính chất đơn chiếc , riêng lẻ do đó chi phí bỏ ra để thi công nội dung cấu không đồng nhất . Nhìn chung , đặc điểm này ảnh hưởng nhất định đến công tác kế toán toàn DN nói chungkế toán chi phí nói riêng . Mỗi doanh nghiệp xây lắp những đặc điểm khác nhau và sự ảnh hưởng của đặc điểm đó đến kế toán cũng khác nhau .  Đặc điểm của sản phẩm xây lắp : - Sản phẩm xây lắp là những công trình , vật kiến trúc quy mô lớn , kết cấu phức tạp , mang tính đơn chiếc , chu kỳ sản xuất thường kéo dài . - Chủng loại yếu tố đầu vào đa dạng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn . - Sản phẩm xây lắp thiếu tính ổn định do thíêt kế thay đổi trong quá trình thi công , phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện địa chất và điều kiện điạ phương . Từ những đặc điểm trên , ta thấy công tác tổ chức quản và hạch toán kế toán trong các DN xây lắp những điểm khác biệt so với những ngành sản xuất khác : - Các sản phẩm xây lắp đều phải lập dự toán gồm : dự toán thiết kế , dự toán thi công . Sản phẩm phải được đối chiếu với dự toán và lấy dự toán làm thước đo hiệu quả của quá trình sản xuất . - Sản phẩm xây lắp tính chất hàng hoá , thể hiện ở người mua đã xác định trước gía cả - Kết cấu xây dựng tính đặc thù đòi hỏi cung ứng vật tư đầy đủ , kịp thời để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công . Hơn nữa công tác quản , sử dụng , hạch toán vật tư tài sản phức tạp , chịu ảnh hưởng cuả thiên nhiên dễ mất mát hư hỏng . Để tránh những mất mát hư hỏng , cần theo dõi hạch toán chặt chẽ khối lượng công tác phải làm lại và các thiệt hại liên quan khác để từ đó tìm cách khắc phục đưa ra các biện pháp giải quyết . - Sản phẩm XL thể nhiều hạng mục công trình và giao thầu cho nhiều đơn vị cho nên trong qúa trình thi công cần tuân thủ trình tự và sự phối hợp để đảm bảo tính đồng bộ của công trình . * Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp là toàn bộ các khoản hao phí vật chất mà doanh nghiệp chi ra để thực hiện công tác xây lắp nhằm tạo ra các loại sản phẩm khác nhau theo mục đích kinh doanh cũng như theo hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết . Cũng giống như các ngành sản xuất khác , chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp cũng bao gồm các yếu tố : chi phí về nguyên vật liệu , chi phí về nhân công , chi phí khấu hao TSCĐ , chi phí về dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền . Các khoản chi phí này được kế toán theo dõi , kiểm tra và quy nạp thành 4 khoản mục để phục vụ cho yêu cầu tính toán , phân tích giá thành xây lắp : - Chi phí NVL trực tiếp . - Chi phí nhân công trực tiếp . - Chi phí sử dụng máy thi công . - Chi phí sản xuất chung . 1. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BẢN : 1.1. Khái niệm chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp : Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống , lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp trong một thời kỳ nhất định . 1.2. Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp : Chi phí sản xuất bao gồm nhiều loại tính chất kinh tế khác nhau , mục đích công dụng trong quá trình sản xuất cũng khác nhau . Vì vậy để phục vụ cho công tác quản sản xuất nói chung và cho kế toán chi phí sản xuất nói riêng , người ta thường phân loại chi phí sản xuất theo những tiêu thức thích hợp sau : 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung , tính chất kinh tế của chi phí Theo cách phân loại này thì chi phí sản xuất cũng như toàn bộ chi phí hoạt động kinh doanhdoanh nghiệp xây lắp đều được phân chia thành các yếu tố sau : - Chi phí nguyên vật liệu như : Xi măng , sắt , thép , gạch , sỏi , đá , . - Chi phí công cụ , dụng cụ : Cuốc , xẻng , . - Chi phí nhiên liệu , động lực : Xăng , dầu , mỡ , . - Chi phí nhân công : Tiền lương của công nhân trực tiếp , lao động thuê ngoài , . - Chi phí khấu hao TSCĐ : Các khoản hao mòn của tất cả tài sản cố định trong doanh nghiệp . - Chi phí dịch vụ mua ngoài : Tiền điện , tiền nước , tiền điện thoại , . - Chi phí khác bằng tiền : Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung , tính chất kinh tế tác dụng quan trọng đối với việc quản chi phí sản xuất , cho phép hiểu rõ cấu , tỷ trọng từng yếu tố chi phí , là sở để lập báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố lập kế hoạch cung ứng vật tư , tiền vốn , sử dụng lao động , .cho kỳ sau , cung cấp tài liệu để tính toán thu nhập quốc dân . 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế chi phí : Theo cách phân loại này các chi phí sản xuất cùng mục đích , công dụng được sắp xếp vào một khoản mục , không phân biệt nội dung kinh tế chi phí như thế nào . Chi phí sản xuất bao gồm các khoản mục chi phí sau : - Chi phí nguyên liệu , vật liệu trực tiếp : Bao gồm chi phí về nguyên vật liệu chính , vật liệu phụ , nhiên liệu mà đơn vị xây lắp chi ra để cấu tạo nên thực thể công trình như vật liệu chính , cấu kiện bê tông , . - Chi phí nhân công trực tiếp : Bao gồm toàn bộ các khoản thù lao phải trả cho người lao động trực tiếp tiến hành xây dựng , lắp đặt công trình – hạng mục công trình , tháo ghép cốp pha giàn giáo , . - Chi phí máy thi công : Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí mà đơn vị xây lắp bỏ ra liên quan tới việc sử dụng máy thi công phục vụ cho việc xây dựng công trình , hạng mục công trình như tiền khấu hao máy thi công , tiền lương công nhân điều khiển máy , chi phí về nhiên liệu , động lực dùng cho máy thi công . - Chi phí sản xuất chung : Là toàn bộ các khoản chi phí phát sinh trong phạm vi đội xây lắp ( trừ ba loại chi phí kể trên ) , bao gồm tiền lương và các khoản trích theo tiền lương của nhân viên quản đội , các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và công nhân lái máy , chi phí hội họp tiếp khách , điện thoại , điện nước và các khoản chi phí khác bằng tiền . Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng cuả chi phí tác dụng phục vụ cho việc quản sản xuất theo định mức , cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành , phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau . 1.2.3. Phân loại CPSX theo cách tập hợp chi phí cấu thành giá thành sản xuất của sản phẩm , lao vụ : Theo cách phân loại này , CPSX được chia thành hai loại : - CP trực tiếp : Là CPSX thể tập hợp trực tiếp cho đối tượng cần tính giá . - CPSX chung : Là chi phí liên quan đến nhiều đối tượng cần tính giá , cần phải tập hợp riêng để định kỳ phân bổ cho từng đối tượng cần tính giá . 2. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH (Z) SẢN PHẨM XÂY LẮP : 2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp : Giá thành sản phẩm xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống , lao động vật hoá và các chi phí khác mà doanh nghiệp xây lắp bỏ ra liên quan tới khối lượng xây lắp đã hoàn thành . Giá thành sản phẩm xây lắp là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp , phản ánh kết quả sử dụng tài sản , vật tư lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất cũng như tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức kinh tế , kỹ thuật và công nghệ mà doanh nghiệp xây lắp đã sử dụng nhằm nâng cao năng suất lao động chất lượng sản xuất , hạ chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp . Giá thành sản phẩm xây lắp ở các doanh nghiệp xây lắp mang tính chất cá biệt vì mỗi công trình , hạng mục công trình hay khối lượng xây lắp sau khi hoàn thành đều một giá thành riêng . Giá thành sản phẩm xây lắp bao gồm 4 khoản mục sau : - Khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Khoản mục chi phí nhân công trực tiếp - Khoản mục chi phí sử dụng máy thi công - Khoản mục chi phí sản xuất chung 2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp : Trong xây dựng bản , sản phẩm xây dựng là nhà cưả , vật kiến trúc . mà giá trị của nó được xác định bằng giá trị dự toán thông qua hợp đồng giữa bên giao thầu và bên nhận thầu trên sở thiết kế kỹ thuật thi công, định mức và đơn giá do Nhà nước quy định cho từng khu vực thi công và phần tích luỹ theo định mức . Giá trị dự toángiá thanh toán cho khối lượng công tác xây lắp hoàn thành theo dự toán : = + Giá trị dự toán sở để kế hoạch hoá việc cấp phát vốn đầu tư xây dựng bản , là căn cứ xác định hiệu quả công tác thiết kế cũng như căn cứ để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khối lượng thi công và xác định hiệu quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp xây lắp . Giá thành công tác xây lắp là một phần của giá trị dự toán , là chỉ tiêu tổng hợp các chi phí trực tiếp và các chi phí gián tiếp theo các khối lượng công tác xây lắp hoàn thành . Trong quản và hạch toán , giá thành công tác xây lắp được phân loại thành các loại giá thành sau đây : 2.2.1. Giá thành dự toán công tác xây lắp ( Zdt ) : Giá thành dự toán công tác xây lắp là toàn bộ các chi phí để hoàn thành khối lượng công tác xây lắp theo dự toán . Như vậy giá thành dự toán là một bộ phận của giá trị dự toán của từng công trình xây lắp riêng biệt và được xác định từ giá trị dự toán không phần lợi nhuận định mức . = - Hoặc : Giá trị dự toán Lợi nhuận định mức Chi phí hoàn thành khối lượng công tác xây lắp theo dự toán Giá thành dự toán Giá trị dự toán Lợi nhuận định mức = x Giá thành dự toán được xây dựng và tồn tại trong một thời gian nhất định , nó được xác định trong những điều kiện trung bình về sản xuất thi công , về tổ chức quản , về hao phí lao động vật tư , . cho từng loại công trình , hoặc công việc nhất định . Giá thành dự toán tính cố định tương đối và mang tính chất xã hội . 2.2.2. Giá thành kế hoạch ( Zkh ) : Là giá thành được xác định từ những điều kiện và đặc điểm cụ thể của một doanh nghiệp xây lắp trong một kỳ kế hoạch nhất định . Căn cứ vào Zdt và căn cứ vào điều kiện cụ thể , năng lực thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế hoạch , doanh nghiệp tự xây dựng những định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá để xác định những hao phí cần thiết để thi công công trình trong một kỳ kế hoạch . Như vậy Zkh là một chỉ tiêu để các doanh nghiệp xây lắp tự phấn đấu để thực hiện mức lợi nhuận do hạ giá thành trong kỳ kế hoạch . Qua đó phản ánh trình độ quản giá thành của doanh nghiệp . = - +(-) 2.2.3. Giá thành định mức ( Zđm ) : Giá thành định mức là tổng số chi phí để hoàn thành một khối lượng xây lắp cụ thể được tính toán trên sở đặc điểm kết cấu công trình , về phương pháp tổ chức thi công và quản thi công theo các định mức chi phí đã đạt được ở tại doanh nghiệp , công trường tại thời điểm bắt đầu thi công . Khi đặc điểm kết cấu công trình thay đổi hay sự thay đổi về phương pháp tổ chức , về quản thi công thì định mức sẽ thay đổi và khi đó giá thành định mức được tính toán lại cho phù hợp . 2.2.4. Giá thành thực tế ( Ztt ) : Giá thành dự toán Khối lượng công tác xây lắp theo định mức kinh tế kỹ thụât do Nhà nước quy định Đơn giá xây lắp do Nhà nước ban hành theo từng khu vực thi công và các chi phí khác theo định mức Chênh lệch so với dự toán Lãi do hạ giá thành ZdtZkh Giá thành thực tế là toàn bộ chi phí sản xuất thực tế phát sinh để thực hiện hoàn thành quá trình thi công do kế toán tập hợp được . Giá thành thực tế biểu hiện chất lượng hiệu quả về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp . Điểm khác biệt bản giữa Ztt công tác xây lắp với các loại giá thành trên là : Cấu tạo của các loại giá thành trên gồm các chi phí định mức còn Ztt công tác xây lắp lại gồm tất cả các chi phí thực tế trong đó cả các chi phí định mức và chi phí ngoài định mức như : Chi phí thiệt hại về phá đi làm lại , chi phí thiệt hại về ngừng sản xuất , các khoản mất mát hư hỏng , lãng phí vật tư lao động mất an toàn . Tóm lại , để đánh gía chính xác chất lượng hoạt động sản xuất thi công của tổ chức xây lắp thì cần phải so sánh các giá thành kể trên với nhau . Trong việc so sánh này nhất thiết phải đảm bảo tính thống nhất và tính thể so sánh được - So sánh Ztt với Zkh cho thấy mức độ hạ giá thành kế hoạch của doanh nghiệp . - So sánh Ztt với Zdt phản ánh chỉ tiêu tích luỹ của doanh nghiệp , từ đó thể dự định khả năng của doanh nghiệp trong năm tới . - So sánh Ztt với Zđm cho thấy mức độ hoàn thành định mức đã đề ra của doanh nghiệp đối với từng khối lượng xây lắp cụ thể . 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ SẢN XUẤT VỚI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM : Chi phígiá thành là hai mặt khác nhau của quá trình sản xuất . Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí sản xuất , còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất . Tất cả những khoản chi phí phát sinh ( trong kỳ , kỳ trước chuyển sang ) và các chi phí tính trước liên quan đến khối lượng sản phẩm lao vụ , dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm Nói cách khác , giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phídoanh nghiệp bỏ ra bất kể ở kỳ nào nhưng liên quan đến khối lượng công việc , sản phẩm đã hoàn thành trong kỳ . Như vậy, chi phígiá thành mối quan hệ rất mật thiết . Chi phí sản xuất trong kỳ là căn cứ ,là sở để tính giá thành của sản phẩm , công việc , lao vụ đã hoàn thành . Sự tiết kiệm hoặc lãng phí về chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm hạ hoặc cao . Vì vậy quản giá thành phải gắn liền với quản chi phí sản xuất . Sơ đồ mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm : CPSX dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành CPSX dở dang đầu kỳ = + - Khi giá trị sản phẩm dở dang ( CPSX dở dang ) đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau hoặc các ngành sản xuất không sản phẩm dở dang thì : Tổng giá thành sản phẩm = Tổng CPSX phát sinh trong kỳ 4. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM : - Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất , kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất ở doanh nghiệp để tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . - Tập hợp đầy đủ các CPSX phát sinh , tiến hành phân bổ đúng đắn , tổng hợp các chi phí cho các đối tượng cần tính giá và lựa chọn phương pháp tính giá thành thích hợp để tính giá . - Thông qua ghi chép kế toán mà kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kế hoạch gía thành , kiểm tra việc tuân thủ các định mức tiêu hao nguyên vật liệu , các dự toán CPSX , kiểm tra việc sử dụng các nguồn lực trong qúa trình sản xuất . - Lập các báo cáo về giá thành sản xuất của sản phẩm , lao vụ sản xuất được trong kỳ nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành , quản hoạt động sản xuất . 5. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP : 5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất : Là đối tượngđể tập hợp chi phí sản xuất , là phạm vi giới hạn mà các chi phí sản xuất cần được tổ chức tập hợp theo đó . Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên cần thiết của công tác kế toán tập hợp CPSX . Để xác định đối tượng tập hợp CPSX phải căn cứ vào đặc điểm phát sinh chi phí và công dụng của chi phí trong sản xuất .Tuỳ theo cấu tổ chức sản xuất , yêu cầu và trình độ quản kinh tế , yêu cầu hạch toán CPSX dở dang cuối kỳ CPSX phát sinh trong kỳ CPSX dở dang đầu kỳ Tổng giá thành sản phẩm kinh tế nội bộ của doanh nghiệp mà đối tượng tập hợp CPSX thể là toàn bộ quy trình công nghệ hay từng giai đoạn , từng quy trình công nghệ riêng biệt . Tuỳ theo quy trình công nghệ sản xuất của sản phẩm , đặc điểm của sản phẩm , yêu cầu của công tác tính giá thành sản phẩm mà đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thể là từng nhóm sản phẩm , từng mặt hàng sản phẩm , từng bộ phận , cụm chi tiết hoặc chi tiết sản phẩm . Trong sản xuất xây lắp , do đặc đỉêm sản phẩm tính đơn chiếc nên đối tượng hạch toán CPSX thường là theo từng đơn đặt hàng hoặc thể là một hạng mục công trình ( HMCT ) , một bộ phận của một HMCT , nhóm HMCT Tập hợp CPSX theo đúng đối tượng tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cường quản sản xuất và CPSX cho công tác hạch toán kinh tế nội bộ và hạch toán kinh tế toàn doanh nghiệp , phục vụ cho công tác tính gía thành sản phẩm được kịp thời , chính xác . 5.2. Phương pháp kế toán tập hợp CPSX trong doanh nghiệp xây lắp : 5.2.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là những chi phí về nguyên vật liệu chính , nửa thành phẩm mua ngoài , vật liệu phụ , nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ , lao vụ của các ngành Công nghiệp , lâm ngư nghiệp , xây dựng bản , giao thông vận tải , bưu điện . Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường được xây dựng định mức chi phítổ chức quản chúng theo định mức . Thông thường chi phí nguyên vật liệu trực tiếp liên quan trực tiếp tới từng đối tượng tập hợp chi phí đó thể tổ chức tập hợp theo phương pháp ghi trực tiếp . Các chứng từ liên quan đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đêù phải ghi đúng đối tượng chịu chi phí , trên sở đó kế toán lập bảng tập hợp chi phí trực tiếp cho các đối tượng liên quan để ghi trực tiếp vào các tài khoản và chi tiết theo đúng đối tượng . Trong trường hợp nguyên liệu , vật liệu sử dụng liên quan đến nhiều đối tượng không thể tập hợp trực tiếp cho từng đối tượng được thì phải lựa chọn tiêu chuẩn hợp để tíên hành phân bổ chúng cho các đối tượng liên quan theo công thức : Tổng C Ci = x Ti Tổng Ti Trong đó : i = 1 , n Ta ; Ci : Chi phí nguyên vật liệu phân bổ cho đối tượng thứ i [...]... Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp là phương pháp kỹ thuật sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp được của kế toáncác tài liệu liên quan để tính tổng giá thành sản phẩmtính giá thành đơn vị sản phẩm , dịch vụ đã hoàn thành theo đối tượng tính giá thành đã được xác định Trong DN xây lắp thường sử dụng các phương pháp tính gía thành sản phẩm sau : 7.3.1 Phương pháp tính giá thành giản... tổng giá thành của nhóm sản phẩmgiá thành đơn vị sản phẩm trong nhóm sản phẩm cùng loại Phương pháp này áp dụng khi đối tượng tập hợp CPSX để tính giá thành là nhóm sản phẩm cùng loại hoặc quy trình sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm khác loại Công thức áp dụng như sau : Giá thành đơn vị sản phẩm gốc Tổng giá thành của tất cả các loại sản phẩm = Giá thành đơn vị sản phẩm từng loại Tổng số sản phẩm gốc... đội sản xuất Cuối tháng , chi phí sản xuất chung đã tập hợp , được kết chuyển để tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất chung của phân xưởng hoặc đội sản xuất nào kết chuyển vào tính giá thành của sản phẩm , công việc của phân xưởng , đội sản xuất đó Trường hợp một phân xưởng ,đội sản xuất trong kỳ sản xuất nhiều loại sản phẩm , nhiều công việc thì phải tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung. .. hoàn thành bàn giao trong kỳ + CP thực tế phát sinh trong kỳ Tổng Zdt + của các khối lượng dở dang cuối kỳ x Zdt của khối lượn g dở dang cuối kỳ 7 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP : 7.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp : Đối tượng tính giá thành sản phẩmcác loại sản phẩm , công việc , lao vụ do doanh nghiệp sản xuất chế tạo và thực hiện cần tính được tổng giá thành. .. thànhgiá thành đơn vị Xác định đối tượng tính giá thành là công việc đầu tiên trong công tác tính giá thành sản phẩm Trong ngành XDCB , do đặc điểm sản xuất mang tính đơn chi c , mỗi sản phẩm đều dự toán và thiết kế riêng nên đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp thường là các công trình , hạng mục công trình hay khối lượng công việc đã hoàn thành * Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất... khoản 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang để tập hợp chi phí sản xuất cho toàn DN TK 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được dùng để tập hợp chi phí sản xuất và cung cấp số liệu để tính giá thành sản phẩm , lao vụ , gia công chế biến vật liệu ở các DN sản xuất thuộc các ngành kinh tế ( công nghiệp , nông nghiệp , lâm nghiệp , xây dựng bản , giao thông vận tải ) và các DN kinh doanh dịch... sản xuất TK 335 TK 338 Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp cho các đối tượng chịu chi phí TK 154(631) (4) TK 622 không số dư cuối kỳ 5.2.3 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung : Chi phí sản xuất chung là những chi phí quản phục vụ sản xuất ngoài ba khoản chi phí : chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp , chi phí nhân công trực tiếp , chi phí sử dụng máy thi công phát sinh ở các. .. này áp dụng trong trường hợp đối tượng tính giá phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất , kỳ tính giá thành phù hợp với kỳ báo cáo Giá thành sản phẩm được tính theo công thức : Z = Dđk + C – Dck Trong đó : - Z : Tổng gía thành sản phẩm xây lắp - C : Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp theo đối tượng - Dđk , Dck : Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ 7.3.2 Phương pháp tổng cộng chi phí : Phương... x C Tổng di Trong đó : - C : Tổng chi phí tập hợp cho toàn bộ đơn vị tính vào giá thành - di : Giá dự toán của hạng mục thứ i - Ztt : Giá thành thực tế của công trình hạng mục thứ i 7.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo định mức : Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp DN xây dựng được giá thành định mức của từng loại sản phẩm sản xuất ( giá thành đơn vị ) theo từng khoản mục chi phí. .. cho các sản phẩm , công việc liên quan Tiêu chuẩn sử dụng để phân bổ chi phí sản xuất chung thể là : - Phân bổ theo chi phí tiền công trực tiếp - Phân bổ theo chi phí vật liệu trực tiếp - Phân bổ theo chi phí tiền công và chi phí vật liệu trực tiếp - Phân bổ theo định mức chi phí sản xuất chung Để tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung . NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN * Đặc điểm. Chi phí sản xuất chung . 1. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN : 1.1. Khái niệm chi
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN, NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤTVÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn