Bài 8.Vị trí tương đối của hai đường tròn

Michael Dell
Michael Dell(11654 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 282
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 33 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2013, 06:11

Mô tả: H×nh häc líp 9 TiÕt 32 VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (ti p theoế ) Kiểm tra bài cũ 1) Hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn trong các hình vẽ sau: (O) v (O) ct nhau o 2) Phát biểu tính chất đường nối tâm (O) v (O) khụng giao nhau (O) v (O) tip xỳc nhau (O) và (O) tiếp xúc ngoài (O) và (O) tiếp xúc trong (O) v (O) ở ngoài nhau (O) đựng (O) H.1 o o B A H.2 o o A H.3 o o A H.4 o o H.5 o Tính chất đường nối tâm (O) và (O’) tiếp xúc nhau tại A (O) và (O’) cắt nhau tại A,B Avà B đối xứng với nhau qua đường nối tâm OO’ (hay OO’ là đường trung trực của AB) Đường nối tâm OO’ đi qua tiếp điểm A (hay O,O’,A thẳng hàng) H.2 o o ’ A H.3 o o ’ A H.1 o o ’ B A O O Quan sát vị trí tương đối của (O;r ) với ( O; R ) và nhận xét độ dài on ni tõm OO Hai đường tròn cắt nhau on ni tõm v cỏc bỏn kớnh cú quan h nh th no? Trong môc nµy ta xÐt ®­êng trßn (O; R) vµ (O’; r) trong ®ã R r≥ Xây dựng hệ thức giữa đoạn nối tâm OO’ và các bán kính R,r ? (O) và (O’) tiếp xúc nhau (O) và (O’) cắt nhau O O' O O' A B O O' O O' A A O O' Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 (O) và (O’) không giao nhau Tam giác AOO’ có: OA –O’A < OO’ < OA + O’A (Bất đẳng thức tam giác) (O) và (O’) cắt nhau O O' A B R r R r R – r < OO’ < R + r (O) và (O’) cắt nhau O O' A B (O) và (O’) tiếp xúc nhau (O) và (O’) tiếp xúc ngoài (O) và (O’) tiếp xúc trong O’ O A A O O' Rr . Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính Vị trí tương đối của hai đường tròn Vị trí tương đối của hai đường tròn Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán. TiÕt 32 VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (ti p theoế ) Kiểm tra bài cũ 1) Hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn trong các hình vẽ sau: (O)

— Xem thêm —

Xem thêm: Bài 8.Vị trí tương đối của hai đường tròn, Bài 8.Vị trí tương đối của hai đường tròn, Bài 8.Vị trí tương đối của hai đường tròn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-8-vi-tri-tuong-doi-cua-hai-duong-tron

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.55242586135864 s. Memory usage = 18.53 MB