mau bao cao cua TTHTCD năm học 2009-2010

9 130 0
André-Marie Ampère

André-Marie Ampère

Tải lên: 11,656 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/9 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 10:11

UBND HUYỆN TRẦN VĂN THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 569/PGD&ĐT-GDTX Huyện Trần Văn Thời, ngày 27 tháng 4 năm 2010 V/v: Báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 về giáo dục thường xuyên. Kính gửi: Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Thực hiện Công văn số 1878/BGD&ĐT-GDTX ngày 12/4/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn tổng kết năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên. Thực hiện Công văn Số: 485/SGD&ĐT-GDTX ngày 20/4/2010 của Giám đốc SGD-ĐT Cà Mau, báo cáo tổng kết năm học 2009-2010 về giáo dục thường xuyên. Để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc TTHTCĐ báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 về giáo dục thường xuyên, cụ thể như sau: 1. Yêu cầu chung: Ngoài những quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến GDTX, các đơn vị căn cứ kế hoạch số 1495/KH-SGD&ĐT ngày 11/8/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010; Văn bản số 1599/SGD&ĐT-GDTX ngày 07/9/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo khác của Phòng GD-ĐT để đánh giá tổng kết năm học 2009 – 2010. 2. Các TTHTCĐ xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 gửi về Phòng GD&ĐT . Nội dung báo cáo gồm hai phần: - Báo cáo tổng hợp (theo mẫu gửi kèm) - Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu mẫu gửi kèm), cụ thể: Các biểu số 1a, b, c, d, e Để đảm bảo đầy đủ, chính xác và thống nhất số liệu thống kê chung của ngành GDTX, Phòng GD-ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo đúng quy định tại các mẫu, biểu kèm theo. (hoặc vào địa chỉ http://violet.vn/tranvanthoi để tải mẫu báo cáo này) Các báo cáo gửi về hộp thư điện tử: ngocbaoanh09@Gmail.com đồng thời gửi bằng công văn về Phòng GD&ĐT. (báo cáo đóng thành tập gửi về đ/c Nguyễn Văn Ngọc tổng hợp nộp về Phòng GDTX Sở GD-ĐT) 3. Thời hạn gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 19/5/2010. Trưởng Phòng GD&ĐT đề nghị Thủ trưởng các TTHTCĐ tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo đúng yêu cầu tại công văn này. TRƯỞNG PHÒNG Nơi nhận : - Như trên kính gửi; - Lưu VT. ………………………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 1 Đơn vị gửi báo cáo: … . Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ………/BC- …………., ngày …. tháng …. năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN A. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010 I. Đánh giá chung Nêu tổng quan về đặc điểm, thuận lợi, khó khăn (khách quan, chủ quan) của địa phương trong năm học 2009-2010; khái quát về thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, những thành quả quan trọng, nổi bật đạt được trong năm học này. II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 1. Những kết quả đã đạt được: Bám sát 8 nhiệm vụ cụ thể trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009- 2010 đối với GDTX tại công văn số 1599/SGD&ĐT-GDTX ngày 07/9/2009 và nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, yêu cầu của địa phương để đánh giá. Đối với mỗi nhiệm vụ, nêu rõ những biện pháp đã thực hiện trong tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, tổ chức, quản lý, . ; nêu cụ thể (định lượng) những thành quả, kết quả đã đạt được trong năm học này, so với chỉ tiêu (mục tiêu nhiệm vụ đặt ra) và so sánh với năm học trước) những biện pháp mang lại hiệu quả; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân. 2. Bài học kinh nghiệm III. Kết luận chung Nêu những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, . qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ năm học. B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011 Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2009-2010 của ngành và tình hình cụ thể của địa phương, các đơn vị đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDTX. C. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có) Nơi nhận: - THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) 2 3 UBND XÃ …………………………… TRUNG TÂM HTCĐ BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN Năm học 2009 – 2010 1/ Số liệu về các lớp XMC, sau XMC, Bổ túc THCS Học viên XMC Học viên sau XMC Học viên Bổ túc THCS Số lớp Số HV Thành phần Số lớp Số HV Thành phần Số lớp Số HV Thành phần Nữ D.Tộc Ngoài độ tuổi Nữ D.Tộc Ngoài độ tuổi Nữ D.Tộc Ngoài độ tuổi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2/ Số liệu về CMC Số xã, phường, thị trấn Số xã, phường, thị trấn đạt CQG về CMC Tỉ lệ % Nhóm tuổi 15 – 25 Nhóm tuổi 26 – 35 Nhóm tuổi 36 – 46 Tổng số Số người biết chữ Tỉ lệ % Tổng số Số người biết chữ Tỉ lệ % Tổng số Số người biết chữ Tỉ lệ % Nữ Dân tộc Nữ dân tộc 3/ Số liệu về Trung tâm học tập cộng đồng Số xã, Số lượt người Cán bộ của các TT HTCĐ Nghề ngắn hạn (*) Chuyên đề (**) Ban Giám đốc Cán bộ, nhân viên Số lớp Học viên Số lớp Học viên Tổng số Nữ Tổng số Nữ …………………………………., ngày tháng năm 2010 NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC * Ghi chú ( mục 1, 3): - Tiêu chuẩn về CBQL, GV của TTHTCĐ: căn cứ các Điều 12, 13, 14, 19 của Quy chế tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ ban hành theo Quyết định 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008. - Các cột 5, 10, 15: HV ngoài độ tuổi là từ 36 trở lên; (*): là số lớp, số người học nghề tại các TTHTCĐ trong năm học 2009-2010; (**) là số lớp, số lượt người học chuyên đề tại các TTHTCĐ trong năm học 2009 – 2010. Biểu số 1a 1 UBND XÃ………………………… BÁO CÁO SỐ LIỆU TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG Năm học 2009 - 2010 (Tính từ tháng 6/2009 đến thời điểm báo cáo) TRUNG TÂM HTCĐ Số: ……./BC-PGD TT Tên TTHTCĐ (xã, phường, TT) Số lớp Số HV Nữ DT/ nữ Học viên các lớp học Thời sự, P.Luật GD - ĐT KH - KT Y tế Nghề VH - TT Số HV Nữ DT/ nữ Số HV Nữ DT/ nữ Số HV Nữ DT/ nữ Số HV Nữ DT/ nữ Số HV Nữ DT/ nữ Số HV Nữ DT/ nữ 1 2 3 4 5 6 … …………………… , ngày …. tháng … năm 2010 NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC Ghi chú: Bảng tổng hợp số liệu TTHTCĐ nhập số liệu vào File tạo sẵn kèm theo các biểu mẫu này Biểu số 1b 2 UBND XÃ ……………………………………… TRUNG TÂM HTCĐ THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TT TTHTCĐ xã, phường, thị trấn Ban Giám đốc Chức danh trong TTHTCĐ Đơn vị hiện đang công tác Chức vụ ở đơn vị Điện thoại Ngày, tháng, năm thành lập theo QĐ số …… Địa điểm đặt TTHTCĐ * Ghi chú: - Phô tô quyết định thành lập TTHTCĐ gửi kèm theo báo cáo này. - Các tiêu chuẩn của Ban Giám đốc căn cứ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/3/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. …………………, ngày …… tháng …… năm 2010 NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC Biểu số1c 3 UBND XÃ …………………………… BÁO CÁO THỐNG KÊ TRUNG TÂM HTCĐ MỞ CÁC LỚP XMC, sau XMC, PCGD THCS Năm học 2009 - 2010 (Tính từ tháng 6/2009 đến thời điểm báo cáo) TT Đơn vị (xã, phường, thị Lớp Số HV Nữ Dân tộc/nữ Lên lớp Thời gian Địa điểm mở lớp Khai giảng Kết thúc 1 XMC mức … Sau XMC 6 7 8 9 2 XMC mức … Sau XMC 6 7 8 9 3 XMC mức … Sau XMC 6 7 8 9 … … … *. Lưu ý: Thống kê theo thứ tự liên tục từng lớp (VD: 6A, 6B …, 7A, 7B …, 8A, 8B …, 9A, 9B …) theo các xã, phường, thị trấn …………………………, ngày …… tháng …… năm 2010 NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC Biểu số1d 4 UBND XÃ ……………………… TRUNG TÂM HTCĐ THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CBQL, GIÁO VIÊN ĐANG LÀM VIỆC TRONG CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT Năm học 2009 - 2010 TT Tên Trung tâm HTCĐ Tổng số CB, GV Đội ngũ cán bộ quản lý Đội ngũ giáo viên biệt phái ĐN báo cáo viên, cộng tác viên Cơ sở vật chất Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc Tổng số Nữ Dân tộc TT có trụ sở riêng TT có tủ sách riêng TT có thiết bị riêng (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Tổng cộng: Ghi chú: Cột (13): đánh dấu TTHTCĐ có trụ sở độc lập ; Cột (14): đánh dấu TTHTCĐ có thư viện hoặc tủ sách độc lập; Cột (15) đánh dấu TTHTCĐ đã được trang bị (loa đài, đầu đĩa, tivi… độc lập ). …………………………, ngày …… tháng …… năm 2010 NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC Mẫu 1e 5 6 . năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010 – 2011 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN A. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2009-2010. số lớp, số người học nghề tại các TTHTCĐ trong năm học 2009-2010; (**) là số lớp, số lượt người học chuyên đề tại các TTHTCĐ trong năm học 2009 – 2010.
- Xem thêm -

Xem thêm: mau bao cao cua TTHTCD năm học 2009-2010, mau bao cao cua TTHTCD năm học 2009-2010, mau bao cao cua TTHTCD năm học 2009-2010

Bình luận về tài liệu mau-bao-cao-cua-tthtcd-nam-hoc-2009-2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP