Diện tích hình bình hành-L4

10 97 0 Gửi tin nhắn cho Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno

Nicolas Léonard Sadi Carno

Tải lên: 11,616 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 08:11

Gi¸o viªn : Lª V¨n V÷ng Tr­êng tiÓu häc an l­ M«n To¸n líp 4 NhiÖt liÖt Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi thi gi¸o viªn d¹y giái thµnh phè A D C B H Độ dài đáy Chiều cao - DC là đáy của hình bình hành. - Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành. B H D a C A h ?? B H D a C A  h h Diện tích hình bình ABCD hành bằng diện tích hình chữ nhật ABIH B H D A B H I h a C A Chiều cao hình bình hành bằng chiều rộng hình chữ nhật. Độ dài cạnh đáy hình bình hành bằng chiều dài hình chữ nhật. h C h a Din tớch hỡnh ch nht ABIH l a x h Vy din tớch hỡnh bỡnh hnh ABCD l a x h Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S = a x h (S l din tớch, a l di ỏy, h l chiu cao ca hỡnh bỡnh hnh ) A B C D Chiu cao (h) di ỏy(a) A I H B a h 5cm 10cm 10cm 5cm A B C D Chiều cao (h) độ dài đáy(a) Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S = a x h (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành ) a) 4dm = 40cm Diện tích hình bình hành là: 40 x 34 = 1360 (cm 2 ) b) 4m = 40dm Diện tích hình bình hành là: 40 x 13 = 520 (dm 2 ) Đáp số : 1360 cm 2 520 dm 2 Giải 3) Tính diện tích hình bình hành, biết: a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm Ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh . của hình bình hành. - Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành. B H D a C A h ?? B H D a C A  h h Diện tích hình bình ABCD hành bằng diện tích hình. Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo) S = a x h (S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Diện tích hình bình hành-L4, Diện tích hình bình hành-L4, Diện tích hình bình hành-L4

Bình luận về tài liệu dien-tich-hinh-binh-hanh-l4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP